Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

 Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/  resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Competenties

 • motiveren
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Enkele jaren ervaring in  projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Basisopleiding projectmanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Affiniteit met het werkveld
 • In internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (Kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Enkele jaren ervaring in  projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Basisopleiding projectmanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Affiniteit met het werkveld
 • In internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (Kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Ervaring met coordinatie van werkzaamheden en/of processen
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Ervaring met projectleiding van interne projecten binnen een domein

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO+ of WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Basisopleiding projectmanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Affiniteit met het werkveld
 • In internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (Kennis van) procesmanagement, omgevingsmanagement

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • leiding van standaardproject(en) met (overwegend) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders en vastomschreven opdracht op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en routinematig karakter
 • projecten moeten inhoudelijk afgestemd worden met andere projecten, maar hebben nauwelijks invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten
 • integreren van informatie, duiden van gegevens en leggen van verbanden
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

Resultaten

Projectleiding

 • sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden
 • relevante partijen effectief ingeschakeld
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking
 • (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • adequate (interne) communicatie
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) over projectvoortgang en –resultaten in de vorm van het leveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies (op basis van duiding en integratie van gegevens en leggen van verbanden

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en -realisatie en -evaluatie

 • overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten
 • verzameling en duiding van relevante gegevens en informatie
 • bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten
 • opstellen gestandaardiseerde projectdocumenten
 • inhoudelijke ondersteuning bij formuleren inkoopspecificaties voor onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen
 • bijdragen aan aanbestedingsprocedures
 • afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen
 • bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • opleveren projectresultaat
 • bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling processen, producten en diensten

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende (project)onderwerpen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten
 • wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding
 • vaardigheid in het realiseren van projecten
 • vaardigheid in het aansturen van een projectteam
 • vaardigheid in het signaleren en
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en signaleren

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • leiding test van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel (en/of tactisch) karakter
 • projecten moeten inhoudelijk worden afgestemd met andere projecten en hebben in de uitvoering invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten
 • inhoudelijke analyses gemaakt en op basis hiervan geadviseerd
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

Resultaten

Projectleiding

 • sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden
 • relevante partijen effectief ingeschakeld
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking
 • (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • adequate (interne) communicatie
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) en geven van advies op basis van inhoudelijke analyses

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en-realisatie en -evaluatie

 • overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten; geadviseerd over aanpak
 • inhoudelijke analyse van relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen en vertalen naar projectuitvoering
 • bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten
 • opstellen projectdocumenten
 • inhoudelijke ondersteuning en advies bij onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen
 • bijdragen aan aanbestedingsprocedures
 • afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen
 • bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • opleveren projectresultaat
 • bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling  processen, producten en diensten
 • kennisdeling vanuit projectuitvoering

Speelruimte/Kaders

 • afgebakende (project)onderwerpen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten
 • wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectvoorbereiding en -uitvoering

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding
 • vaardigheid in het realiseren van projecten
 • vaardigheid in het aansturen van een projectteam
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen, signaleren en adviseren

Functietypering

4344343334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • leiding van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) onderwerpen en met de opdrachtgever afgesproken en door de organisatie gegeven kaders op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht, kunnen een doorlooptijd hebben van enkele jaren en hebben een operationeel en/of tactisch karakter
 • projecten zijn inhoudelijk verweven met andere projecten en organisatie- onderdelen en onderwerpen en hebben in de uitvoering structureel (inhoudelijk) invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken
 • inhoudelijke analyses gemaakt, deze geplaatst in bredere (eventueel internationale) context en op basis hiervan geadviseerd
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten) en consequenties

Resultaten

Projectleiding

 • sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden
 • beïnvloeden andere relevante processen
 • omgeving>effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking
 • (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • adequate (interne) communicatie
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • (zorgen voor) opleveren van management- en sturingsinformatie en geven van adviesop basis van inhoudelijke analyses

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en -realisatie en -evaluatie

 • overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten; geadviseerd over aanpak
 • inhoudelijke analyse van relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen en vertalen naar projectaanpak en –uitvoering en kansen voor nieuwe projecten
 • advies aan opdrachtgever op basis van analyse van probleemstelling en haalbaarheid projectresultaten
 • (bijdragen aan) formulering eisen(pakket), projectresultaten en (rand)voorwaarden, beoordelen haalbaarheid en benoemen risico’s en kritische succesfactoren
 • kaderstelling en projectafbakening afgestemd met relevante partijen
 • formulering projectopdracht
 • opstellen projectdocumenten
 • verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding
 • afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen
 • bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever
 • vormgeven van instrumenten, bepalen kaders, richtlijnen e.d. voor de projectuitvoering
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • integreren producten van verschillende vakgebieden/werkterreinen
 • opleveren projectresultaat
 • advies over wijze van implementatie van projectresultaat
 • bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling andere relevante beleids- of uitvoeringsvraagstukken, processen, producten en diensten
 • kennisdeling en -borging bij de relevante betrokkenen

Speelruimte/Kaders

 • afgebakende (project)onderwerpen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten en op inhoudelijke afstemming met en toepasbaarheid voor andere terreinen en (organisatie)processen en -beleid
 • wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectvoorbereiding en -uitvoering

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde (en/of brede) kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding
 • vaardigheid in het realiseren van projecten
 • vaardigheid in het aansturen van een projectteam
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen