Resultaten

Opdracht(gever) (Ambtelijk)

 • Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht (service level agreement of SLA) en/of adviesvraag en naar tevredenheid van de eindgebruiker
 • De klant is effectief ondersteund bij het formuleren van zijn/haar vraag

Omgeving

 • In- en externe bronnen  zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk dat is onderhouden en gebruikt
 • Relevante ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied zijn meegenomen bij adviezen en/of producten 

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • De administratie is op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Achterhaalt de kern van de opdracht of het probleem en vraagt zonodig door
 • Probeert de vraag van de klant scherp te krijgen en toetst de vraagstelling bij de klant
 • Formuleert verschillende oplossingsmogelijkheden
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren

Omgeving

 • Stemt tijdig af met andere afdelingen en collega's die bijdragen aan het eindresultaat en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is
 • Zoekt actief collega's op om informatie te halen of te brengen
 • Toont interesse, deelt kennis
 • Heeft oog voor belangentegenstellingen
 • Geeft de mogelijke consequenties van veranderingen aan bij de klant
 • Past acties aan op veranderende omstandigheden

Bedrijfsvoering

 • Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen
 • Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokken collega's/afdelingen
 • Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten
 • Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega's en opvolgers
 • Legt verantwoording af aan opdrachtgever, leidinggevende en controlerende instanties

Vernieuwen en verbeteren

 • Houdt vakkennis bij via literatuur, seminars en dergelijke
 • Deelt de opgedane kennis met collega's
 • Integreert nieuwe inzichten in bestaande werkprocessen
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Leert van eigen ervaring en fouten 

Competenties

 • analyseren
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • enige relevante ervaring
 • werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding

 • MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen aandachtsgebied / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

P.M..

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S8

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S8 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • MBO: Facility Management of vergelijkbaar
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S8

Opleidingsrichting
 • MBO: Financieel/(Bedrijfs)Administratief/Bedrijfseconomie
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken; 
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging  

ICT S8

Opleidingsrichting
 • MBO/HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S8 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • O.a. MBO Informatiedienstverlening (bibliotheken)
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en -technieken, zoals: classificatieschema's, documentaire structuurplannen en thesauri

INKOOP S8

Opleidingsrichting
 • MBO: MEAO, Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op MBO- of HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)

 PERSONEEL S8

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

Ervaring

 • enige relevante ervaring 
 • werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding

HBO: Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)      
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S9

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S9 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S9

Opleidingsrichting
 • HBO: idem als MBO/Bestuurskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken; 
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging

ICT S9

Opleidingsrichting
 • MBO/HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S9 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • o.a. HBO Informatiedienstverlening en Management of Documentair Informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals: classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

INKOOP S9

Opleidingsrichting
 • HBO: HEAO, Facility Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)

PERSONEEL S9

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol
 • meerdere klantgebieden; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces

Opleiding

 • HBO: Relevant voor het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)      
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures
 • Werkterrein van het openbaar bestuur en eigen departement

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

 • P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S10

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S10 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S10

Opleidingsrichting
 • idem als MBO/Bestuurskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken;
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging

ICT S10

Opleidingsrichting
 • HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S10 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • o.a. HBO Informatiedienstverlening en Management of Documentair Informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals: classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri
 • Kennis van rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur

INKOOP S10

Opleidingsrichting
 • HBO: HEAO, Facility Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op MBO- of HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NEVI 2 of vergelijkbaar); Onderhandelen; Marktkennis

PERSONEEL S10

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

 AUDITING S10

 • Kennis van de auditmethodiek bij de rijksoverheid en van comptabele regelgeving

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol
 • meerdere klantgebieden; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces

Opleiding

 • HBO: Relevant voor het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)      
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures
 • Werkterrein van het openbaar bestuur en eigen departement

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S11

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S11 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S11

Opleidingsrichting
 • HBO: Idem als MBO/Bestuurkunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken; 
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging

ICT S11

Opleidingsrichting
 • HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INKOOP S11

Opleidingsrichting
 • HBO: HEAO, Facility Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op MBO- of HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NEVI 2 of vergelijkbaar); Onderhandelen; Marktkennis

PERSONEEL S11

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

 AUDITING S11

 • Interviewtechnieken
 • Onderzoeksmethodologie

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332 33233 32 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

ondersteuning bij uitvoering bedrijfsvoeringdiensten en -processen o.b.v. deelopdrachten:

 • duidelijke inhoudelijke sturing en richting bij ondersteuning
 • verzamelen en beoordelen informatie en gegevens en opstellen van overzichten
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten

Resultaten

ondersteuning en advies
 • ondersteuning bedrijfsvoeringproces door leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van de verzamelde gegevens en informatie
 • concrete (inhoudelijke) deelproducten voor lijn(management) en adviseurs ter ondersteuning van bedrijfsvoeringproces
 • procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan uitvoering evaluatie en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen
projecten
 • deelprojecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte en kaders

 • (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten
 • uitvoering van bedrijfsvoeringdiensten en -processen en opstellen deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen overzichten
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

ondersteuning bij uitvoering bedrijfsvoeringdiensten en -processen o.b.v. samengestelde opdrachten:

 • integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden
 • aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie
 • regulier en operationeel advies
 • inhoudelijke (advies)deelproducten

Resultaten

ondersteuning en advies
 • inhoudelijke ondersteuning bedrijfsvoeringproces door leveren geaggregeerde overzichten, informatie en bijbehorend advies op basis van analyse en integratie van gegevens en leggen van verbanden
 • regulier en operationeel advies voor uitvoering van processen
 • inhoudelijke deelproducten voor lijn(management) en adviseurs ter ondersteuning van bedrijfsvoeringproces
 • procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan uitvoering evaluatie en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen
 • onderzoeken uitgevoerd en geven van operationeel advies
projecten
 • deelprojecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte en kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • beoordeling op geleverde operationele adviezen en ondersteuning en op kwaliteit van geleverde inhoudelijke deelproducten
 • uitvoering van bedrijfsvoeringdiensten en -processen en opstellen deelproducten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het geven van regulier en operationeel advies
 • vaardigheid in het opstellen van (advies)deelproducten

Contacten

 • intern en extern over gegevens en informatie om uit te wisselen, toe te lichten en over het opstellen van (advies)deelproducten om afspraken te maken
 • intern om af te stemmen over werkwijzen en over de uitvoering van processen om te adviseren

Functietypering

433443333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

voorbereiding en advies t.a.v. implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen:

 • inhoudelijke analyse en advies
 • oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren
 • advies(deel)producten
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen

Resultaten

ondersteuning en advies
 • inhoudelijke voorbereiding bedrijfsvoeringproces
 • inhoudelijke advies, alternatieven, oplossings-richtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
 • procesmatige en procedurele implementatie van producten en diensten
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en aan bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen onderzoeken uitgevoerd en geven van inhoudelijk advies
projecten
 • (deel)projecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte en kaders

 • specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures
 • beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen
 • uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheden

 • algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten

Contacten

 • intern en extern over het aandachtsgebied en over de voorbereiding en advies voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren

Functietypering

43343 44334 443 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

coördinatie van voorbereiding en advies t.a.v. implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen op meerdere aandachtsgebieden:

 • samengestelde analyse en advies
 • oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren
 • advies(deel)producten
 • inhoudelijke afstemming op andere aandachtsgebieden
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen
 • procedureel en procesmatig coördineren

Resultaten

ondersteuning en advies
 • inhoudelijke voorbereiding bedrijfsvoeringproces op meerdere aandachtsgebieden
 • alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen op meerdere aandachtsgebieden
 • inhoudelijke, (coördinatie van) procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
 • (coördinatie van) procesmatige en procedurele implementatie van producten en diensten
 • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen
evaluatie en monitoring
 • bijdrage aan ontwikkeling van evaluaties en coördinatie van uitvoering evaluaties en monitoring en van bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen
 • onderzoeken uitgevoerd  en geven van inhoudelijk advies
projecten
 • (deel)projecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte/kaders

 • specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures.
 • beoordeling op effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatieop de kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, op bruikbaarheid van advies(deel)producten en inhoudelijke adviezen en op de afstemming op andere aandachtsgebieden
 • uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

kennis en vaardigheden

 • brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden en inzicht in aanpalende terreinen
 • inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan de eigen aandachtsgebieden
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
 • vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

Contacten

 • intern en extern over de aandachtsgebieden en over de voorbereiding en advies voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren
 • intern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen