Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Kennisproducten zijn conform onderzoeksvraag en geaccepteerd
 • Gevraagd en ongevraagd advies over of naar aanleiding van de kennisproducten is gegeven
 • Ontwikkeling van nieuwe inzichten en/of methoden is geïnitieerd en toegepast

Omgeving

 • Maatschappelijke / wetenschappelijke vraagstukken zijn vertaald naar een onderzoeksopdracht
 • (Inter)Nationale partijen binnen en buiten het instituut zijn effectief ingeschakeld
 • Erkenning als autoriteit / expert op het eigen kennisgebied
 • Een relevant netwerk is opgebouwd, onderhouden en gebruikt

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn conform geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Product is gerealiseerd binnen randvoorwaarden (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Er is een volledig uitgevoerde onderzoeksopdracht conform afspraken

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Vernieuwende /innovatieve/verbeterde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geïniteerd en/of doorgevoerd (plan-do-check-act-principe)

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Komt, samen met de opdrachtgever tot een goede onderzoeksvraag/-opdracht
 • Zoekt (samen met de opdrachtgever) naar passende oplossingen
 • Komt met analyses van vraagstukken / problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van het onderzoek
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven, opvattingen, onzekerheden, etc.
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van vraagstelling / het probleem
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt (risico’s, afbreukrisico’s)

Omgeving

 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt actief feedback op eigen ideeën
 • Weet de juiste partijen binnen en buiten het instituut te raadplegen en in te zetten voor het oplossen van de vraagstukken/onderzoeksopdrachten
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de vraagstukken/onderzoeksopdrachten
 • Onderbouwt eigen standpunten met heldere en aansprekende argumenten
 • Wint anderen voor zijn/haar onderzoeksaanpak/-plan
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om eigen standpunten kracht bij te zetten en de discussie in eigen voordeel te beïnvloeden

Bedrijfsvoering

 • Geeft kaders mee voor het werkproces, oa. over kwaliteit, inzetten netwerk, etc.
 • Beoordeelt plan van aanpak, o.a. op haalbaarheid planning en inzet van middelen
 • Is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoek en stuurt tijdig bij
 • Maakt heldere werkafspraken met en betrekt medewerkers bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksvraag

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen
 • Deelt en ontwikkelt eigen kennis. Initieert, stimuleert het delen en ontwikkelen van kennis in de eigen organisatie 
 • Is in staat om vanuit andere denkkaders nieuwe wegen te bewandelen om daarmee nieuwe oplossingsrichtingen te genereren

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • meerdere jaren ervaring in het vakgebied en succesvol; ervaring in meerdere onderzoekstrajecten en/of (inter)nationale onderzoeksinstituten en in (inter)nationale netwerken (commissies / werkgroepen / gremia / vakbladen); affiniteit met beleid(sprocessen)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en kunde van onderzoeksmethoden en technieken
  Kennis en kunde van onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur
  Schrijven (o.a notities, rapporten, artikelen) en presenteren voor diverse doelgroepen 
 • Bijeenkomsten leiden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)  

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • meerdere jaren ervaring in het vakgebied en succesvol; ervaring in meerdere onderzoekstrajecten en/of (inter)nationale onderzoeksinstituten en in (inter)nationale netwerken (commissies / werk-groepen / gremia / vakbladen); affiniteit met beleid(sprocessen)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en kunde van onderzoeksmethoden en technieken
  Kennis en kunde van onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur
  Schrijven (o.a notities, rapporten, artikelen) en presenteren voor diverse doelgroepen 
 • Bijeenkomsten leiden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)  

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementspecifieke competenties 

P.M.

Ervaring

 • meerdere jaren ervaring in het vakgebied en succesvol; ervaring in meerdere onderzoeks-trajecten en/of (inter)nationale onderzoeksinstituten en in (inter)nationale netwer-ken (commissies / werkgroepen / gremia / vak-bladen); affiniteit met beleid(sprocessen)
 • ervaring en succesvol in alle onderzoeksfases en in projectmatig werken; enige ervaring met het leiden van (multidisciplinaire) onderzoekstrajecten / klein onderzoeksteam 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en kunde van onderzoeksmethoden en technieken
  Kennis en kunde van onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur
  Schrijven (o.a notities, rapporten, artikelen) en presenteren voor diverse doelgroepen 
 • Bijeenkomsten leiden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
 • Projectmanagementvaardigheden
 • Wetenschappelijk begeleiden onderzoeks-ondersteuners / -mede-werkers /onderzoekers

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties

P.M.

Ervaring

 • meerdere jaren ervaring in het vakgebied en succesvol; ervaring in meerdere onderzoeks-trajecten en/of (inter)nationale onderzoeksinstituten en in (inter)nationale netwer-ken (commissies / werk-groepen / gremia / vak-bladen); affiniteit met beleid(sprocessen)
 • ervaring en succesvol in alle onderzoeksfases en in projectmatig werken; enige ervaring met het leiden van (multidisciplinaire) onderzoekstrajecten / klein onderzoeksteam 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis en kunde van onderzoeksmethoden en technieken
  Kennis en kunde van onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur
  Schrijven (o.a notities, rapporten, artikelen) en presenteren voor diverse doelgroepen 
 • Bijeenkomsten leiden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
 • Projectmanagementvaardigheden
 • Wetenschappelijk begeleiden onderzoeks-ondersteuners / -mede-werkers /onderzoekers

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44343 43333 43 33 (47)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • begeleid uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied met een beperkte aandachtsgebied

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • deelonderzoek
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen
 • de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek wordt aangereikt of het wordt besproken waar deze moet worden verkregen

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • deelvraagstellingen opgesteld en/of bijgedragen aan onderzoeksplan/of plan van aanpak voor een commissie
 • deelonderzoek uitgevoerd
 • resultaten geanalyseerd en besproken
 • (delen van het) rapport/ publicatie en/of grafieken/overzichten opgesteld

Speelruimte / Kaders

 • gedefinieerd en goedgekeurd project-/onderzoeksvoorstel en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • regelmatig overleg vindt plaats en voorstellen worden besproken
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens)

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • bouwt een netwerk op en leert wie de opdrachtgevers zijn binnen het werkveld
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en reageren op specifieke situaties bij het uitvoeren van het onderzoek
 • vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken
 • vaardigheid in het geven van toelichtingen en bijdragen aan publicaties
 • vaardigheid in het opbouwen van interne netwerken

Contacten

 • inhoudelijk intern overleg voeren over en toelichten van het onderzoek
 • deelnemen aan extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie

Functietypering

44343 44334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied passend binnen een groter geheel waarmee rekening moet worden gehouden en met meerdere variabelen

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • deelonderzoek
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen
 • de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen o.a. bij (inter-) nationale onderzoeksinstituten of door deelname aan onderzoekscommissies, etc.

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • geïnterpreteerde vraagstelling en opgesteld deelonderzoeksplan/ plan van aanpak voor een commissie
 • deelonderzoek uitgevoerd(aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)
 • analyse van de resultaten
 • (delen van) de inhoud van de rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

 • gedefinieerd en goedgekeurd project-/ onderzoeksvoorstel en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • terugvalmogelijkheden en/of mogelijkheid voor overleg
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen hierbij is sprake van een besluitvormingsproces

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied en onderzoeksveld van de eigen organisatie
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • kennis van de opdrachtgever(s) binnen het werkveld
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten
 • onderkennen van ontwikkelingen en dit toepassen in de onderzoeksrichting
 • vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken
 • vaardigheid in het geven van toelichtingen en/of presentaties en het bijdragen aan publicaties
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van het (inter-)nationale netwerk

Contacten

 • in- en extern inhoudelijk afstemmen en toelichten van het onderzoek
 • extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie en de bijdrage aan samenwerkingsverbanden

Functietypering

44443 44344 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • zelfstandig uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek
 • onderzoeken met een complex karakter

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • (deel)onderzoek waarbij vernieuwende inzichten moeten worden opgeleverd
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • onderzoek met een complex karakter en binnen gestelde (inter-) nationale context van protocollen/ richtlijnen
 • door het complexe en vernieuwende karakter is de benodigde informatie vaak niet voor handen
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen o.a. bij (inter-) nationale onderzoeksinstituten of onderzoekscommissies, etc.

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • probleemstelling vertaald naar een concreet onderzoeksplan/plan van aanpak en/of commissie samengesteld
 • opstellen en laten goedkeuren van project-/onderzoeksvoorstel
 • interne onderzoeksinbreng en (eventuele) inschakeling van externe inbreng geregeld
 • de diverse onderzoeksresultaten beoordeeld en geïntegreerd
 • eindredactie van de rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of op grond van (inter-) nationale kaders (protocollen/richtlijnen)
 • zelfstandige besluiten nemen t.a.v. analyse, voortgang en afronding van het onderzoek
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen waarbij sprake is van een besluitvormingsproces en verantwoording achteraf

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische en toepassingsgerichte kennis van het(inter)-nationale onderzoeksterrein en van de aanpalende onderzoeksvelden
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen In bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige gevoeligheid van het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van onderzoeksplannen
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten
 • benutten van ontwikkelingen en toepassen in de onderzoeksrichting
 • vaardigheid in het houden van lezingen/voordrachten en kunnen publiceren
 • vaardigheid in het verder uitbouwen en benutten van een (inter) nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • in- en extern verkrijgen van overeenstemming door het overbruggen van uiteenlopende wetenschappelijke inzichten
 • regelen van (externe) samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten op het werkterrein

Functietypering

44443 44444 44 44 (55)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • zelfstandig uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek
 • multidisciplinair vernieuwend wetenschappelijke onderzoeken
 • onderzoeken met een complex en/of specialistisch karakter op een belangrijk (inter-) nationaal of maatschappelijk gevoelig (kennis)terrein 

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • multidisciplinair onderzoek dat  (inter)-nationaal vernieuwend en /of specialistisch is
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • onderzoek met een complex/dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen / richtlijnen moeten worden opgesteld en rekening moet worden gehouden met een brede nationale (en internationale) doorwerking
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek wordt verkregen door samenwer-king met andere internationale belang-hebbenden/ instituten en/of multidisciplinaire commissies

Resultaten

Onderzoeksuitvoering
 • probleemstelling vertaald naar een concreet onderwerp/diverse onderzoeksplannen/plan van aanpak en/of commissie samengesteld
 • opstellen en laten goedkeuren van meerdere project-/onderzoeks-voorstellen
 • internemultidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld
 • de diverse onderzoeksresultaten en de bijdragen van derden beoordeeld
 • eindredactie van de rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • zelfstandige besluiten nemen n.a.v.veranderlijke/dynamische omgevingsfactoren
 • beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van een besluitvormingsproces envan (totale) eindverantwoording achteraf

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische en toepassingsgerichte kennis van het (inter)-nationale onderzoeksterrein en van de aanpalende onderzoeksvelden
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige enpolitieke gevoeligheid van het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van onderzoeksplannen
 • vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten
 • benutten van ontwikkelingen en toepassen in de onderzoeksrichting
 • vaardigheid in het houden van lezingen/voordrachten en kunnen publiceren, en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • in- en extern verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten
 • initiëren van externe samenwerkingverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia