Resultaten

Opdracht(gever)(politiek/ambtelijk)

 • Met de direct leidinggevende en opdrachtgevers is overeenstemming over de wederzijdse verwachtingen en de inhoud van de opdracht
 • Strategische richting is vertaald naar doelen, kaders en concrete opdrachten die daaruit voortkomen voor het eigen organisatieonderdeel
 • De resultaten van het eigen organisatieonderdeel zijn gerealiseerd
 • Input is geleverd voor de (strategische) richting van het overkoepelende organisatieonderdeel

Omgeving

 • De missie, visie en strategie van de eigen organisatie worden helder en begrijpelijk in- en extern uitgedragen en verbonden met de maatschappelijke opgave
 • Producten/diensten zijn ontwikkeld en afgestemd met/op de relevante (inter)nationale omgeving, voldoen aan de behoefte en leiden tot het gewenste resultaat/effect
 • Verbinding met de omgeving is actief gezocht en leidt tot een maximaal gedragen resultaat/effect
 • Is geïnformeerd over maatschappelijke, technologische, politieke, (inter)nationale of andere omgevingsfactoren en ontwikkelingen daarin. De verkregen kennis is effectief benut voor sturing en beïnvloeding
 • Een relevant en effectief netwerk is onderhouden en wordt benut

Bedrijfsvoering

 • De integrale planning- , control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen is volgens afspraak uitgevoerd
 • Opdrachten voor projecten en programma’s zijn professioneel en volgens afspraak verleend, begeleid en geaccepteerd
 • Effectief en efficiënt HR management is uitgevoerd (o.a. langs de lijn van het 5R-model)*
 • Er is een stimulerend en veilig werkklimaat in het organisatieonderdeel aanwezig
 • Medewerkers en bedrijfsmiddelen zijn binnen kwaliteitsnormen efficiënt en effectief ingezet
 • Verschillende kennis, ervaring en achtergronden van medewerkers zijn optimaal benut
 • Professioneel opdrachtgeverschap is ingevuld

Vernieuwen en verbeteren

 • Organisatieonderdeel aangesloten op en beweegt mee met relevante ontwikkelingen
 • Sturing op vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten is gerealiseerd
 • Kennis is ontwikkeld en beschikbaar voor en/of is gedeeld met relevante partijen conform afspraken

 

* Het 5R model houdt in dat de leidinggevendesturing geeft aan medewerkers doorhet geven van richting, bieden van ruimte, ondersteunen bij het behalen van resultaten, laten afleggen van rekenschap en het voeren van de dialoog in de relatie met de medewerkers.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende (hiërarchische) posities en het krachtenveld en handelt hiernaar om de organisatiedoelen te kunnen bereiken
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de eigen organisatie en handelt ernaar
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Benut de kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Toont bij het handelen zich bewust te zijn van de (inter)nationale politiek-bestuurlijke- maatschappelijke (o.a. digitalisering) gevoeligheid van onderwerpen

Omgeving

 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en vakgebied en in de (inter)nationale omgeving / samenleving
 • Kent betekenis toe aan trends en (inter)nationale ontwikkelingen voor de eigen organisatie en de risico’s/mogelijkheden daarvan
 • Vertaalt (inter)nationale politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein
 • Is zich bewust van verschillen in omgevingscontext en handelt daarnaar en weet in verschillende omgevingen resultaat te behalen
 • Onderkent en anticipeert relevante digitale ontwikkelingen en weet deze in te zetten voor de eigen organisatie en het behalen van de doelen
 • Legt en onderhoudt (in)formele (inter)nationale contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties
 • Werkt op het juiste moment samen met het netwerk om eigen (organisatie)-doelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste mensen om steun en medewerking te bieden en/of te verkrijgen

Bedrijfsvoering

 • Vertaalt de visie van de organisatie in operationele doelen en stuurt op de realisatie van de doelen (regievoering)
 • Stemt de bedrijfsprocessen en interne organisatie af op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling
 • Is transparant t.a.v. de afweging over de gewenste kwaliteit en haalbaarheid
 • Is transparant in gedrag: doen wat je zegt en zeggen wat je doet
 • Bouwt bruggen en realiseert draagvlak: verkent en onderzoekt waar samenwerking en samenhang mogelijk is en faciliteert deze
 • Stimuleert anderen om op basis van gemeenschappelijk belang te handelen
 • Benut de kansen van automatisering en digitalisering ten behoeve van de organisatiedoelen
 • Benut de kwaliteiten van medewerkers optimaal ten behoeve van organisatiedoelen
 • Toont inlevingsvermogen en heeft oog voor inclusiviteit
 • Biedt medewerkers perspectief en stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Brengt de medewerkers in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn
 • Geeft medewerkers periodiek duidelijke en opbouwende feedback in het kader van hun ontwikkeling en is daarbij kritisch
 • Toont sensitiviteit voor verschillen tussen medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en neemt de tijd voor reflectie
 • Creëert en stimuleert een reflectief en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit en vervult daarbij een voorbeeldrol
 • Zoekt actief persoonlijke feedback
 • Is vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Realiseert vernieuwende ideeën
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor uitglijders

Competenties

 • aansturen groep
 • aansturen organisatie
 • bestuurssensitiviteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • ontwikkelen medewerkers
 • organisatiesensitiviteit
 • reflecteren

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Gewenste ervaring

 • Ervaring bij meer departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en) en/of daarbuiten, met meerdere processen tegelijk. Aantoonbaar succesvol in het leiden van een team / organisatieonderdeel.

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Aantoonbare managementkwaliteiten

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Gewenste ervaring

 • Ervaring bij meer departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en) en/of daarbuiten, met meerdere processen tegelijk. Aantoonbaar succesvol in het leiden van een team / organisatieonderdeel.

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Aantoonbare managementkwaliteiten

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Gewenste ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van meer processen/projecten. Ervaring bij meer organisaties of departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en), met meerdere processen tegelijkertijd. Internationale ervaring.

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Verdieping managementvaardigheden o.a. persoonlijk leiderschap; opereren in politiek-bestuurlijke omgeving
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Kennis van de internationale omgeving en politiek
 • Kennis van en inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel.

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Gewenste ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van meer processen/projecten. Ervaring bij meer organisaties of departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en), met meerdere processen tegelijkertijd. Internationale ervaring.

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Verdieping managementvaardigheden o.a. persoonlijk leiderschap; opereren in politiek-bestuurlijke omgeving
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Kennis van de internationale omgeving en politiek
 • Kennis van en inzicht in digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel.

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

 

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met een afgebakend primair of ondersteunend terrein
 • vertaling van hoger beleid naar eenheid
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten
 • inspelen op ontwikkelingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie waarbij er nog geen sprake is van verschuiving in beleidsdoelen

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd 
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op tactisch niveau deelnemen aan en vertegenwoordigen en onderhouden van contacten
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

Speelruimte/kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, richtlijnen
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het terrein van het organisatieonderdeel
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling en/of realisatie van producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving 

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die sterk beïnvloed worden door verschuivingen in (beleids)doelstellingen
 • vertaling van hoger beleid naar eenheid
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten en processen
 • inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd 
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op tactisch niveau vertegenwoordigen en onderhouden van contacten
 • inhoudelijk toelichten en verdedigen van doelstellingen en standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie
 • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van  producten en vormgeving en implementatie van processen

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het hiërarchisch leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzingen in o.a. doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die zijn verweven met de strategie
 • het bijdragen aan en richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten en processen
 • inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd 
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden 
 • structurele invloed op en constructieve bijdragen aan ontwikkeling doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of strategisch beleid
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
 • inhoudelijk onderhandelen en innemen van standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie
 • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan strategisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsorganisatie

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het hiërarchisch leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

unctietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die de kern vormen van de strategie
 • het realiseren van de uitvoering van strategische doelen en/of het bijdragen aan en het fundamenteel beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van strategische concepten*
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • strategische doelstellingen van de eigen eenheid gerealiseerd en/of strategisch beleid van het eigen organisatieonderdeel vorm gegeven
 • afgesproken resultaten behaald, producten opgeleverd en processen vorm gegeven en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden 
 • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of van breed strategisch beleid 
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
 • strategisch onderhandelen en innemen van standpunten
 • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleieds)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen
 • richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen
 • wijze van aansturing, ontwikkeling van strategisch beleid en realisatie van strategische doelen van het eigen organisatieonderdeel komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkeld strategisch beleid van de eigen eenheid dan wel de mate waarin de strategishe doelstellingen van de eigen eenheid zijn gerealiseerd 

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie om deze uit te dragen en te verdedigen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders

 

* Toelichting op concept in de begrippenlijst FUWASYS: ‘Een voorlopige formulering of een eerste ontwerp/schets van wet- en regelgeving, een beleidsvoornemen, een procedure of een (technisch) ontwerp.’