Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd c.q. hersteld
 • Beveiligingswerkzaamheden (toegangscontrole, inschrijven, controles, inspecties, bejegening, fouilleren, surveillance, zoekacties in het kader van drugsbeleid, wapenbezit, contrabande, begeleiden van externe partners en werkzaamheden etc.) zijn uitgevoerd
 • Er is adequaat en tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties Ordeverstoringen zijn voorkomen door de-escalerend communiceren
 • Aansturing van operaties, acties en beveiligingsopdrachten is verzorgd (groepscommandant, sectiecommandant)
 • Uitvoering van inkomstenprocedures zijn uitgevoerd
 • Bejegening is afgestemd op de doelgroep.
 • Inzet van vrijheidsbeperkende middelen is uitgevoerd
 • Materiële en immateriële hulp is doeltreffend uitgevoerd
 • Overdracht (schriftelijk en/of mondeling) van werkzaamheden is uitgevoerd
 • Registratie/rapportage van incidenten en bijzonderheden en (administratieve) afhandeling heeft plaatsgevonden
 • Over de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en toepassing van geweld is verantwoording afgelegd
 • Instructie van hondengeleiders heeft plaatsgehad
 • Inzet van honden is afgestemd op de situatie
 • Transport, beveiliging en begeleiding zijn georganiseerd en volgens plan verlopen
 • Transport en begeleiding zijn afgestemd met ketenpartners
 • Gevraagde ondersteuning bij operaties, acties en beveiligingsopdrachten in de keten is geleverd

Omgeving

 • De juiste hulpverleningsorganisaties zijn effectief ingeschakeld bij calamiteiten
 • (Vervoers-)capaciteit is geleverd aan overheidsdiensten

Bedrijfsvoering

 • Wet- en regelgeving, protocollen, circulaires, dienstinstructies, procedures en veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd
 • Terugkoppeling van geconstateerde onregelmatigheden is verzorgd
 • Bijdrage aan reconstructies is geleverd
 • Proces-verbaal of rapportage is opgemaakt
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen is gewaarborgd*, Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd*

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd
 • Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van collega’s is verzorgd

 

 

* Geldt alleen voor coordinerende rollen

 

 

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt de juiste prioriteiten
 • Schat risico’s en gevaar in en neemt tijdig maatregelen
 • Stemt het gebruik van geweld af op de situatie
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedtoestand van de justitiabele/ingeslotene
 • Neemt, ook zonder volledige informatie en klankbord zelfstandig besluiten om situatie veilig te stellen
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Verplaatst zich in de positie van de justitiabele/ingeslotene of bezoeker en ketenpartners en anticipeert hierop
 • Stemt de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze af op persoon en situatie
 • Blijft in lastige omstandigheden beheerst en doelmatig werken.
 • Toont zich kalm en zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Benadert justitiabelen/ingeslotene en bezoekers respectvol en blijft te allen tijde correct en rustig
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt afwijkingen van de norm aan de orde
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Werkt nauwkeurig, met aandacht en concentratie
 • Merkt onregelmatigheden op
 • Is steeds alert op signalen van afwijkend gedrag en mogelijk onveilige situaties
 • Leeft nauwgezet voorgeschreven procedures en veiligheidsvoorschriften na
 • Stemt bij twijfel af met een collega of leidinggevende
 • Biedt overzicht in plan van aanpak, stemt af t.a.v. taakverdeling, eventuele risico’s en complicaties en werkt alternatieven en risico’s uit
 • Draagt zorg voor een goede afstemming met ketenpartners
 • Is zich bewust van de (politieke) (afbreuk-)risico’s en vluchtgevaar die tijdens een opdracht kunnen optreden en anticipeert daarop
 • Past de werkwijze aan bij de verschillende doelgroepen
 • Stemt de aanpak van de werkzaamheden af op de situatie en de risico’s die daarin kunnen optreden

Omgeving

 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Draagt actief bij aan een open en prettige teamsfeer
 • Geeft op tactvolle en transparante wijze feedback
 • Toont oprechte betrokkenheid bij collega’s en biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning
 • Bewaakt de balans tussen belasting en belastbaarheid bij zichzelf en collega’s
 • Gaat effectief om met verschillen tussen personen en heeft oog voor interculturele verschillen

Bedrijfsvoering

 • Signaleert en corrigeert afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van routinematig werk.
 • Houdt zich aan de voorschriften of afgesproken kwaliteitsnormen.
 • Toetst regelmatig de kwaliteit van het eigen werk.

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met collega’s organisatie-breed
 • Maakt zich nieuwe procedures snel eigen
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Stelt zich open op voor feedback van collega’s en trekt hier lering uit
 • Houdt zicht op de deskundigheid van collega's en draagt bij waar nodig

Competenties

 • accuraat werken
 • besluiten nemen
 • flexibiliteit
 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Woonbeveiliging/ Detentietoezicht

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • geen specifieke opleidingseis
 • interne opleiding: MBO Beveiliger 2 + DJI basisopleiding + BHV-opleiding
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Besluiten nemen
 • Integriteit
 • Acuraat werken
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling

Woonbeveiliging

Ervaring

 • 2 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger s4

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • instroomeis diploma interne opleidingen + extra modulen
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Inkomsten

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • geen specifieke opleidingseis
 • Interne opleiding: MBO Beveiliger 2 + DJI basisopleiding + BHV-opleiding + biometrie
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Detentietoezicht

Ervaring

 • 2 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger s4

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • instroomeis diploma interne opleidingen + extra modulen
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • conflicthantering /de-escaleren
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Transport(-begeleiding)

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • Interne opleiding: MBO Beveiliger 2 + DJI basisopleiding + vervoersopleiding + vuurwapenopleiding Algemene Zelfverdediging
 • BOA

Overige kennis en vaardigheden

 • Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB)
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, omgaan met culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering/de-escaleren
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Besluiten nemen
 • Integriteit
 • Acuraat werken
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling

Inkomsten

Ervaring

 • 3 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger (inkomsten) S5

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • instroomeis diploma interne opleidingen + extra modulen
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Detentietoezicht

Ervaring 

 • 2 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger (detentietoezicht) S5

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • instroomeis diploma interne opleidingen + extra modulen, ploegleider BHV, wachtcommandant IBT, WACO (wachtcommandant)
 • Mentor: instroomeis diploma interne opleidingen + extra speciale mentortrainingen en opleiding praktijkbegeleiding MBO-2
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • conflicthantering + vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • WACO: organisatorische/leidinggevende vaardigheden
 • mentor: vakinhoudelijk begeleiden collega's
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Transport(-begeleiding)

Ervaring

 • 2 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger (transport) S5

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • instroomeis diploma interne opleidingen
 • Rijbewijs plus aanvullende rijvaardigheidsopleidingen
 • voortgezette specifieke taakgerichte opleidingen en modules
Overige kennis en vaardigheden:
 • Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB)
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Hondengeleiding/instructie

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

 • MBO niveau 2
 • interne opleiding: MBO beveiliger 2 + DJI basisopleiding (BBO) + BHV-opleiding
 • Vuurwapenopleiding
 • Pepperspray
 • Algemene Zelfverdediging
 • BOA
 • functiegerichte opleiding t.b.v. trainingen en certifivering van (druggs)honden
 • Rijbewijs plus aanvullende rijvaardigheidsopleidingen
Overige kennis en vaardigheden
 • jaarlijks voldoen aan Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB);
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, omgaan met culturele diversiteit, (motiverende) bejegening mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in het omgaan met de doelgroep, conflicthantering; relevante wet- en regelgeving; bereikbaarheid en beschikbaarheid;
 • enige kennis van vreemde talen;
 • flexibel en landelijk inzetbaar verdovende middelen;
 • verzorging van de hond
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Besluiten nemen
 • Integriteit
 • Acuraat werken
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling

Transport(-begeleiding)

Ervaring

 • 2 jaar ervaring als (inrichtings)beveiliger (transport) S5

Opleiding

 • MBO niveau 4
 • instroomeis diploma interne opleidingen
 • Rijbewijs plus aanvullende rijvaardigheidsopleidingen
 • voortgezette specifieke taakgerichte opleidingen en modules
Overige kennis en vaardigheden
 • Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB)
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • goede beheersing van de Engelse taal
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau 

Hondengeleiding/instructie

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

 • MBO niveau 4
 • interne opleiding: MBO beveiliger 2 + DJI basisopleiding (BBO) + BHV-opleiding
 • Vuurwapenopleiding
 • Pepperspray
 • Algemene Zelfverdediging
 • BOA
 • functiegerichte opleiding t.b.v. trainingen en certifivering van (druggs)honden
 • Rijbewijs plus aanvullende rijvaardigheidsopleidingen
 • instructeur speurhonden

Overige kennis en vaardigheden

 • jaarlijks voldoen aan Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB);
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, omgaan met culturele diversiteit, (motiverende) bejegening mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in het omgaan met de doelgroep, conflicthantering; relevante wet- en regelgeving; bereikbaarheid en beschikbaarheid;
 • enige kennis van vreemde talen;
 • flexibel en landelijk inzetbaar verdovende middelen;
 • verzorging van de hond
 • didactische vaardigheden
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Besluiten nemen
 • Integriteit
 • Acuraat werken
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling

Transport(-begeleiding)

Ervaring

 • 2 jaar ervaring met specialistische taken

Opleiding

 • MBO niveau 4
 • instroomeis diploma interne opleidingen
 • Rijbewijs plus aanvullende rijvaardigheidsopleidingen
 • voortgezette specifieke taakgerichte opleidingen en modules
 • opleiding groepscommandant
Overige kennis en vaardigheden
 • Regeling Toetsing GeweldsBeheersing (RTGB)
 • beveiligingsprocedures, communicatieapparatuur, benader- en vechttechnieken, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • goede beheersing van de Engelse taal
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Besluiten nemen
 • Integriteit
 • Acuraat werken
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling
 • Plannen en organiseren

 

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

 

Functietypering

22222 12212 22 22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • bewaking en beveiliging van justitiabelen, gebouwen en terreinen
 • er kan worden teruggevallen op bekendheid met situaties waarbij de wijze van handelen wordt bepaald door strakke gedetailleerde kaders
 • sprake van waarneming en afweging van feiten en gedragingen en dit signaleren

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd
 • tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties volgens dienstinstructies en calamiteitenplan

Speelruimte/ Kaders

 • gedetailleerde dienst- en werkinstructies zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften
 • uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

Variant 1. 22222 22222 22 22 (28)

Variant 2. 32222 23222 22 22 (30)

Schaal 5

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging
 • Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht

 

 • bewaking en beveiliging van justitiabelen, gebouwen en terreinen
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen situaties waarbij sprake is van interpretatie van feiten en gedragingen waarop de eigen benadering wordt afgestemd (variant 2)

Resultaten

Bewaking en beveiliging

Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht:

 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • adequaat en tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan
 • transport en begeleiding volgens protocol en veilig verlopen
 • inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd
 • visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd
 • materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging: zie alle resultaten schaal 4 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd
 • werkprocessen geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen (variant 2)

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften (de-escalerend communiceren)
 • uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau gaat het om:

 • het seniorschap bij inkomsten, transport en/of detentietoezicht
 • bewaking en beveiliging van justitiabelen, gebouwen en terreinen
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken regels en voorschriften
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen situaties waarbij sprake is van interpretatie van feiten en gedragingen waarop de eigen benadering wordt afgestemd
 • bij het coördineren van activiteiten (bij calamiteiten) moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen situaties

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • adequaat gecoördineerd tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan
 • transport en begeleiding gecoördineerd en veilig verlopen
 • inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd
 • visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd
 • materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures
 • de bewaking en beveiliging van media- of politiekgevoelige personen, van verdachten en getuigen ten behoeve van de internationale tribunalen.
 • personen met een verhoogd risicoprofiel kennen (zoals agressief gedrag, psychisch afwijkend gedrag of vluchtgevaarlijk)
 • herstellen van de orde, het uitvoeren en verlenen van assistentie bij zoekacties en evacuaties van inrichtingen
 • het met een drugshond controleren/opsporen van drugs binnen inrichtingen trainen en verzorgen van de hond
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd
 • werkprocessen geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd 

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (seniorschap)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • er is vrijheid voor een afweging van mogelijke oplossingen

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in menselijk gedrag
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en procedures
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • toelichting geven over veiligheidsvoor-schriften (de-escalerend communiceren)
 • uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32332 33223 23 32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau gaat het om:

 • speciale (extramurale) transport en beveiligingsopdrachten zijn uitgevoerd en voorbereid
 • (grootschalige) incidenten en calamiteiten zijn adequaat aangepakt en gecoördineerd.
 • voorbereiding en uitvoering van speciale beveiligingsopdrachten en -interventies en extramuraal transport en coördinatie ter plaatse is verzorgd
 • opgetreden als verantwoordelijk beveiligingsambtenaar
 •  bij operaties.
 • onderhoudstrainingen voor honden verzorgd.
 • vaardigheidstrainingen voor hondengeleiders verzorgd

 

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren en optreden
 • adequaat gecoördineerd tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan
 • transport en begeleiding gecoördineerd en veilig verlopen
 • inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd
 • visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd
 • materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures
 • extramurale transporten en speciale beveiligingsopdrachten zijn goed voorbereid en georganiseerd rekening houdend met onverwachte zaken (hoogste geweldssegment)
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de speciale operaties en de voorstellen ter verbetering beïnvloeden het realiseren van het eindproduct van de werkeenheid
 • onderhoudstraningen voor honden verzorgd
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd
 • werkprocessen geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd
 • operationele aansturing bij bijzondere extramurale transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding
 • operationele afstemming met ketenpartners
 • vaardigheidstrainingen voor senior transporgeleiders/hondengeleiders verzorgd
 • inzet is geëvalueerd
 • kwaliteit van de senior transportgeleider/hondengeleider is bewaakt en zo nodig bijgesteld 

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (seniorschap)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • er is vrijheid voor een afweging van mogelijke oplossingen 

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking, apparatuur en organiseren van  beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures inzicht in intermenselijk gedrag en bejegening
 • improviserende, communicatieve, organiserende, didactische of adviesvaardigheden 

Contacten

 • het (samen)werken met ketenpartners aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat.
 • verschillen van inzicht en belangen kunnen hierbij optreden 

fxf

Functietypering

32332 33233 33 32 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau gaat het om:

 • grootschalige, mediagevoelige nationale en internationale inzet bij incidenten en calamiteiten met een verhoogd risicoprofiel is adequaat aangepakt en gecoördineerd
 • dagelijkse werkzaamheden zijn gecoördineerd, ook buiten de operationele inzet 

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • transport en begeleiding van grootschalige, mediagevoelige (inter-) nationale operaties zijn  gecoördineerd en veilig verlopen
 • extramurale transporten en speciale beveiligingsopdrachten zijn goed voorbereid en georganiseerd rekening houdend met onverwachte zaken (hoogste geweldssegment)
 • knelpuntengesignaleerd bij de uitvoering van de speciale operaties, acties en beveiligingsopdrachten en de voorstellen ter verbetering beïnvloeden het realiseren van het eindproduct van dewerkeenheid
 • de vondst van contrabande is correct afgehandeld
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd
 • werkprocessen geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd
 • operationele leiding bij grootschalige, (inter-) nationale mediagevoelige  transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding
 • operationele afstemming met ketenpartners
 • operationele inzet voorbereid en verwerkt in een draaiboek (plan van aanpak)
 • operationele aansturing van een groep waaronder het verzorgen van briefing en debriefing
 • operationele aansturing bij bijzondere grootschalige extramurale transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding
 • activiteiten zijn gecoordineerd
 • mentoren zijn begeleid 

Speelruimte/ Kaders

 • beveiligingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • bejegeningsbeleid en beveiligingsplan zijn kaderstellend
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het beveiligingsbeleid en het bejegeningsbeleid
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van beveiliging en methodieken op het gebied van begeleiding en bejegening
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag en bejegening
 • improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden 

Contacten

 • het (samen)werken met ketenpartners  aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat
 • verschillen van inzicht en belangen kunnen hierbij optreden