Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn vertaald naar een visie op het betreffende toezichtgebied
 • De politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agendavorming is effectief beïnvloed
 • Visies, strategieën en oplossingsrichtingen worden gedragen door de politiek en/of de ambtelijke opdrachtgever
 • Beleid is geadviseerd op basis van de uitkomsten van het toezicht

Omgeving

 • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en signalen uit het veld zijn onderkend en verwerkt in visies, strategieën en oplossingsrichtingen
 • Is (inter)nationaal gezaghebbend binnen toezicht èn is een autoriteit op het eigen toezichtgebied
 • Heeft, onderhoudt en gebruikt een relevant (inter)nationaal netwerk

Bedrijfsvoering

 • Processen conform interne regelgeving/kaders/voorschriften (AO/borging kwaliteit)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd en kennisontwikkeling is geinitieerd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv.) d.m.v. plan-do-check-act-principe) 

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Overziet de voor de organisatie relevante ontwikkelingen
 • Benut kansen in het belang van de organisatie
 • Toont zich bij het handelen bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politiekmaatschappelijke gevoeligheden
 • Houdt vast aan eigen professionaliteit ook bij weerstand en andere belangen
 • Toont lef en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen
 • Initieert op basis van ontwikkelingen een visie op de toekomst van het eigen toezichtgebied
 • Wint partijen voor zijn ontwikkelde visies, strategieën en oplossingsrichtingen
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het toezichtvak en legt verbinding tussen verschillende toezichtgebieden

Omgeving

 • Laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en in de samenleving
 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het toezichtgebied
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen toezichtgebied 
 • Legt en onderhoudt contacten  met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen

Vernieuwen en verbeteren

 • Initieert processen en creëert een omgeving waarin nieuwe methoden en werkwijzen een kans krijgen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor af en toe een mislukking

 

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • onafhankelijkheid
 • visie

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • relevante ervaring bij meer departementen en/of in meer sectoren en/of buiten de overheid;
 • relevante ervaring in interdepartementaal en/of landelijk en/of internatio-naal verband (bijv. gremia, maatschappelijke organisaties);
 • managementervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector en/of het aandachtsveld
Overige kennis en vaardigheden
 • aansturen van  onderhandelingen in interdepartementale / landelijke /  internationale gremia;
 • crisismanagement 

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • relevante ervaring bij meer departementen en/of in meer sectoren en/of buiten de overheid;
 • relevante ervaring in interdepartementaal en/of landelijk en/of internatio-naal verband (bijv. gremia, maatschappelijke organisaties);
 • managementervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector en/of het aandachtsveld
Overige kennis en vaardigheden
 • aansturen van  onderhandelingen in interdepartementale / landelijke /  internationale gremia;
 • crisismanagement 

Opleiding departementspecifiek

 • n/a

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • n/a

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling en realisatievan strategische visies, strategieën, oplossingsrichtingen met betrekking tot toezichtactiviteiten en –processen die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de toezichtorganisatie
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de toezichtorganisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische toezichtactiviteiten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt toezichtbeleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op toezichtgebied

Resultaten

voorbereiding en –ontwikkeling
 • strategische voorbereiding van toezichtbeleid en/of advisering o.b.v.        (internationaal) (sociaal-) maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van toezicht
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch toezichtbeleid 
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch toezichtbeleid
 • ontwikkeling strategische producten en-processen (visies, stratgieen en oplossingsrichtingen) voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van toezicht
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht
implementatie en –uitvoering
 • realisatie van strategische toezichtactiviteien en -processen en/of grootschalige strategische projecten
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische toezichtactiviteiten en monitoring (advies)processen
 • beheer en bijstelling toezichtactiviteiten en aanpassing (advies)processen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch toezichtbeleid
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische toezichtactiviteiten

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van het toezichtgebied
 • inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de toezichtorganisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot toezicht
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over strategisch toezichtbeleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Functietypering

55445 45545 54 55 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving 

 • ontwikkeling en realisatie van strategische visies, strategieën, oplossingsrichtingen met betrekking tot toezichtactiviteiten en –processen op een breed toezichtgebied die richtinggevend zijn voor het functioneren en de continuïteit van de toezichtorganisatie en haar omgeving als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de toezicht-organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige strategische toezichtactiviteiten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt toezicht-beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed toezichtgebied

Resultaten

voorbereiding en –ontwikkeling
 • strategische voorbereiding van toezichtbeleid en/of advisering o.b.v. (internationaal) (sociaal-)maatschappelijke analyses en onderzoeken
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van toezicht
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch toezichtbeleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch toezichtbeleid
 • ontwikkeling strategische producten en –processen (visies, strategieën en oplossingsrichtingen) voor fundamenteel politiek-bestuurlijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van toezicht op een breed maatschappelijk aandachtsgebied
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces 
 • richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming over fundamentele vraagstukken in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld op het gebied van toezicht
implementatie en –uitvoering
 • realisatie van strategische toezichtactiviteien en-processen en/of grootschalige strategische projecten
evaluatie en monitoring
 • coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategische toezichtactiviteitenen monitoring (advies)processen
 • beheer en bijstelling toezichtactiviteiten en aanpassing (advies)processen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch toezichtbeleid
projecten
 • coördinatie grootschalige strategische toezichtactiviteiten

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en (inter)nationale (sociaal-) maatschappelijk en politiek-bestuurlijke kaders
 • strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkelde strategische adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed en strategische projecten zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van het toezichtgebied
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de toezichtorganisatie
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot toezicht
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, werkmethoden en techniekenen door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch toezichtbeleid, adviesproducten en –processen om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders