Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, instrumenten) zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij rekening is gehouden met politieke-maatschappelijke vraagstukken en agendasetting
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agendavorming /-setting is geborgd

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het vakgebied zijn onderkend en verwerkt in de adviezen / producten

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken
 • Producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen) 

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten zijn gerealiseerd d.m.v. plan-do-check-act-principe

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden
 • Herkent belangen achter informatie(bronnen)
 • Signaleeert knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico's binnen het eigen aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen
 • Zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met belangen van anderen
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Kent de positie van anderen en weet ook bij fundamentele verschillen de ander te overtuigen
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt ernaar
 • Toetst binnen de eigen organisatie en bij derden draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen
 • Oefent invloed uit op het juiste niveau en escaleert zonodig

Omgeving

 • Stemt de eigen gedragsstijl af op de situatie
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie en gaat daar creatief mee om
 • Is in staat mee te bewegen met de juiste partijen en belangen
 • Zoekt naar alternatieven bij weerstand en/of onverwachte omstandigheden
 • Onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen
 • Benut de contacten op het juiste moment om eigen doelen te bereiken
 • Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en adviezen / oplossingsmogelijkheden te toetsen 

Bedrijfsvoering

 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang.
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen op van wat mogelijk is om doelen/planning te behalen.

Vernieuwen en verbetere

 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • flexibiliteit
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden
 • meerdere klanten; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of departementen gezamenlijk) 
Verbijzondering voor juridische functies:
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
Verbijzondering voor juridische functies
 • Juridische teksten schrijven
 • Kennis van EU-recht Onderhandelingsvaardigheden
  Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee
 • Vermogen tot dejuridiseren

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante ervaring in meerdere advies-trajecten; met meerdere klanten; multidisciplinair; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere (bijvoorbeeld: expert, regisseur, partner in business, begeleider/coach) adviesrollen; ervaring in alle fases van het adviesproces 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of departementen gezamenlijk) 
Verbijzondering voor juridische functies:
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante ervaring in meerdere advies-trajecten; met meerdere klanten; multidisciplinair; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere (bijvoorbeeld: expert, regisseur, partner in business, begeleider/coach) adviesrollen; ervaring in alle fases van het adviesproces 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO relevant voor andachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of departementen gezamenlijk) 
Verbijzondering voor juridische functies:
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers 

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44343 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie adviesproducten op deelterrein of minder complex aandachtsgebied
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden redelijk voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van adviesproducten (‘hoe’)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • adviesproducten ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkelde adviesproducten en -processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
implementatie -uitvoering
 • (bijdragen aan) implementatie en uitvoering
evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname grotere, complexe (beleids)projecten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie adviesproducten op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van adviesproducten (‘hoe’)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • adviesproducten ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde adviesproducten en -processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
besluitvorming
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
implementatie -uitvoering
 • (bijdragen aan) implementatie en uitvoering
evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

Speelruimte/kaders

 • meer abstracte onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44444 44444 444 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden
 • inspelen op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van totstandkoming adviesproducten en beleid (‘wat’)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • adviesproducten ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde adviesproducten en -processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
 • draagvlak gecreëerd voor totstandkoming adviesproducten, –processen en beleid
besluitvorming
 • inhoudelijke coördinatie en procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • zorg dragen voor implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen
evaluatie en monitoring
 • ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • monitoring adviesprocessen
 • beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering) 

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, meer abstracte onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen 
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces 
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen