Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Verkenning en definities van scope en resultaten of doelen en effecten/baten van projecten of programma’s/portfolio zijn mede bepaald en commitment is verkregen; opdrachtgever is geadviseerd over de richting, haalbaarheid en te realiseren (verander) doelen, resultaten, baten/effecten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s
 • Er is een helder en bevestigd beeld over de verwachtingen van de opdrachtgever en permanente toetsing van dit beeld binnen de dynamiek van de (internationale) project-/ programmaomgeving
 • Visie en strategie over de richting, bijstelling en uitvoering van de opdracht, passend binnen de (inter)nationale politiek-bestuurlijke uitgangspunten, strategie van het departement(en) en/of maatschappelijke standpunten zijn bepaald
 • Over de inrichting van het project/programma/ de organisatie en Governance is richtinggevend geadviseerd; Governance is ingericht
 • Bij de realisatie van het project en/of het programma is de opdrachtgever geadviseerd over (lange termijn) richting, strategie, effecten/baten, keuzes en wijzigingen in aanpak en werkwijze en is besluitvorming gevraagd
 • Diverse disciplines zijn aangestuurd; overall lange termijn view, inhoudelijke diepgang en integraliteit in afstemming met ((inter)nationale politiek-bestuurlijke) omgeving zijn bewaakt
 •  In- en externe partijen zijn ingeschakeld en aangestuurd en opdrachtgeverschap in dit kader is ingevuld
 • Resultaten/effecten/baten zijn gerealiseerd en geaccepteerd conform afspraken met en gericht op de doelen van de opdrachtgever
 • Een effectief samenspel met de lijnorganisatie en omgeving is gerealiseerd
 • Project/programma/portfolio op juiste wijze overgedragen aan de lijnorganisatie

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en strategie is afgestemd op (internationale) context en bepaald
 • Er is effectief op strategisch niveau geacteerd binnen de relevante ketens/ samenwerkingsverbanden
 • In- en externe allianties zijn gevormd, voor zover relevant voor de realisatie van de resultaten/doelen/baten/effecten
 • Belanghebbenden zijn optimaal betrokken bij het project en/of programmaportfolio, resulterend in draagvlak voor uitvoering van het project/programmaportfolio en de resultaten/doelen/baten/effecten; resultaten/doelen/baten/effecten zijn geaccepteerd rekening houdend met de maatschappelijke maatstaven
 • Een netwerk is ingericht en onderhouden dat bijdraagt aan de realisatie van de resultaten en doelen van de opdrachtgever en de te realiseren portfolio

Bedrijfsvoering

 • Integraal project-/programmamanagement is vormgegeven conform de geldende afspraken
 • Project/programma en daarbij behorende processen zijn transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst, omgevingsgericht en passend binnen geldende afspraken en mandaat ingericht en aangestuurd
 • Optimaal functionerende project/programma organisatie is gerealiseerd
 • Randvoorwaarden zijn ingevuld voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, afgestemd op de project-/programmadoelen
 • Lijnmanagement is tijdig en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van zijn/haar medewerker

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante kennis en informatie en innovaties zijn geïnitieerd, ontwikkeld en overgedragen binnen het project/programmaportfolio en de lijnorganisatie
 • Het project-/programmamanagement en de randvoorwaarden daarvoor zijn binnen de organisatie verbeterd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling en –ontwikkeling) en oplossingen zijn geïnitieerd en gerealiseerd ten behoeve van het project/ programmaportfolio en de organisatie en de omgeving

 

2) Toevoeging op definitie functiegroep. Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen. 

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Onderkent tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewinds-personen; initieert en anticipeert door middel van voorstellen en interventies
 • Is transparant naar de opdrachtgever en de omgeving, stimuleert transparantie vanuit de omgeving en toont zich bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid
 • Weet de opdrachtgever voor zijn koers te winnen
 • Stemt de stijl van communiceren af op opdrachtgever en de bewindspersonen
 • Is alert, benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Ontwikkelt (lange termijn) visie op het project/programma in afstemming met visie van de opdrachtgever en vertaalt dit in strategie en realiseerbare doelen en in een passende Governance, structuur en bedrijfsprocessen
 • Onderkent (zich ontwikkelende maatschappelijke) betekenis van het project/programma en bewaakt dit in de realisatie van het project/programma
 • Houdt vast aan de gekozen visie en strategie
 • Plaatst handelingen, acties en besluiten in het lange termijn perspectief
 • Draagt de visie helder en beeldend uit

Omgeving

 • Kent de omgeving, herkent de relevante signalen, geeft daar betekenis aan en neemt op het juiste moment actie
 • Vertaalt (inter)nationale politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen binnen het eigen krachtenveld naar wat dat betekent voor (de realisatie van) het projecten-/programmaportfolio
 • Verbindt pro actief met en binnen de in- en externe omgeving
 • Stuurt de verwachtingen van derden over het projecten-/programmaportfolio en zorgt voor een juiste beeldvorming
 • Legt en onderhoudt contacten met relevante personen en organisa-ties; Richt het netwerk effectief in en te benutten, ook op langere termijn
 • Benut concreet op het juiste moment het netwerk om eigen project-/programmadoelstellingen te bereiken
 • Zoekt de samenwerking en brengt samenwerkingsverbanden tot stand met relevante organisatieonderdelen/externe partijen
 • Oefent gezaghebbend invloed uit, zonder de relatie te verstoren
 • Opereert herkenbaar als gezichtsbepalend boegbeeld voor het project/programma

Bedrijfsvoering

 • Weet wat nodig is aan mensen, middelen en infrastructuur
 • Toont inzicht in de positie en het strategisch belang van het projecten-/programmaportfolio in de realisatie van strategische doelstellingen en stuurt daar gericht op
 • Staat voor de eigen organisatie/mensen op momenten dat het er op aankomt.
 • Benut de kwaliteiten van project-/programmamedewerkers optimaal

Vernieuwen en verbeteren

 • Toont zich vernieuwend en/of origineel in denken en handelen en denkt aantoonbaar buiten de geijkte denkkaders
 • Maakt zich los van vaste denkkaders en durft te experimenteren; toont zich een conceptueel en lange termijn denker
 • Ziet kansen, ontwikkelt vernieuwende samenwerkingsvormen en geeft deze vorm
 • Brengt het vak Project-/Programmamanagement verder in de organisatie

Competenties

 • aansturen organisatie
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • visie

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • ruime ervaring in (aansturing van) (zeer) compexe projecten/programmaportfolio's met een politiek/bestuurlijk/matschappelijk gevoelig karakter (o.a. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, internationale component)
 • aantoonbaar meerder project/programmamanagementrollen succesvol vervuld
 • ruime ervaring met management van organisaties en processen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen
 • vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke partijen/stakeholders
 • in internationale context: diepgaande kennis van en uitmuntende taalvaardigheid in de relevante vreemde talen

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Aansturen organisatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifieke

 • P.M.

Ervaring

 • ruime ervaring in (aansturing van) (zeer) compexe projecten/programmaportfolio's met een politiek/bestuurlijk/matschappelijk gevoelig karakter (o.a. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, internationale component)
 • aantoonbaar meerder project/programmamanagementrollen succesvol vervuld
 • ruime ervaring met management van organisaties en processen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen
 • vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke partijen/stakeholders
 • in internationale context: diepgaande kennis van en uitmuntende taalvaardigheid in de relevante vreemde talen

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Aansturen organisatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifieke

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

55445 45545 54 45 (64)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project/programma doelstellingen/portfolio
 • management van samengestelde strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)
 • portfolio gericht op langjarige, zeer complexe, strategische organisatie brede (interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met grote impact op de strategische doelen van de organisatie en met grote financiële consequenties
 • het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sturend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en binnen in- en externe ketens
 • richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
 • uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband met beperkte discretionaire bevoegdheden

Resultaten

Integraal project-/programmamanagement
 • besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten
 • opdrachtgever en omgeving richtinggevend beïnvloed
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
Voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie strategische (programma-/project)resultaten en doelstellingen
 • strategisch account- en relatiemanager
 • advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering van strategische projectresultaten/programmadoelen
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden en het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld en met de impact op strategische doelen en financiële consequenties
 • onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren
 • inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio
 • formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever
 • realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement
 • typering en richtinggevende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, in politiek-bestuurlijke context
 • beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement
 • portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel wordt bereikt
 • richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie
 • zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  
 • organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied
 • richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
 • invloed op ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid en bijdragen aan realisatie van strategische organisatiedoelstellingen
 • strategische onderhandeling en innemen van standpunten in- en extern
 • op strategisch niveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen vormen het kader
 • integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten
 • beoordeling op doeltreffendheid van vormgeving programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen
 • brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector
 • vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het(inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategische (programma-/ project) doelstellingen en doorhet met beperkte discretionaire bevoegdheden uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Functietypering

55455 45555 54 55 (67)

Schaal 17

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van langjarige visie en strategische doelstellingen; verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project-/ programmadoelstellingen/portfolio
 • management van samengestelde  strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)
 • portfolio gericht op langjarige, zeer complexe organisatie brede(interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met bepalende impact op de strategische doelen van de organisatie en/of voor het werkveld/aandachtsterrein als geheel, ook in financiële zin
 • het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sterk bepalend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en in- en externe ketens
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders, waarbij diepgaande belangentegenstellingen en fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak aan de orde zijn
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of diep ingrijpende organisatorische ontwikkelingen en fundamentele vraagstukken
 • uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten in nationaal en internationaal verband met discretionaire bevoegdheden en autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids) standpunten

Resultaten

Integraal project-/programmamanagement
 • besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten vanuit een brede en integrale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke visie
 • opdrachtgever en omgeving richtinggevend en gezaghebbend beïnvloed
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
Voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie strategische (programma-/project)resultaten en doelstellingen
 • strategisch account- en relatiemanager
 • advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering strategische doelen voor de portfolio
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden
 • onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren en bepalen strategie van de portfolio
 • inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio
 • formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever
 • realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; richtinggevende beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement
 • typering en richtinggevende en gezaghebbende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren en ketens; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, ook in politiek-bestuurlijke context op het hoogste niveau
 • beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement
 • portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel en effecten/baten van de portfolio als totaal worden bereikt
 • richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie
 • zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  
 • organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied
 • richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
 • structurele bijdragen aan en fundamentele invloed op de strategische visie en (realisatie van) beleid van de departementale organisatie
 • op strategisch topniveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • strategisch onderhandeling en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten in- en extern

Speelruimte / Kaders

 • fundamentele richtinggevende concepten door het politiek en/of ambtelijk topniveau geformuleerd vormen het kader
 • integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten
 • beoordeling op bruikbare bijdragen aan en fundamentele invloed op visie en strategie van de departementale organisatie
 • beoordeling op doeltreffendheid van programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd 

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen
 • brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector
 • vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door in- en externe fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak, door politiek, maatschappelijk of organisatorisch diepgaande belangentegenstellingen en door het met discretionaire bevoegdheden autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids)standpunten
 • intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om fundamentele belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders