Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Door opdrachtgever geaccepteerde adviezen en producten, die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
 • Implementatie van adviezen en producten is gerealiseerd
 • Adviezen en producten zijn gericht op het afgesproken resultaat

Omgeving

 • Adviezen en producten zijn door de lijn gedragen
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het vakgebied/in de omgeving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Afstemming tussen de verschillende bedrijfsvoeringdisciplines is geborgd
 • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten  en periodieke evaluaties (d.m.v. plan-do-check-act-principe) zijn gerealiseerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(Ambtelijk)

 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten

Omgeving

 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
 • Houdt in de adviezen en bij de producten rekening met relevante ontwikkelingen
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is

Vernieuwen en verbeteren

 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere advies-rollen; ervaring in alle fases van het adviesproces

Opleiding

 • WO:Relevant voor aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S11

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S11 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, servicesdesk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie, Bestuuskunde met economische variant
Overige kennis en vaardigheden
 • Procesinrichting

FINANCIEN S11

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie)
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT S11

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S11 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • WO-opleiding o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van het instrumentele kader en beleid voor de informatiehuishouding
 • Kunnen sturen op ontwikkelingen in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid
 • Projecten kunnen aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie

INKOOP S12

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar); Aanbestedingsrecht; Contractrecht; Organisatiekunde

PERSONEEL S11

Opleidingsrichting
 • WO: o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale wetenschappen
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • mobiliteit
 • onderwijskunde
 • organisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

AUDITING S11

Opleidingsrichting
 • Vanaf S11: Interviewtechnieken
 • Vanaf S11: Onderzoeksmethodologie
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst

Ervaring

 • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere advies-rollen; ervaring in alle fases van het adviesproces

Opleiding

 • WO: Relevant voor aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
 • Projectmanagementvaardigheden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S12

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S12 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, servicesdesk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie, Bestuuskunde met economische variant
Overige kennis en vaardigheden
 • Procesinrichting

FINANCIEN S12

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie)
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT S12

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S12 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • WO-opleiding o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van het instrumentele kader en beleid voor de informatiehuishouding
 • Kunnen sturen op ontwikkelingen in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid
 • Projecten kunnen aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie

INKOOP S12

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar); Aanbestedingsrecht; Contractrecht; Organisatiekunde

PERSONEEL S12

Opleidingsrichting
 • WO: o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale weten-schappen
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskunde
 • organisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

AUDITING S12

Opleidingsrichting
 • Actuele kennis van en en visie hebben op de moderne visie/ontwikkelingen internal auditing binnen de rijksoverheid
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst

Ervaring

 • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere advies-rollen; ervaring in alle fases van het adviesproces

Opleiding

 • WO:Relevant voor aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
 • Projectmanagementvaardigheden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S13

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S13 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, servicesdesk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie, Bestuuskunde met economische variant
Overige kennis en vaardigheden
 • Procesinrichting

FINANCIEN S13

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)  
Overige kennis en vaardigheden
 • Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT S13

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S13 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • WO-opleiding o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van het instrumentele kader en beleid voor de informatiehuishouding
 • Kunnen sturen op ontwikkelingen in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid
 • Projecten kunnen aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie

INKOOP S13

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar); Aanbestedingsrecht; Contractrecht; Organisatiekunde

PERSONEEL S13

Opleidingsrichting
 • WO: o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale weten-schappen
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskunde   
 • organisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

AUDITING S13

Opleidingsrichting
 • Vanaf schaal 13: ingeschreven in enig auditregister of vergelijkbare titel
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en affiniteit met het begeleiden en coachen van professionals

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

43443 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • advies aan (lijn)management en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, opstellen bijbehorende plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering
 • (bijdrage aan) ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op deelterrein of minder complex aandachtsgebied
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders
 • effecten werkzaamheden beïnvloeden direct externe werkprocessen en zijn tot op middellange termijn merkbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering
 • advies over en ondersteuning van ontwikkelings- en veranderingsprocessen
 • advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ondersteuning van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • bijdrage aan evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen
 • monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)
 • beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale projecten

Speelruimte/kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van eigen aandachtsgebied
 • inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • advies aan (lijn)management en begeleidingvan lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
 • ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden beïnvloeden direct externe werkprocessen, zijn meerjarig en effect beslissingen is beperkt voorspelbaar
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering
 • advies over en begeleiding van complexeontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • voorbereiding van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
evaluatie en monitoring
 • evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)
 • beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale projecten

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44444 44444 44 44(56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • advies aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bij implementatie, en bijbehorende besluitvormingsprocessen en uitvoering
 • ontwikkeling en realisatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op meerdere complexe multidisciplinaireaandachtsgebieden
 • klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden
 • inspelen op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen
 • aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • effecten werkzaamheden beïnvloeden direct externe werkprocessen, zijn meerjarig en effect beslissingen is beperkt voorspelbaar
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten

managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering
 • advies over en begeleiding van complexe multidiciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen
 • draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming
 • inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening
voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen
 • bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid
 • coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen
 • draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en –processen
evaluatie en monitoring
 • ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen
 • monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)
 • beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen
klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)
 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld
projecten
 • complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een multidisciplinairbesluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen enom inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering