Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Verzoeken vanuit de politiek en samenleving zijn effectief vertaald naar producten en/of diensten
 • Randvoorwaarden voor een effectieve implementatie, behandeling en beoordeling zijn geborgd
 • Producten, diensten en casuïstiek zijn inhoudelijk juist beoordeeld en helder onderbouwd of klaar voor een volgende fase van behandeling
 • Beleid is geadviseerd op basis van de uitkomsten van de uitvoering

Omgeving

 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de omgeving heeft op de juiste wijze plaatsgevonden
 • Inhoudelijke bijdragen zijn geleverd aan conferenties, werkgroepen, etc (nationaal en internationaal)

Bedrijfsvoering

 • De kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • Er is een gemotiveerd team (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Mensen en middelen zijn effectief ingezet, werkprocessen zijn adequaat gecoördineerd (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • kennisdeling is geborgd

Voorbeelden producten en/of diensten: processen, dossiers, systemen, implementatie, aanvragen, beschikkingen, vergunningen, besluiten, instructies, normen, kaders, richtlijnen, voorstellen, plannen, analyses, opdrachten, (onderzoeks/verantwoordings)rapporten, nota’s, vertalingen, dossiers, (management)informatie, publieksvoorlichting (content, voorlichtingsmateriaal, schriftelijke / telefonische beantwoording op vragen van burgers etc.), zittings-/procesvertegenwoordiging, etc.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Selecteert systematisch de gegevens uit de verschillende informatiebronnen en legt daarbij de juiste verbanden
 • Ordent complexe informatie zodanig dat deze toegankelijk wordt.
 • Schat eventuele belangen achter informatie  goed in
 • Komt met analyses van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken
 • Ziet tegengestelde belangen en onderkent het politieke afbreukrisico voor de bewindspersonen
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Is zich bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen

Omgeving

 • Luistert goed en vraagt door, onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant
 • Zoekt naar passende oplossingen
 • Herkent gevoeligheden en gedragscodes
 • Houdt voeling met de opdrachtgever 
 • Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere argumenten en stemt stijl en toon af op de situatie
 • Overtuigd bij fundamentele verschillen van inzicht anderen met de juiste argumenten
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten en deze in zijn voordeel uit te leggen 
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie, en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Ondersteunt collega’s bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling.
 • Organiseert actieve betrokkenheid van belanghebbenden

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties en stemt dit zonodig af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Stemt eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen en planning te halen
 • Maakt medewerkers enthousiast voor het bereiken van resultaten
 • Maakt met medewerkers duidelijke afspraken over hun bijdragen
 • Geeft medewerkers erkenning voor hun bijdragen
 • Houdt voeling met de werkvloer

Vernieuwen en verbeteren

 • Signaleert noodzaak aan vernieuwing en doet voorstellen
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie.
 • Bedenkt oplossingen voor vraagstukken of knelpunten
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan

Competenties

 • analyseren
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau:
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en) (bijv. gedragswetenschappen, rechten)

Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met  relevante ICT-systemen
 • Adviesvaardigheden voor senior medewerkers

Opleiding: departmentsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Creativiteit

Competenties: departementsspecifieke

 • P.M.

Ervaring

 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau:
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en) (bijv. gedragswetenschappen, rechten)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met  relevante ICT-systemen
 • Adviesvaardigheden voor senior medewerkers

Opleiding: departmentsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Creativiteit

Competenties: departementsspecifieke

 • P.M.

Ervaring

 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau:
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en) (bijv. gedragswetenschappen, rechten)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met  relevante ICT-systemen
 • Adviesvaardigheden voor senior medewerkers

Opleiding: departmentsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Creativiteit

Competenties: departementsspecifieke

 • P.M.

Ervaring

 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau:
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en) (bijv. gedragswetenschappen, rechten)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met  relevante ICT-systemen
 • Adviesvaardigheden voor senior medewerkers

Opleiding: departmentsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Creativiteit

Competenties: departementsspecifieke

 • P.M

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44443  43334   43  33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten die minder complex van aard zijn dan wel op een afgebakend gebied liggen, ontwikkeld en (op)geleverd

Resultaten

Opdracht
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen
 • nieuwe producten en diensten ontwikkeld en/of bestaande producten en diensten bijgesteld
 • geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten en diensten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten  worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • kennis van het primaire proces
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

Functietypering

44443  44344  43  43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en dienstenop een of meerdere aandachtsgebieden, ontwikkeld en (op)geleverd
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een primaire proces

Resultaten

Opdracht
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen
 • (bijdrage geleverd aan de) vertaling naar ontwerp cq. ontwikkeling van producten en diensten, dan wel een producten- en dienstenpakket
 • geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten- en diensten(pakket)

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • kennis van het primaire proces
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangen-tegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44444  44444  44  44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • (coördinatie van) verzoeken vanuit de politiek en/of het (internationale) bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten op meerdere complexe aandachtsgebieden, ontwikkeld en (op)geleverd
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een of meerdere primaire processen
 • inspelen op veranderingen in (strategische) beleids-doelstellingen

Resultaten

Opdracht
 • (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten, klantvragen en primaire proces(sen)
 • ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen
 • draagvlak voor ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten gecreëerd

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (innovatieve) producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • kennis van het primaire proces(sen)
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (innovatieve) producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van (innovatieve) producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444  45544  44  44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en/of uitvoering van strategische doelen
 • verzoeken met een bestuurlijke, politieke en maatschappelijke gevoeligheid vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde innovatieve producten en diensten ontwikkeld en (op)geleverd
 • ofwel:
 • (coördinatie van) verzoeken vanuit de politiek en/of het (internationale) bedrijfsleven vertaald
 • door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde meerdere complexe producten diensten, ontwikkeld en (op)geleverd in de context van de realisatie van strategische doelen

Resultaten

Opdracht
 • (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten, klantvragen en primaire proces(sen)
 • ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen
 • ontwikkeling en/of uitvoering van strategische doelen richtinggevend beïnvloed

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van strategische doelstellingen
 • ontwikkeling van innovatieve producten en diensten komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • kennis van het primaire proces(sen)
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van innovatieve producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van innovatieve producten en diensten
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen