Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Werken zijn uitgevoerd
 • Risico's zijn beheerst

Omgeving

 • Planning en uitvoering van diverse werken zijn op elkaar afgestemd
 • Producten en diensten van marktpartijen voldoen aan de (contract)-voorwaarden

Bedrijfsvoering

 • Werkendossiers voldoen aan de eisen
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Weet wat een beslissing betekent voor een klant, een opdrachtgever en de (vaar)weggebruiker
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de klant, de opdrachtgever en de (vaar)weggebruiker
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de klant, de opdrachtgever en de (vaar)weggebruiker te onderzoeken
 • Houdt de klant en de opdrachtgever op de hoogte van relevante ontwikkelingen
 • Denkt oplossingsgericht
 • Vormt zich een beeld van toekomstige situaties op lange termijn
 • Weet waar bepaalde problemen bij de realisatie van werken kunnen ontstaan en speelt hier tijdig op in
 • Heeft overzicht over situatie en inzicht in mogelijke gevolgen van acties en beslissingen. Schat haalbaarheid van acties en beslissingen juist in
 • Schat risico’s c.q. consequenties van beslissingen in
 • Stelt de juiste prioriteiten, in overleg met relevante functionarissen
 • Functioneert goed onder veranderende omstandigheden, blijft het overzicht houden
 • Handelt effectief in dynamische omgeving
 • Speelt adequaat en snel in op onverwachte zaken
 • Komt bij onverwachte omstandigheden snel met alternatieven
 • Reageert direct bij geconstateerde afwijkingen/wijzigingen. Grijpt waar nodig direct in
 • Beoordeelt storingen, afwijkingen en problemen vanuit verschillende invalshoeken (tijd, geld, kwaliteit)
 • Weegt gegevens, mogelijke handelwijzen en risico’s tegen elkaar af.
 • Weegt af wat wel en niet relevant is voor het contract
 • Komt tot realistische beoordelingen
 • Inventariseert mogelijke oplossingen
 • Geeft duidelijk consequenties en haalbaarheid aan bij wijzigingen c.q. aanpassingen. Voedt zo de besluitvorming

Omgeving

 • Drukt zichzelf helder en to the point uit zodat boodschap en instructie begrepen worden
 • Leidt het overleg met uitvoerende partijen op een goede manier en creëert gezamenlijkheid in het overleg
 • Spreekt aannemer krachtig en helder aan op zijn functioneren en het nakomen van afspraken
 • Neemt richting marktpartijen een stevige positie in. Voert, waar nodig, de druk op
 • Dwingt respect af. Brengt standpunten en voorstellen met zelfvertrouwen naar voren

Bedrijfsvoering

 • Gaat geordend en planmatig te werk. Stelt daarbij prioriteiten. Houdt zich aan termijnen, deadlines, mijlpalen en budgetten
 • Bewaakt het eindproduct. Toetst of product voldoet aan eisen opdracht-gever
 • Maakt heldere afspraken met marktpartijen. Overlegt regelmatig over de voortgang van werkzaamheden met collega’s en marktpartijen
 • Controleert activiteiten van anderen (marktpartijen) op inhoud en voortgang
 • Informeert iedereen tijdig over status en voortgang van werken
 • Stemt eigen werkwijze af op anderen
 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Spreekt waardering in medewerkers uit (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief

 

Competenties

 • anticiperen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • VMBO

Opleiding: departementsspecifiek

Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Opleiding SCB (Systeem, Control en Beheersing)
 • IPM (Integraal Projectmanagement) 
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Ervaring in planmatig werken

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Opleiding SCB (Systeem, Control en Beheersing)
 • IPM (Integraal Projectmanagement) 
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van SAP (Financieel)
 • Kennis van inkoopprocessen (NEVI)
 • Kennis van planningssystemen

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Anticiperen
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Voortgangscontrole
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardiseerde, uitbestede werken met een beperkte vakinhoudelijke problematiek
 • ondersteuning bieden bij de begeleiding van eenvoudige uitbestede werken
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardi-seerde, uitbestede werken uitgevoerd
 • teruggekoppeld aan de betrokken projectbegeleider/directie
 • informatie uitgewisseld met aannemers over de uit te voeren werken

Speelruimte/ kaders

 • de beslissingen komen tot stand na afweging van duidelijk omlijnde, begrensde keuzefactoren
 • werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

322333222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, minder gestandaardiseerde, uitbestede werken met een bepaalde vakinhoudelijke problematiek
 • ondersteuning bieden bij de begeleiding van de naar aard en inhoud meer complexe uitbestede werken
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van kleinschalige, eenvoudige, meer gestandaardiseerde, uitbestede werken
 • gerapporteerd aan de betrokken projectbegeleider/directie
 • informatie uitgewisseld met aannemers over de uit te voeren werken
 • inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • controle van de werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332 33223 23 22 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van naar aard en inhoud meer complexe uitbestede werken
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

Resultaten

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van naar aard en inhoud meer complexe uitbestede werken
 • informatie uitgewisseld met aannemers over de uit te voeren werken
 • uitvoering van procestoetsen verzorgd
 • vanuit de inhoud de ondersteuning van het primaire proces/projecten (administratie, evaluatie (administratieve) verloop uitvoering werken, logistiek-organisatorisch e.d.) verzorgd
 • eventuele onvolkomenheden/ problemen gesignaleerd en voorstellen gedaan over te treffen maatregelen
 • inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische adviesvaardigheden

Contacten

 • het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening
 • het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden 

Functietypering

32332 33233 23 33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving 

 • dagelijks toezicht verzorgd op de uitvoering van naar aard en inhoud meer complexe uitbestede werken
 • inhoudelijke en procesmatige coördinatie en begeleiding
 • de wijze van handelen wordt bepaald door samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • omgang met partijen die eigen belangen hebben

Resultaten

 • projecten begeleid met gevarieerde technisch-inhoudelijke en uitvoeringsaspecten
 • vanuit de inhoud ondersteuning verzorgd van naar aard complexe, grootschalige projecten (administratie, evaluatie (administratieve), verloop uitvoering werken, logistiek-organisatorisch e.d.)
 • afgestemd met aannemers en (lokale) overheden geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten
 • eventuele onvolkomenheden/ problemen gesignaleerd, voorstellen gedaan voor, dan wel zelf maatregelen getroffen
 • inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen 

Speelruimte/ kaders 

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties 

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische adviesvaardigheden
 • projectmatig werken

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • (dagelijks) toezicht verzorgd op de uitvoering van naar aard en inhoud complexe projecten met gevarieerde technisch-inhoudelijke en uitvoerings-aspecten
 • inhoudelijke en procesmatige coördinatie en begeleiding
 • de wijze van handelen wordt bepaald door samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • omgang met partijen die eigen belangen hebben

Resultaten

 • complexe projecten met gevarieerde technisch-inhoudelijke en uitvoeringsaspecten begeleid
 • vanuit de inhoud ondersteuning verzorgd van projecten (administratie, evaluatie (administratieve), verloop uitvoering werken, logistiek-organisatorisch e.d.)
 • afgestemd met aannemers en (lokale) overheden geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten
 • eventuele onvolkomenheden/ problemen gesignaleerd, voorstellen gedaan voor dan wel zelf maatregelen getroffen 
 • bijdragen aan/ondersteuning bij regievoering variabele onderhoudswerkzaamheden geleverd

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken bij te nemen maatregelen. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein.
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische advies-vaardigheden
 • projectmatig werken

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

433443333 33 33 (42)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • dagelijks) toezicht verzorgd op de uitvoering van naar aard en inhoud complexe projecten met gevarieerde technisch-inhoudelijke en uitvoerings-aspecten. Sprake is van minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, adviezen etc. moeten worden aangedragen
 • inhoudelijke en procesmatige coördinatie en begeleiding
 • de wijze van handelen wordt bepaald door samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving
 • omgang met partijen die eigen belangen hebben
 • vrijheid om, na analyse, van de problematiek /vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

Resultaten

 • complexe projecten met gevarieerde technisch-inhoudelijke en uitvoeringsaspecten begeleid waarbij sprake is van minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, adviezen etc. moeten worden aangedragen
 • ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek; de aanpak hiervan vereist onderzoek en het betrekken van invalshoeken van andere werkterreinen. Er moet een nieuwe aanpak worden ontwikkeld
 • vanuit de inhoud ondersteuning verzorgd van projecten (administratie, evaluatie (administratieve), verloop uitvoering werken, logistiek-organisatorisch e.d.)
 • afgestemd met aannemers en (lokale) overheden geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten
 • eventuele onvolkomenheden/ problemen gesignaleerd, voorstellen gedaan voor dan wel zelf maatregelen getroffen
 • bijdragen aan/ondersteuning bij regievoering variabele onderhoudswerkzaamheden geleverd

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na analyse, van de problematiek /vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden 
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein.
 • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische advies-vaardigheden
 • projectmatig werken

Contacten

 • het (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten