Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in beleidsadviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen
 • Geaccepteerde en gedragen beleidsproducten (verkenningen, analyses, adviezen, instrumenten, brieven, Kamervragen, MR-stukken, afgestemde instructies) passend binnen de beleidsagenda van de bewindslieden.
 • Zorgvuldige en vlotte politieke besluitvorming is gerealiseerd op basis van een goede voorbereiding
 • Beleidsproces is utgevoerd conform afspraken (o.a. politieke besluitvorming inclusief voor- en nazorg, bemensing, en voortgangsrapportages)

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • Is erkend als deskundige op het eigen beleidsveld, zowel in- als extern
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden is en gebruikt wordt
 • Beleid en/of producten zijn afgestemd met de relevante omgeving (o.a. de uitvoeringspraktijk) en leiden tot het gewenste effect/resultaat

Bedrijfsvoering

 • Het team is inhoudelijk juist aangestuurd
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (ao-procedures) en afspraken
 • Beleidsprocessen en projecten zijn uitgevoerd conform plan van aanpak  (tijd, kwaliteit, budget) en afspraken

Vernieuwen en verbeteren

 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus (plan-do-check-act-principe) is geborgd
 • Relevante kennis is beschikbaar en is gedeeld met relevante partijen

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Ziet tegengestelde belangen en onderkent het politieke afbreukrisico voor minister en staatssecretaris
 • Anticipeert, wikt en weegt en schat de haalbaarheid in van bepaalde acties en besluiten
 • Inventariseert het krachtenveld
 • Ziet kansen en benut deze, in het belang van de organisatie
 • Toont lef en weet waar de grens ligt, onderbouwt  de eigen standpunten op basis van heldere argumenten
 • Communiceert open en deelt informatie: kiest het juiste moment om de eigen visie/argumenten naar voren te brengen
 • Kan bij fundamentele verschillen anderen overtuigen
 • Is vasthoudend en wint anderen voor zijn standpunten

Omgeving

 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden niet van de wijs brengen
 • Straalt rust en vertrouwen uit onder alle omstandigheden
 • Hakt knopen door en heeft het overzicht, ook bij moeilijke omstandigheden en complexe problemen
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en effectief handelen
 • Blijft gemotiveerd, ondanks teleurstelling en/of tegenwerking
 • Benut het eigen netwerk en wekt vertrouwen op bij de omgeving
 • Weet waar de benodigde deskundigheid in het netwerk zit en zet die ook voor eigen doelen in
 • Kent het netwerk van de politiek-bestuurlijke top en is in staat dit zonodig te mobiliseren (en op te schalen). Benadert de juiste mensen om steun en medewerking te verkrijgen

Bedrijfsvoering

 • Bewaakt de voortgang van het werk en houdt focus
 • Komt afspraken na en haalt de afgesproken deadlines
 • Doet alles om met de medewerkers van het team de doelen tijdig te bereiken via een goede werkverdeling en het streven naar zelfstandigheid
 • Neemt gerichte acties om doelen te bereiken
 • Smeedt medewerkers tot één team, door een gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen
 • Zet de medewerkers in op hun kwaliteiten ten behoeve van het te realiseren doel
 • Verkent en onderzoekt waar samenhang en samenwerking mogelijk is, en faciliteert deze

Vernieuwen en verbeteren

 • Signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Treedt buiten bestaande denkkaders en werkwijzen om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen

Competenties

 • aansturen groep
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • stressbestendigheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken / processen / programma’s.
 • Ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of minimaal twee departementen. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid (onder organisatie wordt ook verstaan een departementsonderdeel)
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Functioneel aansturen
 • Managen besluitvormings-processen
 • Projectmanagement
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Relevante talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte beleidsdoelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken / processen / programma’s.
 • Ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of minimaal twee departementen. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid (onder organisatie wordt ook verstaan een departementsonderdeel)
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Functioneel aansturen
 • Managen besluitvormings-processen
 • Projectmanagement
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Relevante talenkennis
 • Aansturen bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte beleidsdoelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken / processen / programma’s.
 • Ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of minimaal twee departementen. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid (onder organisatie wordt ook verstaan een departementsonderdeel)
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Functioneel aansturen
 • Managen besluitvormings-processen
 • Projectmanagement
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Relevante talenkennis
 • Aansturen bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte beleidsdoelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces
 • top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen
 • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid)
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid

Besluitvormingsproces

 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
Beleidsimlementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid
 • coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van  (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen

Kennis en Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het vakgebied en inzicht in aanpalende vakgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten 

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces
 • bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen sterk verweven met het strategisch beleid
 • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid)
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
Besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
Beleidsimlementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid
 • coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking 
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan ontwikkeling strategisch beleid

Kennis en Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen  

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces
 • bottum up: fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen
 • meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen vormen de kern van het strategisch beleid
 • strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk terrein
 • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen 
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid)
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
Besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van de formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
Beleidsimlementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering strategisch beleid
 • coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij realisatie van strategisch beleid
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid
 • coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, ontwikkeling van strategisch beleid en realisatie van strategische doelen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen
 • beoordeling op doeltreffendheid van vormgeving strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders