Resultaten

Opdracht(gever)

 • Diagnose, indicatiestelling en risico-inschatting zijn volgens de normen van de beroepsgroep
 • Zorg-/behandelplan is opgesteld volgens de normen van de beroepsgroep en uitvoerbaar binnen de betreffende setting
 • Aanvullend onderzoek is efficiënt en effectief ingezet
 • Behandeling/begeleiding is uitgevoerd volgens de normen van de beroepsgroep en het vigerende zorgbeleid
 • Crisissituaties zijn zo spoedig mogelijk gestabiliseerd
 • Zelfbesef/ziekte-inzicht, gedragsalternatieven en gezond gedrag zijn gestimuleerd
 • Individuele zorg is adequaat verleend

Omgeving

 • Benodigde zorg is effectief gecoördineerd (regie) en afgestemd met andere disciplines en zorgverleners, daar waar noodzakelijk vanuit een gemeenschappelijk behandelplan
 • Doorverwijzing, toegeleiding en overdracht naar zorg elders zijn tijdig in gang gezet
 • Netwerk in de (regionale) keten, samenwerkings-verbanden en voorzieningen zijn opgebouwd en onderhouden
 • (PJ-)Rapportages zijn zorgvuldig opgesteld en adequaat verantwoord richting de rechtbank.

Bedrijfsvoering

 • Rapportage en dossiervoering zijn volgens de voor de beroepsgroep en instelling geldende richtlijnen
 • Wet- en regelgeving, behandelbeleid, protocollen en bepalingen vanuit de beroepsgroep zijn nageleefd
 • Vakinhoudelijke begeleiding en supervisie van gemandateerde behandelaars heeft plaatsgevonden

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue verbetering van behandel- en detentieklimaat, zorgbeleid en zorgprocessen zjin geleverd
 • Deskundigheid is bevorderd bij aanverwante disciplines

*) Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Werkt aan een vertrouwensrelatie, benadert de ander op een open en respectvolle wijze
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid van de ander
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professio-nele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de ander en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Gaat tactvol om met andermans gevoelens en behoeften
 • Onderkent interpersoonlijke processen bij zichzelf en anderen en maakt dit bespreekbaar, stuurt het eigen gedrag zonodig bij
 • Houdt rekening met verschillende culturele achtergronden
 • Past interventies toe, schakelt over op een andere aanpak als dat effectiever is
 • Verdiept zich in de ander en kiest op basis hiervan een benadering om de ander te beïnvloeden
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op persoon, situatie en doel
 • Analyseert op systematische wijze een probleem of vraag
 • Achterhaalt en verifieert alle relevante informatie
 • Dringt snel door tot de kern van het probleem
 • Herkent belangrijke informatie en signalen, vraagt gericht door
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af en maakt een realistische inschatting van benodigde zorg
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen benodigde zorg en het beroepsgeheim enerzijds en veiligheid anderzijds
 • Is in staat afstand te nemen van een persoon of situatie om zich autonoom een oordeel te kunnen vormen
 • Schat (soms op basis van summiere informatie) snel ernst en risico’s van een situatie in en neemt maatregelen
 • Hakt ook in onzekere situaties knopen door en is aanspreekbaar op zijn/haar besluit

Omgeving

 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines en ketenpartners
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, neemt initiatief en stelt zich toegankelijk op
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen en in- en externe samenwerking aan te gaan
 • Draagt autoriteit op het eigen vakgebied uit, komt uit voor zijn/haar standpunt richting andere disciplines
 • Onderbouwt het eigen standpunt met heldere argumenten die de ander aanspreken
 • Doseert argumenten of standpunten op beslissende momenten, richt zich tot de juiste personen
 • Maakt successen en knelpunten zichtbaar

Vernieuwen en verbeteren

 • Signaleert knelpunten in de zorg in brede zin en doet uitvoerbare voorstellen voor verbetering
 • Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en is bereid eigen en andermans inzichten ter discussie te stellen
 • Reflecteert op eigen emoties en gedrag en staat open voor feedback

Competenties

 • analyseren
 • flexibiliteit
 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Psychologie/Orthopedagogiek

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO Psychologie of Orthopedagogiek
Overige kennis en vaardigheden
 • klinische psychologie of orthopedagogiek, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Psychologie/Orthopedagogiek

Ervaring

 • voldoen aan instroomeisen GZ-opleiding

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO Psychologie of Orthopedagogiek + intern in opleidingstraject tot GZ-psycholoog
Overige kennis en vaardigheden
 • klinische psychologie of orthopedagogiek, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Psychologie/Orthopedagogiek

Ervaring

 • ervaring in de GGZ 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Registratie als GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist
Overige kennis en vaardigheden
 • klinische psychologie of orthopedagogiek, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • forensische psychologie/psychiatrie en state-of-the-art behandelmethoden en diagnostiek, kosten en effectiviteit van behandelingen, cognitieve gedragstherapie, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, gedrags- en milieutherapie, transculturele psychologie, risicotaxatie, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Psychologie/Orthopedagogiek

Ervaring

 • ervaring in forensische setting 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Registratie als Klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut
Overige kennis en vaardigheden
 • klinische psychologie of orthopedagogiek, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • forensische psychologie/psychiatrie en state-of-the-art behandelmethoden en diagnostiek, kosten en effectiviteit van behandelingen, cognitieve gedragstherapie, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, gedrags- en milieutherapie, transculturele psychologie, risicotaxatie, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • meervoudige complexe problematiek, psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek, beleidsontwikkeling
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Behandelcoördinatie

Ervaring

 • Minimaal 3 jaar ervaring als behandelaar

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Registratie als GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist of basisarts in opleiding tot psychiater
 • TBS: Registratie als Klinisch (neuro) psycholoog of psychotherapeut
Overige kennis en vaardigheden
 • Klinische psychologie, forensische psychologie / psychiatrie en state-of-the-art behandelmethoden en diagnostiek, verslavingsproblematiek, persoonlijk-heidsproblematiek, gedrags- en milieutherapie, trans-culturele psychologie, psychofarmaca (arts), juridische aspecten van vrijheids-beneming, risicotaxatie, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, managementvaardigheden
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Geneeskunde

Ervaring

 • Ruime ervaring als (huis)arts

Opleiding

Werk- en denk-niveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Inschrijving in het specialisten-register als arts met specialisme huisarts
 • Interne bijscholing en (DJI-) registratie als penitentiair geneeskundige
Overige kennis en vaardigheden
 • Psychiatrie, infectieziekten, verslavingsproblematiek, culturele diversiteit, psychofarmaca, risicotaxatie, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Psychiatrie

Ervaring

 • Ervaring in forensische setting

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Inschrijving in het specialistenregister als arts met specialisme psychiatrie
Overige kennis en vaardigheden
 • Forensische psychiatrie en state-of-the-art behandelmethoden, meervoudige complexe problematiek, psychofarmaca, juridische aspecten van vrijheidsbeneming, risicotaxatie, vaardigheid in omgaan met de doelgroep
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep

Overige

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

43443 43333 43 33 (47)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied
 • Verrichten van psychosociale / (ortho)pedagogische begeleiding
 • Leveren van een bijdrage aan diagnostiek

Resultaten

Diagnostiek en rapportage

onder supervisie:

 • bijdragen aan diagnostiek, indicatiestelling en risicotaxatie
 • rapportages opgesteld
Individuele behandeling

onder supervisie:

 • bijdragen aan behandelplan opgesteld, begeleidingsplan opgesteld
 • begeleiding uitgevoerd conform intern beleid, individuele plannen en protocollen
Zorg-coördinatie

onder supervisie:

 • doorverwijzing en overdracht
Kwaliteitsverbetering
 • bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen
 • bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

 • protocollen, intern beleid, individuele plannen
 • beoordeling van bijdragen aan diagnostiek, behandeling en begeleiding en op afstemming op individuele plannen en beleid
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
 • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

 • algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van begeleiding

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines
 • inhoudelijk toelichten van gegeven cq. te geven zorg

Functietypering

44443 44333 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • onder supervisie verrichten van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en crisisinterventies
 • onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

Resultaten

Diagnostiek en rapportage

onder supervisie:

 • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
 • rapportages opgesteld
Individuele behandeling

onder supervisie:

 • behandelplan opgesteld
 • behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel-methoden en protocollen
 • crisissituaties gestabiliseerd
Zorg-coördinatie

onder supervisie:

 • doorverwijzing, zorgtoeleiding en –overdracht
Kwaliteitsverbetering
 • bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen
 • bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat
 • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Speelruimte

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

 • behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid
 • beoordeling van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
 • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

 • algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines
 • inhoudelijk toelichten van gegeven cq. te geven zorg

Functietypering

44443 44444 43 43 (53)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • coördineren van individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied
 • bijdragen aan zorgbeleid en behandelklimaat
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg / jeugdzorg / forensische psychiatrie vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele diagnostiek, behandeling en crisisinterventies
 • supervisie en deskundigheids-bevordering

Resultaten

Diagnostiek en rapportage
 • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
 • (gerechtelijke) rapportages opgesteld
Individuele behandeling
 • behandelplan opgesteld
 • behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel-methoden en protocollen
 • crisissituaties gestabiliseerd
Zorg-coördinatie
 • coördinatie van zorg aan justitiabelen uit eigen caseload
 • consultatie aan andere disciplines
Kwaliteitsverbetering
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg / jeugdzorg / forensische psychiatrie vertaald in (inrichtings-overstijgende) richt-lijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • behandel- en detentieklimaat bevorderd vanuit de eigen discipline en bijgedragen aan inrichtingsbeleid
 • (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines supervisie verleend

Speelruimte

 • behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid
 • beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
 • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

 • brede kennis van klinische psychologie, forensische psychiatrie en/of orthopedagogiek
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van behandelingen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit
 • vaardigheid in ontwikkelen en uitdragen van nieuwe richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbij sprake van tegengestelde belangen
 • inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg

Functietypering

44443 44444 4444 (55)

Schaal 13

Algemene omschrijving

Variant 1: Behandelcoördinator

 • verantwoordelijk voor multidisciplinaire behandeling
 • functionele aansturing van multidisciplinair behandelteam
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van diagnostiek, behandeling en crisisinterventies
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • bijdragen aan zorgbeleid en behandelklimaat
 • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (geestelijke) gezondheidzorg
 • supervisie en deskundigheids-bevordering

Variant 2: Vakinhoudelijk specialist (arts, klinisch (neuro)psycho-loog, psychotherapeut)

 • specialistische behandeling
 • coördineren individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele diagnostiek, behandeling en crisisinterventies bij specialistische casuïstiek
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • vorm en inhoud aan het inrichtings-overstijgende zorgbeleid op het specialistische aandachtsgebied
 • vanuit specialisme verrichten van wetenschappelijk onderzoek
 • supervisie en deskundigheids-bevordering (vanuit specialisme)

Resultaten

Diagnostiek en rapportage
 • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
 • (gerechtelijke) rapportages opgesteld
Individuele behandeling
 • multidisciplinair en/of specialistisch behandelplan opgesteld
 • behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandelmethoden en protocollen
 • crisissituaties gestabiliseerd
Zorg-coördinatie
 • coördinatie van multi-disciplinaire/ specialistische behandeling
 • consultatie aan andere disciplines (vanuit specialistische expertise)
Kwaliteitsverbetering
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheids-zorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • behandel- en detentieklimaat bevorderd en bijgedragen aan inrichtingsbeleid
 • wetenschappelijk onderzoek
 • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines
 • supervisie verleend

Speelruimte

 • behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid
 • beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines
 • beoordeling van coördinatie van multidisciplinaire behandeling (variant 1)
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
 • handelingen worden verricht vanuit de eigen beroepsverantwoordelijk-heid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

 • brede en gespecialiseerde kennis van klinische en forensische psychologie/psychiatrie of geneeskunde
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van complexe individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van behandelingen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit
 • vaardigheid in ontwikkelen en uitdragen van nieuwe richtlijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • vaardigheid in aansturen van multidisciplinaire teams (variant 1)

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en realiseren van draagvlak, waarbij sprake van tegengestelde belangen
 • inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg
 • creëren van draagvlak op inrichtingsoverstijgend niveau voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van behandelmethoden, -programma’s en –beleid (variant 2)

Functietypering

45444 45544 54 44 (60)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • geven van vorm en inhoud aan het (inrichtingsoverstijgende) medisch- psychiatrisch zorgbeleid en behandelklimaat
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele medisch-psychiatrische diagnostiek, behandeling en crisisinterventies
 • vorm en inhoud aan supervisie en deskundigheidsbevordering
 • vanuit specialisme verrichten van wetenschappelijk onderzoek

Resultaten

Diagnostiek en rapportage
 • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
 • (gerechtelijke) rapportages opgesteld
Individuele behandeling
 • specialistisch behandelplan opgesteld
 • specialistische behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandelmethoden en protocollen
 • crisissituaties gestabiliseerd
Zorg-coördinatie
 • consultatie aan andere disciplines vanuit specialistische expertise
Kwaliteitsverbetering
 • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) richtlijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen
 • behandel- en detentieklimaat bevorderd
 • wetenschappelijk onderzoek
 • vanuit specialistische expertise deskundigheid bevorderd bij andere disciplines
 • supervisie verleend

Speelruimte

 • strategische beleidslijnen en state-of-the-art behandelmethoden
 • beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines
 • beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen
 • benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek
 • medisch-psychiatrische handelingen worden verricht vanuit de eigen beroepsverantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis en vaardigheid

 • fundamentele wetenschappelijk-theoretische kennis van forensische psychiatrie
 • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
 • vaardigheid in analyseren van complexe individuele casuïstiek
 • vaardigheid in uitvoeren van behandelingen
 • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit
 • vaardigheid in ontwikkelen, uitdragen van behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen en verkrijgen van draagvlak

Contacten

 • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • overleg op interdisciplinair niveau en realiseren van draagvlak, waarbij sprake van tegengestelde belangen
 • inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg
 • creëren van draagvlak op inrichtingsoverstijgend niveau voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van behandelmethoden, -programma’s en -beleid