Resultaten

Opdracht(gever) (Ambtelijk)

 • De klantvragen zijn effectief opgepakt, afgehandeld of doorgeleid en gevolgd
 • Organisatorische, technische, huishoudelijke en logistieke werkzaamheden en diensten zijn uitgevoerd conform opdracht
 • Gebreken en onvolkomenheden zijn gesignaleerd en effectief doorgeleid

Omgeving

 • Vragen van de klant zijn op adequate wijze vertaald naar een oplossing of actie
 • Juiste informatieverstrekking aan collega’s en/of begeleiding van externen is geleverd
 • Vragen zijn afgehandeld volgens afspraken (tijd en kwaliteit)

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende kaders, procedures en afspraken.
 • Informatie en gegevens zijn op de juiste wijze verwerkt en overgedragen
 • Werkzaamheden (ook van externen) zijn gecontroleerd en gevolgd
 • Bedrijfsmiddelen zijn zorgvuldig gebruikt en onderhouden en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering werkprocessen en administratieve procedures
 • Eigen kennis is actief gedeeld met anderen

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaamheden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Signaleert actief knelpunten en kansen van de opdracht, koppelt tijdig terug en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan

Omgeving

 • Signaleert en beoordeelt vragen, onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en maakt een afweging
 • Achterhaalt informatie bij de juiste mensen en communiceert naar de betrokkenen
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen, bepaalt te ondernemen acties en/of verwijst door
 • Kiest aanpak en gedragsstijl passend bij de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die ook tot het gestelde doel leidt
 • Laat zich niet van de wijs brengen onder stressvolle omstandigheden  
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Ondersteunt directe collega’s bij hun werkzaamheden en ondersteunt en/of begeleidt externen

Bedrijfsvoering

 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden  van zichzelf, andere medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zonodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen
 • Maakt realistische inschatting van urgentier en belang van zaken
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en stelt prioriteiten

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Signaleert problemen op het hele facilitaire aandachtsgebied, rapporteert daarover en koppelt terug aan betreffende medewerkers

Competenties

 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen / enige ervaring, relevant voor de operationele taken en daarin succesvol

Opleiding

 • VMBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied 

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek:

P.M.

Ervaring

 • Geen / enige ervaring, relevant voor de operationele taken en daarin succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO/MBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • relevant voor aandachtgebied; kennis van het producten- en dienstenpakket

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek:

P.M.

Ervaring

 • Geen / enige ervaring, relevant voor de operationele taken en daarin succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO/VMBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • relevant voor aandachtgebied; kennis van het producten- en dienstenpakket

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek:

 • P.M.

Ervaring

 • Enige ervaring, relevant voor het begeleiden van de uitvoering en daarin succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • basiskennis facilitaire management; basiskennis en begrip van inkoop (bijv. NCOI, NEVI 1 of vergelijkbaar

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Enige ervaring, relevant voor het begeleiden van de uitvoering en daarin succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor aandachtsgebied; affiniteit met het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • basiskennis facilitaire management; basiskennis en begrip van inkoop (bijv. NCOI, NEVI 1 of vergelijkbaar

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementsspecifiek

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22122 22122 22 22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • uitvoerende facilitaire en/of logistieke werkzaamheden op een afgebakend gebied (onder andere: receptie, telefooncentrale, catering, reprografie, post, gebouwonderhoud)
 • vaktechnisch/uitvoeringsgerichte werkzaamheden

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening geleverd op een afgebakend gebied.

Speelruimte/kaders

 • beslissingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de aangewezen werkzaamheden
 • vastgestelde werkafspraken, voorschriften en instructies vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en in het klantvriendelijk te woord staan van derden

Contacten

 • uitwisselen van informatie en het verkrijgen van informatie t.b.v. de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene beschrijving

 • uitvoeren van en eventueel toezicht houden op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden op een afgebakend gebied (onder andere: receptie, telefooncentrale, catering, reprografie, post, gebouwonderhoud)
 • uitvoering van meerdere vaktechnisch/ uitvoeringsgerichte werkzaamheden

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening op een afgebakend gebied
 • informatie uitgewisseld met andere in- en externe dienstverleners
 • toezicht op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden en afwijkingen gesignaleerd

Speelruimte/ kaders

 • beslissingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de aangewezen werkzaamheden en de (tijds)indeling en uitvoering van door derden uitgevoerde werkzaamheden
 • vastgestelde werkafspraken, voorschriften en instructies vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden

Contacten

 • uitwisselen van informatie en het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene beschrijving

 • uitvoeren van en eventueel toezicht houden op door derden uitgevoerde (meer vaktechnische/specifieke) facilitaire en/of logistieke werkzaamheden op een afgebakend gebied (onder andere: receptie, telefooncentrale, catering, reprografie, post, gebouwonderhoud)
 • seniorschap/coördinatie

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening gecoördineerd
 • informatie uitgewisseld met andere in- en externe dienstverleners
 • toezicht op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden en afwijkingen gesignaleerd
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte/ kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens. Daarbij moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • uitwisselen van informatie en het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32332  33223  2332 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • coördineren dan wel aansturen van facilitaire en/of logistieke werkzaamheden
 • plant en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden, signaleert (dreigende) stagnaties en voorkomt structureel stagnaties

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken
 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening gecoördineerd dan wel aangestuurd
 • afgestemd met andere in- en externe dienstverleners
 • toezicht op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden en afwijkingen gesignaleerd en eventuele maatregelen genomen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd, daarvoor oplossingen aangedragen en maatregelen genomen
 • verantwoordelijk voor de kwaliteit- en voortgangsbewaking van de werkprocessen binnen het team

Speelruimte/ kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt.Daarbij moet worden ingespeeld op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • beoordeling aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden
 • leidinggevende en coördinerende vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die uiteenlopende belangen kunnen hebben
 • uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332  33233  23  33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • coördineren dan wel aansturen van facilitaire en/of logistieke werkzaamheden
 • plant en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden, signaleert (dreigende) stagnaties en voorkomt structureel stagnaties
 • levert bijdragen aan vernieuwing/verbetering van (standaard) producten- en dienstenpakket

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

 • facilitaire ondersteuning en dienstverlening gecoördineerd dan wel aangestuurd
 • afgestemd met andere in- en externe dienstverleners
 • toezicht op door derden uitgevoerde facilitaire en/of logistieke werkzaamheden en afwijkingen gesignaleerd en eventuele maatregelen genomen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd, daarvoor oplossingen aangedragen en maatregelen genomen
 • bijdragen geleverd aan vernieuwing/verbetering van (standaard) producten- en dienstenpakket
 • verantwoordelijk voor de kwaliteit- en voortgangsbewaking van de werkprocessen binnen het team

Speelruimte/kaders

 • wet- en regelgevingop het werkterrein en procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Daarbij moet worden ingespeeld op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • beoordeling aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheden

 • algemene/vaktechnische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheden in het omgaan met klachten be- en afhandeling en het klantvriendelijk te woord staan van derden
 • leidinggevende en coördinerende vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die uiteenlopende belangen kunnen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toe te passen werkwijze, toepassing van regelgeving of werkwijze bij te leveren producten en diensten