Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Plannen voor aanleg, beheer, instandhouding van de (vaar)weg zijn goedgekeurd
 • Ontwerpen voor infrastructurele objecten zijn aangeleverd

Omgeving

 • Plannen zijn gedragen door (in- en externe) partijen en deskundigen
 • Producten en diensten van marktpartijen voldoen aan de (contract)voorwaarden  

Bedrijfsvoering

 • Offertes en contracten voldoen aan de voorwaarden*
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet (geldt alleen voor coördinatoren)

*De door Directie Bedrijfsvoering ontvangen offertes van aannemers worden door medewerker Voorbereiding getoetst op technische eisen

Vernieuwen en verbeteren

 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Weet wat een beslissing betekent voor een opdrachtgever / (vaar)weg-gebruiker
 • Houdt in het handelen rekening met de wensen en belangen van de opdrachtgever / (vaar)weggebruiker
 • Doet moeite om wensen en belangen van de klanten/opdrachtgever en (vaar)weggebruiker te onderzoeken
 • Verplaatst zich in de belangen van de verschillende betrokken partijen.
 • Weegt belangen op de juiste manier, maar weet wanneer knopen doorgehakt moeten worden en tot actie moet worden overgegaan
 • Vormt zich een goed beeld van toekomstige situaties op lange termijn
 • Schat risico’s c.q. consequenties van beslissingen in
 • Stelt de juiste prioriteiten, in overleg met relevante functionarissen
 • Maakt de juiste aannames en uitgangspunten op basis waarvan de stappen bepaald worden
 • Schat van tevoren inbreng en weerstand van belangengroeperingen goed in
 • Maakt een goede afweging tussen voorschrijven en vrijlaten van marktpartijen
 • Haalt de kern uit een veelheid van informatie afkomstig van betrokken partijen en experts
 • Brengt ordening aan in complexe informatie en maakt deze voor de betrokken partijen toegankelijk en begrijpelijk
 • Weet goed een eigen analyse te maken van de huidige en gewenste situatie
 • Komt met alternatieve plannen en ontwerpen en geeft consequenties aan op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen
 • Specificeert het gewenste resultaat (plan en ontwerp), zonder teveel in technische details c.q. oplossingen te denken
 • Speelt adequaat in op wijzigingen c.q. veranderingen die van invloed zijn op de opgestelde plannen en ontwerpen
 • Accepteert dat er tijdens het traject wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, ook al zijn deze in technisch opzicht wellicht niet ideaal
 • Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los
 • Houdt het overzicht ondanks wijzigingen c.q. veranderingen

Omgeving

 • Gaat geordend en planmatig te werk. Stelt daarbij prioriteiten. Houdt termijnen, deadlines en mijlpalen bij
 • Overlegt regelmatig over de voortgang van werkzaamheden met collega’s/marktpartijen. Heeft periodiek hieromtrent overleg
 • Maakt heldere afspraken met collega’s en marktpartijen. Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen en spreekt hen daarop aan
 • Bewaakt de kwaliteit van projecten middels het opstellen van realistische tijdsplanning, rekening houdend met beschikbarre capaciteiten
  en kwaliteit 
 • Schakelt tijdig andere collega’s in om doel te bereiken. Komt gezamenlijk tot oplossingen
 • Maakt gebruik van kennis en expertise van anderen. Staat open voor ideeën van anderen
 • Stemt werkzaamheden met anderen af. Geeft wijzigingen tijdig door
 • Komt met oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn
 • Benadrukt de gezamenlijkheid van het traject
 • Toont begrip voor de mening en standpunten van anderen. Luistert naar anderen

Bedrijfsvoering

 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Spreekt waardering in medewerkers uit (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief

 

Competenties

 • analyseren
 • anticiperen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau
 • VMBO, MBO

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau
 • VMBO, MBO

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Weg:

 • Ervaring in civiele techniek
 • Ervaring met planmatig werken

Vaarweg:

 • Ervaring met planmatig onderhoud

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Weg:

 • MBO: Relevant voor aandachtsgebied

Vaarweg:

 • Algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende aandachtsgebieden/disciplines
Overige kennis en vaardigheden

Weg:

 • Kennis van KernGissystemen

Vaarweg:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Weg:

 • Ervaring in civiele techniek
 • Ervaring met planmatig werken

Vaarweg:

 • Ervaring met planmatig onderhoud

Opleiding: Rijk

Werk en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Weg:

 • MBO: Relevant voor aandachtsgebied

Vaarweg:

 • Algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende aandachtsgebieden/disciplines
Overige kennis en vaardigheden

Weg

 • Kennis van KernGissystemen
 • Kennis van contracten

Vaarweg:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures
 • Kennis van GIS, beheerssysteem DISK/MIOK, SAP

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Weg:

 • Ervaring in civiele techniek
 • Ervaring met planmatig werken
 • Ervaring met risicomanagement (geldt alleen voor coördinator)

Vaarweg:

 •  Ervaring met planmatig onderhoud

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Weg:

 • HBO: Relevant voor aandachtsgebied
 • Civiele techniek, werktuigbouwkunde en electrotechniek

Vaarweg:

 • Algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende aandachtsgebieden/disciplines
Overige kennis en vaardigheden

Weg:

 • Kennis van KernGissystemen
 • Kennis van contracten
 • Planningsvaardigheden
 • Kennis RWS-Bedrijfsvoering (geldt alleen voor coördinator)
 • Kennis van beheersystemen en infrastructuur  

Vaarweg:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures
 • Kennis van GIS, beheerssysteem DISK/MIOK, SAP

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Weg:

 • Ervaring in civiele techniek
 • Ervaring met planmatig werken
 • Ervaring met risicomanagement (geldt alleen voor coördinator)

Vaarweg:

 • Ervaring met planmatig onderhoud
 • > 5 jaar werkervaring
 • Ervaring met instandhoudingsplannen en beheer areaalgegevens
 • Leidinggevende ervaring

Opleiding: Rijk

Werk en denk niveau
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Weg:

 • HBO: Relevant voor aandachtsgebied
 • Civiele techniek, werktuigbouwkunde en electrotechniek

Vaarweg;

 • Algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
 • Globale kennis van aanpalende aandachtsgebieden/ disciplines
Overige kennis en vaardigheden

Weg:

 • Kennis van KernGissystemen
 • Kennis van contracten
 • Planningsvaardigheden
 • Kennis RWS-Bedrijfsvoering (geldt alleen voor coördinator)
 • Kennis van beheersystemen en infrastructuur  

Vaarweg:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures
 • Kennis van GIS, beheerssysteem DISK/MIOK, SAP
 • Leerwerktraject Projectleiding

Competenties 

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • aangeleverde relevante (standaard) basisgegevens in een databestand verzameld en verwerkt
 • tekeningenbeheer van de objecten in het beheersgebied verzorgd
 • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. de operationele beheersactiviteiten

Speelruimte / Kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • opstellen pakket van eisen variabel onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • aangeleverde relevante basisgegevens in een databestand verzameld en verwerkt
 • tekeningenbeheer van de objecten in het beheersgebied verzorgd en eenvoudige tekeningen opgesteld
 • praktische voorstellen voor verbetering van de beschikbaarheid van (actuele) basisgegevens
 • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. de operationele beheersactiviteiten

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. Er moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek en hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen.
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332 33223 23 32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het (niet gestandaardiseerde) beheer en onderhoud van de te beheren objecten waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • opstellen pakket van eisen variabel onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • geodata beheerd en verzameld (ook bij derden); vastlegging van de (ook niet standaard zijnde) basisgegevens geverifieerd en vastgelegd
 • standaardinformatie geïnterpreteerd en presentatie van de basisgegevens (in- en extern) verzorgd
 • relevante basisinformatie geleverd (opmaken tabellen, overzichten)
 • eventuele onvolkomen-heden/ problemen gesigna-leerd en voorstellen gedaan voor verbetering van het proces betreffende de aanlevering van gegevens en de (actuele) beschikbaarheid van gegevens
 • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. (tijdige en volledige) aanlevering van basisgegevens

 Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden.algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische adviesvaardigheden

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332 33233 23 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het meer complexe beheer en onderhoud van de te beheren objecten waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen
 • levert bijdragen contractvoorbereiding vast onderhoud
 • opstellen pakket van eisen variabel onderhoud
 • verzorgt het gegevensbeheer m.b.t. de objecten
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk

Resultaten

 • geodata beheerd en diverse (ook niet standaard zijnde) basisgegevens geanalyseerd
 • functioneel applicatiebeheer gevoerd van de systeemapplicaties
 • afstemming verzorgd met betrekking tot de (tijdige en volledige) aanlevering van basisgegevens
 • beheer- en instandhouding-plannen opgesteld op voor specifieke, niet bijzondere objecten
 • inspecties geïnitieerd, voor-bereid en gecoördineerd m.b.t. de toestand van de objecten in het beheers-gebied (vanuit functionali-teit), inspectieresultaten verwerkt en vervolgacties gepland
 • eigen medewerkers en derden begeleid
 • met aannemers en over-heden uitvoering van object-inspecties afgestemd en inspectieresultaten in instandhoudingplannen opgenomen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden.algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • coördinerende, improviserende, communicatieve, organiserende of praktische adviesvaardigheden

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • planvorming voorbereiden met betrekking tot het beheer en onderhoud van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer
 • voert de regie bij voorbereiding onderhoudswerkzaamheden

Resultaten

 • invulling gegeven aan omgevingsmanagement inzake de voorbereiding van (variabele) onderhoudswerken/ projecten met beperkte bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden/complexiteit
 • in de voorbereiding als schakel tussen het district en externe partijen (aannemers en lokale overheden) gefungeerd
 • voor het opstellen van beheer- en instandhoudingplannen (op divers gebied) zorg gedragen en voor de nodige in- en externe afstemming (aannemers en lokale overheden) gezorgd; bereidt daartoe overleg op ambtelijk niveau voor en neemt daaraan deel
 • voor de te leveren bijdragen vanuit het district aan de meerjaren-programmering zorg gedragen
 • inspecties (functioneel en technisch) m.b.t. de toestand van bijzondere objecten geInitieerd, voorbereid en gecoördineerd, inspectieresultaten verwerkt en vervolgacties gepland

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden.algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Funcietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • planvorming voorbereid, analyses uitgevoerd en plannen opgesteld met betrekking tot het beheer en onderhoud van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer
 • voert de regie bij voorbereiding onderhoudswerkzaamheden
 • als intermediair opgetreden vanuit het district richting het centraal apparaat en externe partners (o.a. m.b.t. verkenningen / planstudies)

Resultaten

 • invulling gegeven aan het omgevingsmanagement  inzake de voorbereiding van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer, waarbij sprake is van bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden/complexiteit
 • bijdragen geleverd aan verkenningen/planstudies
 • als intermediair opgetreden binnen en buiten het district richting het centraal apparaat
 • belangen van RWS behartigd met gevoel voor complexe technische zaken en bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen – in contacten op ambtelijk niveau

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na analyse, van de problematiek /vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden.algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten