Resultaten

Opdracht(gever) (Ambtelijk)

 • Onderwijs-/activiteitenaanbod is afgestemd op theorie en praktijk, individuele (leer)mogelijkheden, ontspanningsbehoeften en doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden bij deelnemers zijn toegenomen
 • (Leer)resultaten zijn adequaat getoetst en geëvalueerd
 • Bijdragen zijn geleverd aan activering, gedrags- en houdingsverandering en persoonlijke ontwikkeling
 • Optimale (gemotiveerde) deelname aan het (onderwijs/activiteiten)programma is gerealiseerd
 • Er is een stimulerend, veilig en ordelijk (leer)klimaat
 • Deskundigheidsbevordering aan personeel is gerealiseerd

Omgeving

 • Activiteiten zijn afgestemd met interne disciplines en opleidings- en kwalificatie-instituten

Bedrijfsvoering

 • Rapportage, overdracht en afstemming over individuele justitiabelen zijn tijdig en volledig gerealiseerd
 • (Financiële) administratie en intern beheer zijn op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Actuele ontwikkelingen in het vakgebied zijn geïntegreerd in het aanbod en in het handelen
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd

*) Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimalieren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(Ambtelijk)

 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect
 • Benoemt regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag, schat risico’s in
 • Stemt de benadering af op persoon en situatie
 • Onderkent groepsprocessen en speelt hier adequaat op in
 • Reflecteert op de invloed van eigen houding en gedrag op de interactie
 • Onderzoekt samen met de justitiabele diens belangstelling, mogelijkheden en doelen
 • Sluit aan bij de intrinsieke motivatie en belevingswereld van de justitiabele
 • Bevordert zelfredzaamheid, spreekt vertrouwen uit in de justitiabele
 • Enthousiasmeert en stimuleert de justitiabele tot deelname aan activiteiten en bereiken van persoonlijke doelstellingen
 • Creëert een positieve en activerende sfeer
 • Maakt bij de keuze voor een didactische aanpak een juiste inschatting welke benadering bij de betreffende justitiabele de meeste kans van slagen heeft
 • Maakt bij het opstellen van een leer- of activiteitenplan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabele
 • Maakt bij de ontwikkeling van een activiteit een reële inschatting van geschiktheid voor de doelgroep en van mogelijke risico's

Omgeving

 • Wisselt kennis, informatie en ideeën uit met collega’s, andere disciplines en instanties
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties
 • Handelt vanuit het gezamenlijk belang
 • Stemt af met collega’s, andere disciplines en ketenpartners om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen en in- en externe samenwerking aan te gaan

Bedrijfsvoering

 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen en zorgt dat randvoorwaarden gerealiseerd zijn
 • Bewaakt de voortgang, anticipeert op mogelijke knelpunten en stuurt tijdig bij
 • Organiseert maatwerk binnen een groep
 • Blijft effectief handelen in snel wijzigende situaties
 • Maakt afspraken met betrokken partijen en ziet toe op naleving hiervan, komt zelf afspraken na

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundig-heid op peil
 • Brengt vernieuwing en actualiteit aan in het aanbod
 • Maakt zich snel nieuwe kennis en vaardigheden eigen
 • Ontplooit initiatieven die inspelen op behoeften
 • Draagt uit eigen beweging concrete ideeën of oplossingen aan

Competenties

 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • motiveren
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Activiteitenbegeleiding / SKW

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: Activiteitenbegeleiding (AB) of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Vrijetijdsbesteding, culturele diversiteit, kennis en vaardigheden op verschillende activiteitengebieden (metaal, hout, textiel, groen etc.), budgetbeheer, groeps-dynamica, organisatorische vaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Competenties

 • Motiveren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Activiteitenbegeleiding / SKW

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: Activiteitenbegeleiding (AB) of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Vrijetijdsbesteding, culturele diversiteit, kennis en vaardigheden op verschillende activiteitengebieden (metaal, hout, textiel, groen etc.), budgetbeheer, groeps-dynamica, organisatorische vaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Competenties

 • Motiveren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Activiteitenbegeleiding/SKW: geen specifieke eisen
 • Bibliotheek: geen specifieke eisen
 • Arbeidstraining: Voor de functie relevante werkervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Activiteitenbegeleiding/SKW: MBO Activiteitenbegeleiding (AB) of vergelijkbaar
 • Bibliotheek: MBO Medewerker Informatiedienst-verlening; Informatiespecialist; Bibliotheekmedewerker
 • Arbeidstraining: MBO vakopleiding, Interne opleiding TBS-sector: basisopleiding psychopathologie en gedragstherapie
Overige kennis en vaardigheden
 • Activiteitenbegeleiding/SKW: Vrijetijdsbesteding, culturele diversiteit, kennis en vaardigheden op verschillende activiteitengebieden (metaal, hout, textiel, groen etc.), budgetbeheer, groeps-dynamica, organisato-rische vaardigheden, mondelinge en schrifte-lijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardig-heid in omgaan met de doelgroep
 • Bibliotheek: Documentatietechnieken, culturele diversiteit, kennis van tenminste een vreemde taal, geautomatiseerde informatiesystemen, collectievorming, budgetbeheer, mondelinge en schriftelijke uitdruk-kingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • Arbeidstraining: Onderwijsveld, arbeids-markt, kennis en vaardigheden op betreffende vakgebied (metaal, hout, etc.), materialen en technieken, culturele diversiteit, didactische vaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Competenties

 • Motiveren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Activiteitenbegeleiding: geen specifieke functie eisen
 • Sport: geen specifieke functie eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau

 • MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • Activiteitenbegeleiding: MBO Activiteitenbegeleiding (AB) of vergelijkbaar
 • Sport: MBO Sport en Bewegen (SB), CIOS, Academie voor Lichamelijke Opvoeding, of vergelijkbaar. Kwalificaties zelfverdediging en/of fitness

Overige kennis en vaardigheden

 • Activiteitenbegeleiding: Vrijetijdsbesteding, culturele diversiteit, kennis en vaardigheden op verschillende activiteitengebieden (metaal, hout, textiel, groen etc.), budgetbeheer, groeps-dynamica, organisatorische vaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • Sport: Zelfverdedigingstechnieken, weerbaarheidstraining, fitnesstechnieken, budgetbeheer, materialen en apparatuur, didactische vaardigheden, culturele diversiteit, groepsdynamica, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Competenties:

 • Motiveren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Kunszinnige vorming: geen specifieke functie eisen
 • Onderwijs: Ervaring in het regulier onderwijs

Opleiding

Werk- en denkniveau

 • HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • Kunstzinnige vorming: HBO: Lerarenopleiding richting handvaardigheid of tekenen of Kunstacademie met didactische aantekening
 • Onderwijs: HBO: PABO of lerarenopleiding

Overige kennis en vaardigheden

 • Kunstzinnige vorming: Materialen en technieken, budgetbeheer, culturele diversiteit, didactische vaardigheden, groepsdynamica, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • Onderwijs: Onderwijsveld, arbeidsmarkt, NT2, volwasseneneducatie, culturele diversiteit, kennis van tenminste een vreemde taal, subsidieregelingen, budgetbeheer, onderwijsleermiddelen, didactische vaardigheden, groepsdynamica, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Competenties:

 • Motiveren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32222  23222  22  22 (30)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • begeleiding van individuele justitiabelen bij praktische doelgerichte activiteiten 

Resultaten

Activiteitenplan
 • uitvoering van activiteiten afgestemd op begeleidingsplan
 • middelenen materialen beheerd
 • bij groepsactiviteiten geassisteerd
Begeleiding van activiteiten
 • justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd
 • activiteiten geïnstrueerd en gecorrigeerd
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • controle op naleving van regels, instructies en werkafspraken
 • input voor rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op wijze van uitvoering activiteiten
 • benadering wordt afgestemd op behalen van concrete doelen

Kennis en vaardigheden

 • kennis van de diverse activiteiten
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, waarbij de contacten beperkt blijven tot het uitwisselen en overdragen van informatie
 • informatieuitwisseling, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens

Functietypering

32232 33222 2332 (34)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • begeleiding van individuele justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding

Resultaten

Activiteitenplan
 • individuele activiteiten afgestemd op begeleidingsplan, behoeften en (on)mogelijkheden van individuele justitiabelen
 • middelen en materialen beheerd
 • bij groepsactiviteiten geassisteerd
Begeleiding activiteiten
 • justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd
 • activiteiten begeleid
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling van afstemming van activiteiten op begeleidingsplannen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende vaardigheden
 • didactische vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen

Functietypering

32332 33222 23 32 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • begeleiding van (groepen) justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding door organiseren van (grootschalige) activiteiten of geven van vaardigheids-trainingen

Resultaten

Activiteitenplan
 • aanbod aan activiteiten ihkv ontspanning- en zinvolle dagbesteding is afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep
 • individuele trajecten (bijv. vakopleiding) zijn afgestemd op individuele plannen, behoeften en (on)mogelijkheden
 • jaarplanning activiteiten opgesteld
 • planning en coördinatie van (grootschalige) activiteiten
 • budget, middelen en materialen beheerd
 • afspraken gemaakt met betrokken (in- en externe) disciplines over de uitvoering van activiteiten
Begeleiding activiteiten
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • individueel traject vakinhoudelijk begeleid
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op geschiktheid van groepsactiviteiten
 • beoordeling van afstemming van individuele trajecten op individuele plannen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • organiserende vaardigheden
 • didactische vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen over uitvoering van activiteiten met in- en externe disciplines

Functietypering

33332 33223 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • begeleiding van (groepen) justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding door organiseren van (grootschalige) activiteiten of geven van vaardigheidstrainingen
 • coördinatie van activiteitenbegeleiding

Resultaten

Activiteitenplan
 • vorm en inhoud gegeven aan vaardigheidstrainingen
 • aanbod aan activiteiten is afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep
 • individuele trajecten zijn afgestemd op individuele plannen, behoeften en (on)mogelijkheden
 • jaarplanning activiteiten opgesteld
 • planning en coördinatie van (grootschalige) activiteiten
 • budget, middelen en materialen beheerd
 • activiteiten inhoudelijk afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
Begeleiding activiteiten
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • individueel traject vakinhoudelijk begeleid
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Coördinatie
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd

Speelruimte/Kaders

 • onderwijsprogramma werkafspraken, regels en voorschriften
 • beoordeling op effectiviteit van de vaardigheidstrainingen, groepsactiviteiten en individuele trajecten
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op het gebied van activiteiten-begeleiding of op een specifiek vakgebied
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende, organiserende vaardigheden
 • didactische vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud en haalbaarheid van activiteiten met in- en externe disciplines

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • begeleiding van (groepen) justitiabelen bij onderwijs op een of meer vakgebieden
 • coördinatie van in- en extern onderwijs

Resultaten

Activiteitenplan
 • vorm en inhoud gegeven aan onderwijsprogramma’s (op meerdere vakgebieden)
 • (individuele) lesprogramma’s zijn afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep
 • planning en coördinatie van opleidingen
 • budget, middelen en materialen beheerd
 • onderwijsactiviteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • onderwijsaanbod afgestemd op reguliere eindtermen
 • coördinatie van in- en extern onderwijs aan justitiabelen
Begeleiding activiteiten
 • groepsproces begeleid en deelname aan lessen gestimuleerd
 • didactische benadering is afgestemd op behoeften en niveau van individu en groep
 • individueel traject vakinhoudelijk begeleid
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Coördinatie
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd

Speelruimte/ kaders

 • intern beleid en met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures
 • beoordeling op effectiviteit van lesprogramma’s en didactische vormgeving
 • benadering wordt afgestemd op interpretatie van individuele mogelijkheden en context

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op een of meer vakgebieden
 • materialenkennis en toepassing
 • kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende, organiserende vaardigheden
 • didactische vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud, haalbaarheid en organisatie van activiteiten met in- en externe disciplines