Resultaten

Opdracht(gever)

 • Risicotaxatie, en mogelijkheden en knelpunten op de verschillende leefgebieden (zoals sociaal netwerk, inkomen en schulden, wonen, werk en scholing, zorg, ID-bewijs) zijn volledig in kaart gebracht
 • Doelgericht en uitvoerbaar individueel plan, gericht op de verschillende leefgebieden, is opgesteld
 • Zelfredzaamheid, draagkracht en motivatie van justitiabele zijn bevorderd
 • Materiële en psychosociale hulpverlening en informatievoorziening zijn doeltreffend uitgevoerd, belangen van justitiabele zijn adequaat behartigd
 • Continuïteit en maximale deelname aan het traject zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Vanuit de praktijk onderbouwde bijdragen aan overkoepelende/overige individuele plannen van justitiabelen zijn tijdig geleverd
 • Invulling van de maatregel is adequaat verantwoord richting de rechtbank (geldt voor stelselmatige daders)

Omgeving

 • Rapportage, overdracht, doorverwijzing en afstemming (coördinatie) met betrokken partijen zijn tijdig en volledig gerealiseerd
 • Opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk (inclusief gezin) van de justitiabele zijn bevorderd
 • Netwerk in de keten (sociale kaart), samenwerkingsverbanden en voorzieningen zijn opgebouwd en onderhouden

Bedrijfsvoering

 • Intern beheer en administratie zijn op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue ontwikkeling/verbetering van in- en externe processen zijn geleverd
 • (Specifieke) deskundigheid is bevorderd bij andere disciplines

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Onderzoekt samen met de justitiabele diens behoeften, mogelijkheden en doelen
 • Sluit aan bij de intrinsieke motivatie en belevingswereld van de justitiabele
 • Bevordert zelfredzaamheid, spreekt vertrouwen uit in de justitiabele
 • Stimuleert de justitiabele tot deelname aan activiteiten en bereiken van persoonlijke doelstellingen
 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect en komt afspraken na
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie
 • Benoemt regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Maakt bij het opstellen van een individueel plan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabele
 • Maakt bij de keuze voor een interventie of plan een afweging van kansen, risico’s en haalbaarheid
 • Zoekt naar creatieve oplossingen om doelen te bereiken, benut verschillende wegen en bronnen
 • Onderhandelt over mogelijke oplossingen
 • Verdiept zich in de positie van de ander en kiest op basis hiervan een benadering om zaken voor elkaar te krijgen
 • Schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak of benadering om het doel te bereiken

Omgeving

 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, is bereikbaar en komt afspraken na
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk om in de aanpak op één lijn te komen of blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten

Bedrijfsvoering

 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen
 • Coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang
 • Maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking
 • Anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en de keten
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en staat open voor andere zienswijzen
 • Reflecteert op eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback
 • Signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering

Competenties

 • flexibiliteit
 • integriteit
 • motiveren
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Maatschappelijke dienstverlening

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO / HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Bij voorkeur MBO Sociaal-Juridisch Medewerker (SJM niveau 4)
Overige kennis en vaardigheden
 • Risicotaxatie, sociale kaart, sociale wet- en regelgeving, penitentiaire regel-geving en penitentiaire kaart, subsidie-regelingen, culturele diversiteit, netwerkvaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Overige

Competenties uit het kernprofiel
 • Motiveren
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Interne trajectbegeleiding

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Bij voorkeur: HBO Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD), HBO Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) of HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) / Social Work
Overige kennis en vaardigheden
 • Risicotaxatie, sociale kaart, sociale wet- en regelgeving, penitentiaire regelgeving en penitentiaire kaart, subsidieregelin-gen, onderwijsveld, arbeidsmarkt, culturele diversiteit, psychopathologie, netwerkvaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Overige

Competenties uit het kernprofiel
 • Motiveren
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Interne trajectbegeleiding Ervaring

 • Ervaring in het omgaan met doelgroepen met complexe/meervoudige problematiek

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO+
Opleidingsrichting en/of vakkennis

HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) / Social Work + erkende relevante voortgezette opleiding/ervaring in en affiniteit met systeemgerichte en/of cognitief gedragstherapeutische werkwijze

Overige kennis en vaardigheden
 • Risicotaxatie, sociale kaart, sociale wet- en regelgeving, penitentiaire regelgeving en penitentiaire kaart, subsidieregelin-gen, onderwijsveld, arbeidsmarkt, culturele diversiteit, psychopathologie, netwerkvaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Overige

Competenties uit het kernprofiel
 • Motiveren
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33232 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie
 • het verkrijgen van medewerking van de verschillende betrokken partijen
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Resultaten

Materiële dienstverlening
 • risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en vertaling van resocialisatie/re-integratietraject naar concrete activiteiten en daarbij betrekken van (gemeentelijke) instanties
 • inventarisatie van individuele materiële situatie
 • fungeren als intermediair richting (gemeentelijke) instanties voor de justitiabele
 • opbouw, herstel en betrokkenheid van het dienstverleningsnetwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan detentieplan
Immateriële hulpverlening
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • trajectplan en/of re-integratieplan en protocollen
 • beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde (traject)begeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van (materiële) hulpvraag van individuele justitiabele en vertaling naar concrete activiteiten ten behoeve van voortgang van het resocialisatie/re-integratietraject

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen
 • vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken
 • inzicht in intermenselijk gedrag

Contacten

 • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met individuele justitiabelen in relatie tot de verleende materiële dienstverlening (nazorg) waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie
 • (traject)begeleiding in het kader van resocialisatie/re-integratie en het verkrijgen van medewerking van de verschillende partijen
 • verlenen van psychosociale begeleiding
 • coördineren van psychosociale zorgverlening aan justitiabelen buiten detentie
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Resultaten

Materiële dienstverlening
 • risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en trajectplan, begeleidingsplan en/of re-integratieplan opgesteld en afgestemd op behandel-/ detentieplan en andere disciplines
 • inventarisatie van individuele sociale en materiële situatie
 • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan behandel-/ detentieplan
Immateriële hulpverlening
 • regierol uitvoering trajectplan
 • toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd
 • optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale omgeving
 • fungeren als intermediair met de sociaal-maatschappelijke context (systeem) in brede zin van de justitiabele
 • opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • omstandigheden en medewerking worden gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele met de omgeving
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • behandelplan-/detentieplan en protocollen
 • beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde trajectbegeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosociale situatie en resocialisatie/re-integratie mogelijkheden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening en toegepaste kennis van psychopathologie
 • kennis van methodieken op het gebied van psychosociale begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen (omgaan met psychosociale problematiek)
 • vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen bij de (traject)begeleiding ten behoeve van het resocialisatie/re-integratietraject waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokken uit de sociaal-maatschappelijke context (systeem) ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

Functietypering

43343 43333 43 33 (46)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen met een complexe/meervoudige problematiek na opname op detentie(traject), waaronder door-/ of uitplaatsing
 • leveren van substantiele inhoudelijke bijdragen aan de diagnostiek en behandeling vanuit een systeemtheoretisch kader
 • deel uitmaken van multidisciplinair behandelteam
 • verlenen van systeembegeleiding binnen behandelcontext aan justitiabelen en hun netwerk

Resultaten

Materiële dienstverlening
 • sociodiagnostisch onderzoek uitgevoerd en deelbehandelplan ontwikkeld en afgestemd met andere behandeldisciplines
 • inventarisatie van individuele sociale en materiële situaties
 • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan multidisciplinair behandelplan
Immateriële hulpverlening
 • intermediar richting de social maatschappelijke context in brede zin
 • regierol bij door- en overplaatsing
 • toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd
 • omstandigheden en medewerking gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele
 • opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale netwerk
 • methodiekontwikkeling voor justitiabelen en hun netweek alsook voor medewerkers, vanuit systeemtheoretisch perspectief

Speelruimte/ Kaders

 • multidisciplinair behandelplan en protocollen
 • beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde deelbehandeling, diagnostiek en uitplaatsing
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosociale situatie systeemachtergronden en resocialisatie/re-integratie mogelijkheden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en diepgaande kennis van systeemtheorie en psychopathologie
 • kennis van de sociale kaart
 • kennis van methodieken op het gebied van systeembegeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek
 • vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende vaardigheden
 • conflicthantering in relaties/systemen

Contacten

 • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen in relatie met het netwerk en in relatie tot resocialisatie/re-integratie
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokken uit de sociaal-maatschappelijke context (systeem) ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking