Resultaten

 

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Met de direct leidinggevende is overeenstemming over de inhoud van de opdracht, de daarbij geldende kaders en de gemaakte afspraken
 • De resultaten van het organisatieonderdeel zijn binnen de kaders gerealiseerd

Omgeving

 • Producten/diensten zijn binnen en buiten het organisatieonderdeel en met de relevante (inter)nationale omgeving afgestemd
 • Producten/diensten voldoen aan de vraag en behoefte en leiden tot het gewenste resultaat/effect
 • Is op de hoogte van wat er leeft en speelt in de organisatie en de relevante omgeving en dit wordt vertaald naar producten/diensten en/of operationele sturing
 • Een relevant en effectief netwerk is onderhouden en wordt benut

Bedrijfsvoering

 • Beheer is op orde en conform de geldende wet- en regelgeving
 • De integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen is volgens afspraak uitgevoerd
 • Effectief en efficiënt HR management is uitgevoerd (o.a. langs de lijn van het 5R-model)*
 • Een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel is aanwezig
 • Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen effectief en efficiënt ingezet
 • Verschillende kennis, ervaring en achtergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ingevuld

 Vernieuwen en verbeteren

 • Sturing op verbetering van werkprocessen, producten, diensten en kennis is gerealiseerd
 • Kennis is beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen conform afspraken

 

* Het 5R-model houdt in dat de leidinggevende sturing geeft aan de medewerkers door het geven van richting, bieden van ruimte, ondersteunen bij het behalen van resultaten, laten afleggen van rekenschap en het voeren van de dialoog in de relatie met de medewerkers.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Weet wat er speelt in de voor de functie relevante organisatie
 • Herkent (digitale) ontwikkelingen en gevoeligheden binnen de eigen organisatie en handelt er naar
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt de wensen en belangen van opdrachtgevers en de direct leidinggevende, anticipeert hierop en toetst regelmatig de tevredenheid
 • Maakt resultaatafspraken met opdrachtgevers en handelt hiernaar
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering en eventuele afwijking van afspraken, onderbouwt deze en maakt dit tijdig bespreekbaar

Omgeving

 • Volgt en laat blijken de laatste ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein te kennen
 • Signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar eigen werkterrein
 • Benadert de juiste mensen voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt pro-actief (in)formele contacten met voor de functie relevante partijen, personen
 • Kent de eisen/wensen van de verschillende partijen in de omgeving en brengt partijen bij elkaar

Bedrijfsvoering

 • Spreekt duidelijke doelen en resultaten af
 • Gebruikt verschillende managementstijlen om medewerkers aan te sturen
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Ondersteunt de medewerker bij het breiken van zijn of haar resultaten
 • Stelt concrete doelen, kaders en prioriteiten voor aansturen van het eigen organisatieonderdeel
 • Realiseert randvoorwaarden om gewenste producten en diensten te kunnen leveren en waarborgt de continuïteit van het productieproces
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en onderneemt tijdig acties bij afwijkingen
 • Vertaalt het jaarplan naar uitvoeringsniveau en verdeelt het werk onder de medewerkers
 • Toont inlevingsvermogen en heeft oog voor inclusiviteit
 • Schept een open overlegcultuur binnen het eigen organisatieonderdeel met ruimte voor diversiteit
 • Onderkent de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers
 • Stimuleert medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en wijst medewerkers ook op hun eigen verantwoordelijkheid
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de medewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel blijft en toegankelijk is
 • Zorgt voor een periodieke evaluatie van processen en resultaten met klanten en medewerkers en past structureel verbeteringen toe

 

Competenties

 • aansturen medewerker
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • ontwikkelen medewerkers
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • reflecteren

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

 

Ervaring

 • Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO, MBO+
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus) Basiskennis en -vaardigheden management
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers  
 • Aansturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Reflecteren 

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO, MBO+
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus) Basiskennis en -vaardigheden management
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers  
 • Aansturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

 

Ervaring

 • Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO, HBO+
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus) Basiskennis en -vaardigheden management
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers  
 • Aansturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Reflecteren 

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol
 • Ervaring bij meer organisaties, binnen/buiten Rijksoverheid

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO, HBO+
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus) Basiskennis en -vaardigheden management
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Aantoonbare managementkwaliteiten

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers  
 • Aansturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol
 • Ervaring bij meer organisaties, binnen/buiten Rijksoverheid

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO, HBO+
Overige kennis en vaardigheden
 • Bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en –instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus) Basiskennis en -vaardigheden management
 • Kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving) voor zover relevant voor de functie
 • Kennis van en in inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Aantoonbare managementkwaliteiten

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers  
 • Aansturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33332 33223 23 32 (37)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel dat een homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert
 • dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers
 • aanpassen van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van invoering is bepaald in een implementatieplan
 • kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs) bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt ingeschakeld

Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid

 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • praktische verbetermogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving
 • veranderingen begeleid en bijdragen geleverd aan evaluaties

Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden

 • bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

Kennis en vaardigheden

 • vakkennis
 • inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel dat een (overwegend) homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert
 • dagelijkse aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers
 • aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van implementatie is bepaald in een implementatieplan
 • kader bestaat uit algemene werkafspraken, regels en voorschriften
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt ingeschakeld
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd 
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • praktische verbeteringmogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving
 • veranderingen begeleid en evaluaties uitgevoerd
Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • samenhangende (wet- en) regelgeving, procedures, voorschriften en instructies
 • wijze van aansturing en werkwijzen worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen
 • leinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en afspraken maken over producten en diensten
 • intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen

stro

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel dat een (overwegend) homogeen pakket aan processen uitvoert c.q. producten of diensten levert
 • aansturing uitvoerende en/of ondersteunend medewerkers
 • aanpassen en verbeteren van bestaande producten, diensten en processen waarbij de wijze van invoering wordt vastgelegd in een implementatieplan
 • ontwikkelen nieuwe procedures en richtlijnen en zorg dragen voor de implementatie
 • kader bestaat uit samenhangende (wet- en) regelgeving en/of beleidslijnen
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt en effectief ingeschakeld
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de strcuturele eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten opgeleverd
 • gegevens en informatie aangeleverd voor managementrapportages
 • verbetermogelijkheden gesignaleerd en gerapporteerd op basis van interpretatie van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving en in technologie en/of wel beleidswijzigingen
 • implementatieplan, richtlijnen en procedures opgesteld
 • perationele afstemming op interne en externe omgevingsveranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd
Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsrbanden
 • bijdragen o.b.v. ervaringen van uitvoeringsprocessen
 • toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • samenhangende (wet- en) regelgeving, procedures, voorschriften en instructies
 • wijze van aansturing en werkwijzen worden aan het eigen inzicht overgelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van producten en diensten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen
 • inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende vaardigheden 
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in opstellen van processen en procedures

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen en afspraken maken over producten en diensten
 • intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen en daarover te adviseren

 

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met een heterogeen pakket aan processen, waarbij producten/ diensten procesmatig en inhoudelijk beperkt met elkaar verweven zijn
 • aansturing uitvoerende en/of (vakinhoudelijk) ondersteunend medewerkers
 • inhoudelijke ontwikkeling en implementatie (nieuwe) producten, diensten en processen
 • invloed op interne (werk-)processen
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)-bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • relevante partijen efficiënt en effectief ingeschakeld
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten
 • inhoudelijk advies en managementrapportages aangeleverd
 • verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gerapporteerd,op basis van analyse van ontwikkelingen in de eisen van de omgeving en in technologie en/of wel beleidswijzigingen, en vertaald naar (nieuwe) vakinhoudelijke producten en diensten
 • implementatieplan, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgevingsveranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd
Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • bijdragen o.b.v. inhoudelijke analyses
 • toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid
 • operationele afstemming en samenwerking met interne en externe omgeving

Speelruimte/kaders

 • specifieke beleidslijnen en daarbij behorende samenhangende processen, procedures en wet- en regelgeving
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en kwaliteit van (nieuwe) producten en diensten

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische, toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen
 • inzicht in de organisatorische, sociale, ecconomische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen en procesmatig tot stand brengen van producten en diensten.

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern informatie uitwisselen, vakinhoudelijke toelichting geven en afspraken maken over producten en diensten
 • intern over werkzaamheden en dienstverlening (overeenkomsten) om af te stemmen over werkwijzen en daarbij vakinhoudelijk te adviseren

Functietypering

44343 44334 43 43  (50)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • Domein: structurele toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met een gedifferentieerd heterogeen takenpakket, waarbij producten/ diensten procesmatig en inhoudelijk sterk met elkaar verweven zijn
 • aansturing uitvoerende en/of (vakinhoudelijk) ondersteunend medewerkers
 • coördinatie complexe processen en projecten
 • invloed op veelal interne (werk)processen
 • op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs) bewaking
 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toegepast
 • medewerkers begeleid bij hun ontwikkeling, opleiding en loopbaan
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
 • beïnvloeden andere relevante processen
 • omgeving effectief ingeschakeld en beïnvloed
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de structurele eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten en diensten, met het gewenste effect, opgeleverd
 • inhoudelijk advies en managementrapportages aangeleverd
 • ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar nieuwe vakinhoudelijke producten en diensten
 • jaarplan, implementatieplan, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgevingsveranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd

Bijdragen aan organisatie-ontwikkelingen en -doelstellingen en/of samenwerkingsverbanden

 • inhoudelijke bijdragen aan (plan)ontwikkelingen
 • toetsen plannen op operationele uitvoerbaarheid
 • op perationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken

Speelruimte/kaders

 • specifieke beleidslijnen en daarbij behorende samenhangende processen, procedures en wet- en regelgeving
 • wijze van aansturing, werkwijzen, wijze van coördinatie en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven, op de bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming op andere terreinen

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen in bredere context dan het eigen werkterrein
 • inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende vaardigheden
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen en procesmatig tot stand brengen van producten en diensten
 • vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

 • de contacten kernmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied
 • intern (en extern) over werkzaamheden, dienstverlening (overeenkomsten) en (besluitvorming-)processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen