Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Toezicht- en opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdrachten en/of afspraken
 • Gedragen toezichtresultaten passend binnen de agenda van de opdrachtgever
 • Opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdracht van het OM

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten de organisatie zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant in- en extern netwerk dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Interventies zijn gericht op waarheidsvinding en gedragsverandering
 • Ontwikkelingen op het vakgebied zijn onderkend en verwerkt in de toezicht- en opsporingsproducten

Bedrijfsvoering

 • Toezicht- en opsporingsprocessen- en -producten zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Toezichtresultaten zijn gerealiseerd conform jaar-/projectplan
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd
 • Kwaliteit van de onderzoeks-methodieken zijn geborgd

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde metho-den, werkwijzen, werkproces-sen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv  plan-do-check-act-principe zijn toegepast

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Selecteert systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Ordent complexe gegevens zodanig dat deze toegankelijk wordt en tot informatie leidt
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en onzekerheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt

Omgeving

 • Onderbouwt standpunten en/of beslissingen helder en logisch en met voor de doelgroep aansprekende argumenten
 • Overtuigt bij fundamentele verschillen in inzicht en/of belangen
 • Luistert goed naar de argumenten van de ander en sluit hierop aan met de eigen argumenten
 • Escaleert op het juiste moment of zet het netwerk in
 • Is goed geïnformeerd over wat er speelt op zijn toezichtterrein
 • Signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werk
 • Schat de politieke gevoeligheid van zijn handelen goed in
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zich zelf en evt. anderen
 • Draagt zorg voor oplevering binnen de gestelde randvoorwaarden
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke oplossingen en/of alternatieven
 • Realiseert de juiste randvoorwaarden om tot de gewenste resultaten te komen
 • Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures

Vernieuwen en verbeteren

 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie en legt dit vast
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

 

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau 
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkenis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld  
  WO: zie HBO

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • ruime en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten, -sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol;
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld;
 • enige ervaring met aansturen van toezicht-/opsporingstrajecten en met projectmanagement

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau 
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkenis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld  
  WO: zie HBO
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's;
 • kennis van bedrijfsprocessen en –financiering;
 • verbreding en/of verdieping van kennis van methoden en technieken voor opsporing en/of toezicht voor de sector en/of het aandachtsveld;
 • verdieping interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
Overige kennis en vaardigheden
 • coaching;
 • verdieping projectmanagementvaardigheden (bijv. Practitionar Prince 2);
 • advisering over handhavings- en uitvoeringsbeleid  

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • ruime en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten, -sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol;
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld;
 • enige ervaring met aansturen van toezicht-/opsporingstrajecten en met projectmanagement

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau 
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkenis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld  
  WO: zie HBO
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma’s;
 • kennis van bedrijfsprocessen en –financiering;
 • verbreding en/of verdieping van kennis van methoden en technieken voor opsporing en/of toezicht voor de sector en/of het aandachtsveld;
 • verdieping interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
Overige kennis en vaardigheden
 • coaching;
 • verdieping projectmanagementvaardigheden (bijv. Practitionar Prince 2);
 • advisering over handhavings- en uitvoeringsbeleid  

Opleiding departementspecifiek

n/a

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • n/a

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44343 44334 43 43 (50)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen een deel-toezichtgebied in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere technische kennis op een afgebakend toezichtgebied
 • sprake van inspecties/onderzoek met een eigen afbakening en structurering
 • mogelijkheid tot ruggespraak, beraad en discussie met hoger echelon of binnen samenwerkingsverband

Resultaten

 • opgesteld inspectieplan op basis van geïnterpreteerde vraagstelling
 • inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)
 • resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld
 • geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan
 • proces verbaal opgesteld
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • (deel)inspecties aangestuurd
 • opgestelde evaluatierapporten
 • gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • bijgedragen aan het adviseren van (inter)nationale toezichtorganisaties
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties en de adviezen m.b.t. het toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het uitvoeren en aansturen van (deel) inspecties
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

Contacten

 • intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • multidisciplinaire toezichtactiviteiten vanuit meerdere toezichtgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking
 • sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende inspecties/onderzoeken
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst

Resultaten

 • opgestelde inspectieplannen of -programma’s met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerpnaar aard van diverse inhoudelijke en multidisciplinaire vraagstellingen
 • inspectieplannen of -programma’s en inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) dan wel gecoördineerd
 • resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld
 • geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan
 • proces verbaal opgesteld
 • deelgenomen en leiding gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • inspecties aangestuurd (landelijk minder complex en regionaal complex)
 • opgestelde evaluatierapporten
 • gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • (inter)nationale toezichtorganisaties geadviseerd
 • inbreng geleverd aan de ontwikkeling van beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling van het toezichtbeleid op het aandachtsgebied

Speelruimte / Kaders

 • (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen, inspectieplannen of -programma’s op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties en de (internationaal georiënteerde) adviezen m.b.t. (internationaal) toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het aansturen van multidisciplinaire inspecties
 • vaardigheid in het geven van inhoudelijke toelichtingen met internationale oriëntatie

Contacten

 • intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied en toezichtbeleid met internationale oriëntatie

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • multidisciplinaire, complexe toezichtactiviteiten op een belangrijk (inter-) nationaal of onderzoeksrelevant toezichtgebied
 • sprake van een complex karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde (inter-) nationale context van (strategische) beleidslijnen of modellen
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat medisch, technisch, financieel, etc. wordt gewenst

Resultaten

 • opgestelde inspectieplannen of -programma’s met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexevraagstelling
 • inspectieplannen of -programma’s en inspecties uitgevoerd dan wel gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak kunnen hebben
 • resultaten geanalyseerd, diverse onderzoeksresultaten beoordeeld en geïntegreerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld 
 • geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan
 • proces verbaal opgesteld
 • inspecties aangestuurd (landelijk en regionaal complex)
 • inhoudelijke resultaten en de bijdragen van derden beoordeeld.
 • opgestelde evaluatierapporten 
 • gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • internationale toezichtorganisaties geadviseerd
 • inbreng geleverd van inspectiebrede (uitvoerings)beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van toezichtbeleid

Speelruimte/ Kaders

 • strategische beleidslijnen of modellen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen, inspectieplannen of -programma’s op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties en de (internationaal georiënteerde) adviezen m.b.t. (internationaal) toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleid/toezicht en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het aansturen van integrale en (inter)nationale inspecties
 • vaardigheid in het verdedigen van en creëren van draagvlak voor zelf ontwikkelde ideeën/adviezen in- en externe overleggen

Contacten

 • intern en extern verder reikende contacten en gecompliceerde overlegsituaties waar met ruim mandaat wordt onderhandeld en waarbij bovendien conflicterende belangen een rol spelen
 • creëren van draagvlak voor de ontwikkeling, verdediging, implementatie en uitvoering c.q. toepassing van toezicht en inspecties