Resultaten

Opdracht(gever)

 • Begeleiding bij godsdienst- en levensover-tuiging is zo goed mogelijk tot stand gekomen, persoonlijk en in gemeenschap met anderen
 • In de begeleiding zijn de uitgangspunten nageleefd, zoals deze zijn overeengekomen tussen levensbeschouwelijke institutie en staat

Omgeving

 • Benodigde zorg/begeleiding is effectief afgestemd met andere disciplines en zorgverleners, doorverwijzing is tijdig in gang gezet
 • Netwerk en samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd en onderhouden

Bedrijfsvoering

 • Rapportages zijn conform richtlijnen opgesteld
 • Uitgangspunten van het geestelijke ambt en ambtelijke competenties zijn nageleefd

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue verbetering van detentieklimaat zijn geleverd
 • Kennis en inzicht zijn bevorderd bij aanverwante disciplines

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Werkt aan een vertrouwensrelatie, benadert de ander op een open en respectvolle wijze
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid  van de ander
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professio-nele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de ander en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Gaat tactvol om met andermans gevoelens en behoeften
 • Onderkent inter-persoonlijke processen bij zichzelf en anderen en maakt dit bespreekbaar, stuurt het eigen gedrag zonodig bij
 • Houdt rekening met verschillende (culturele) achtergronden
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af en maakt een realistische inschatting van benodigde zorg
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen benodigde zorg en het beroepsgeheim enerzijds en veiligheid anderzijds
 • Schat ernst en risico’s van een situatie in en neemt maatregelen

Omgeving

 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s en andere disciplines
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, neemt initiatief en stelt zich toegankelijk op
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Overbrugt tegenstellingen tussen partijen
 • Benut kansen om contacten te leggen en  samenwerking aan te gaan
 • Komt uit voor zijn standpunt richting andere disciplines
 • Onderbouwt het eigen standpunt met heldere argumenten die de ander aanspreken
 • Doseert argumenten of standpunten op beslissende momenten, richt zich tot de juiste personen
 • Maakt successen en knelpunten zichtbaar

Vernieuwen en verbeteren

 • Signaleert knelpunten in detentieklimaat in brede zin en doet uitvoerbare voorstellen voor verbetering
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en stelt eigen en andermans inzichten ter discussie
 • Reflecteert op eigen emoties en gedrag, vraagt om en staat open voor feedback
 • Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken

Competenties

 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

De benoemingsvoorwaarden van de betreffende zendende instantie, die erkend zijn door de Minister van Justitie, zijn van toepassing

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • Universitair diploma van een door het zendende genootschap erkende ambtsopleiding op masterniveau
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Geëigende opleiding voor betreffende denominatie
Overige kennis en vaardigheden
 • Culturele achtergronden en geloofs- en levensovertuiging, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, globale kennis van psychopathologie en drugsgerelateerde problematiek, kennis van de sociale kaart, vaardigheid in omgaan met de doelgroep binnen de detentiesituatie en met de inrichtingscontext van geslotenheid

Overige

Competenties uit het kernprofiel
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44443 44444 43 43 (53)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • gesprekken voeren en bijeenkomsten leiden over levensbeschouwelijke en zingevingvraagstukken
 • coördineren individuele zorgverlening op eigen denominatie
 • bijdragen aan zorgbeleid op de eigen denominatie en bevordering humaan detentieklimaat

Resultaten

Geestelijke zorg
 • coördinatie van geestelijke zorg aan justitiabelen op eigen denominatie
 • consultatie aan andere disciplines 
 • ontwikkelingen in de geestelijke zorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) beleidsvoorstellen
 • humaan detentieklimaat bevorderd
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

 • ambtelijke en ambtenaarlijke competenties
 • beoordeling van begeleiding met andere disciplines
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele hulpvraag

Kennis en vaardigheid

 • enige kennis van psychopathologie en verslaving
 • brede kennis van de eigen denominatie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van begeleiding aan individuen en groepen justitiabelen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbinnen sprake is van tegengestele belangen