Resultaten

Opdacht(gever)(ambtelijk)

 • (Nieuwe) strategische beleidsvisies zijn gedragen door de  politiek en/of de ambtelijke opdrachtgever
 • Een politieke agenda die wordt gedragen
 • Oplossingrichtingen/scenario’s en aanpakken voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken zijn geaccepteerd
 • Door de samenleving erkende thema’s/dilemma’s zijn op de politieke en/of bestuurlijke agenda gezet

Omgeving

 • Is gezaghebbend op eigen beleidsveld en aangrenzende velden
 • Heeft een relevant en gezaghebbend netwerk, dat wordt onderhouden en gebruikt
 • Partijen binnen en buiten het departement/de overheid en (inter)nationaal zijn effectief ingeschakeld

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels (AO-procedures) en afspraken

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling  door en kennisontwikkeling van de persoon is geborgd
 • Innovatieve beleidsvorming is geïnitieerd

Gedragsindicatoren

Opdacht(gever)(ambtelijk)

 • Laat zien tijdig de politieke afbreuksituaties voor de bewindspersonen te onderkennen.
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Handelt met besef van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Hanteert niet alledaagse aanpakken en prikkelt de omgeving door zonodig te provoceren, te confronteren en uit te dagen
 • Is bereid een veelbelovend plan te volgen ondanks de kans op mislukking
 • Komt met een voorstel ook wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie (staat ergens voor)

Omgeving

 • Volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en de omgeving/samenleving
 • Signaleert omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid en kent daar ook betekenis aan toe
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein, ongeacht het bestaande politieke en maatschappelijke belang
 • Neemt een actieve initiërende rol op zich naar opdrachtgevers en binnen het eigen netwerk
 • Schakelt medestanders en andere relevante partijen  op de juiste manier  in
 • Is pro-actief of anticipeert tijdig op relevante ontwikkelingen met de juiste acties
 • Heeft op basis van ontwikkelingen (politieke, economische, maatschappelijke, etc.) een visie op de toekomst en wat dat betekent voor de beleidsvorming in de toekomst en voor de beleidsagenda
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van het eigen beleidsveld en/of de organisatie
 • Plaatst actuele problemen in een lange termijn perspectief, springt niet direct naar een oplossing
 • Draagt op een aansprekende wijze de visie uit

Vernieuwen en verbeteren

 • Toont zich vernieuwend, creatief en/of origineel in denken en handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Durft te experimenteren en is niet bang voor uitglijders
 • Bewandelt zo nodig een andere weg

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • durf
 • initiatief
 • omgevingsbewustzijn
 • visie

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen/programma’s. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering naar juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Methoden en technieken strategische beleidsadvisering
 • Beïnvloedingsstrategieën

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Durf
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen/programma’s. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering naar juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Methoden en technieken strategische beleidsadvisering
 • Beïnvloedingsstrategieën

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Durf
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling van strategisch beleid dat richtinggevend is voor het functioneren en continuïteit van de organisatie als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • strategische beleidsvoorbereiding
 • inspelen op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategisch beleid
Besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategisch beleid en monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid
Projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte/Kaders

 • organisatiebrede strategische beleidslijnen
 • ontwikkeling van strategisch beleid komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis en Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • inzicht in brede maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van de organisatie
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid
 • intern en extern over strategisch beleid om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders 

Functietypering

55445 45545 54 55 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • ontwikkeling van strategisch beleid op een breed maatschappelijk aandachtsgebied dat richtinggevend is voor het functioneren en continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel
 • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
 • verantwoordelijk voor de realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
 • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
 • inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • strategische beleidsvoorbereiding
 • inspelen open richtinggevend beïnvloeden van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken
 • richtinggevend beïnvloeden van en kaderstelling bij brede en omvangrijke organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling strategisch beleid
Besluitvormingsproces
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van strategisch besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van in- en externe besluitvorming in het maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke veld
Beleidsimplementatie en -uitvoering
 • realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling en uitvoering van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit strategisch beleid en monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid
Projecten
 • coördinatie grootschalige strategische projecten

Speelruimte/Kaders

 • organisatiebrede strategische beleidslijnen
 • ontwikkeling van strategisch beleid komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op doeltreffendheid van strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis en Vaardigheid

 • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch beleid om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders