Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Producten en diensten ten behoeve van operationele en/of technische werkzaamheden zijn op een juiste wijze verricht, geïnterpreteerd, beoordeeld en binnen gestelde termijnen afgehandeld conform WIV/WVO
 • De producten en diensten zijn beschikbaar en actueel
 • Informatie ten behoeve van of uit operaties/(veiligheids) onderzoeken is vergaard, geanalyseerd, en/of gecontroleerd
 • Effectief vergaarde, verwerkte en geduide informatie tot inlichtingen zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid en verwerkt conform opdracht

Omgeving

 • In- en externe informatiebronnen en operationele mogelijkheden zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Vanuit het eigen aandachtsgebied zijn heldere instructies en informatie overgebracht aan andere belanghebbenden
 • Informatie en (tussen)producten zijn tijdig opgevraagd en geleverd

Bedrijfsvoering

 • Werkwijzen en processen zijn conform de geldende werkinstructies uitgevoerd
 • Producten en/of diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen en de normen van de organisatie
 • De eigen administratie is op orde
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat

Vernieuwen en verbeteren

 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gesignaleerd, geëvalueerd en gecommuniceerd
 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn tijdig gesignaleerd en eventueel opgepakt

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Neemt beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen
 • Stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Toont zich kalm en zelfverzekerd en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op de situatie en kent daarin zijn eigen grenzen
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan
 • Onderzoekt de wensen en belangen van zowel de interne als externe klant
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering
 • Toetst de klanttevredenheid

Omgeving

 • Is zich bewust van de omgeving, beweegt mee in situaties en stemt de aanpak daarop af
 • Onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Laat blijken belangrijke informatie te kunnen oppikken uit mondelinge mededelingen en herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Draagt bij aan wederzijds begrip en/of openheid door de ander de ruimte te geven zich volledig uit te spreken
 • Vat de boodschap van de ander correct samen, vraagt door op onduidelijke uitspraken en hints en weet overzicht te houden
 • Gaat in op wat gesprekspartners zeggen en respecteert de normen, waarden en gedragscodes van anderen door hier tactvol en correct mee om te gaan
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst, doelmatig en veilig handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie

Bedrijfsvoering

 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is
 • Speelt informatie, die voor anderen van belang is, tijdig door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een nieuwe werksituatie
 • Leert van eigen fouten en benut suggesties van anderen effectief
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk/knelpunt
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt

Competenties

 • besluiten nemen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • luisteren
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S5 Enige ervaring in het vakgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S5: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO Relevant voor het (deel)-deskundigheids-/vakgebied; relevante methoden en technieken

Overige kennis en vaardigheden

 • S5
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures
 • Kennis van technische/mechanische middelen en inlichtingenmethodieken
 • Vaardigheid in het omgaan met hooggerubriceerde informatie
 • Vaardigheid om te kunnen gaan met technische apparatuur
 • De vaardigheid werkzaamheden te verrichten onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Kunnen werken in teamverband

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Besluiten nemen
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • Resultaatgerichtheid

Ervaring

 • S6 Enige ervaring in het vakgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S6: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO Relevant voor het (deel)-deskundigheids-/vakgebied; relevante methoden en technieken

Overige kennis en vaardigheden

 • S6
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures
 • Kennis van technische/mechanische middelen en inlichtingenmethodieken
 • Vaardigheid in het omgaan met hooggerubriceerde informatie
 • Vaardigheid om te kunnen gaan met technische apparatuur
 • Vaardigheid werkzaamheden te verrichten onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Kunnen werken in teamverband

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Besluiten nemen
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • Resultaatgerichtheid

Ervaring

 • S7 Enige relevante ervaring in het vakgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S7: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO Relevant voor het (deel)-deskundigheids-/vakgebied; relevante methoden en technieken

Overige kennis en vaardigheden

 • S7
 • Kennis op het aandachtsgebied
 • Kennis van de organisatie en haar taken
 • Kennis van operationele methoden
 • Grote dosis mensenkennis

en/of

 • Kennis van moderne talen en bij de taal behorende sociaal-culturele aspecten
 • Kennis van technische/mechanische middelen en inlichtingenmethodieken
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het vermogen tot het herkennen en onthouden van stemmen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Besluiten nemen
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • Resultaatgerichtheid

Ervaring

 • S8 Enige relevante ervaring in het vakgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S8: MBO/HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO/HBO Relevant voor deskundigheids-/vakgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • S8
 • Kennis op het aandachtsgebied
 • Kennis van de organisatie en haar taken
 • Kennis van operationele methoden
 • Grote dosis mensenkennis

en/of

 • Kennis van moderne talen en bij de taal behorende sociaal-culturele aspecten
 • Kennis van technische/mechanische middelen en inlichtingenmethodieken
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het vermogen tot het herkennen en onthouden van stemmen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Besluiten nemen
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Luisteren
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • Resultaatgerichtheid

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

ondersteunen van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

 • eenduidige ondersteunende operationele werkzaamheden
 • afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning van operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld
 • gestandaardiseerde machines, computers, software en overige eenvoudige apparatuur bediend
 • uitvoerende, facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied
 • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid

Vernieuwen en verbeteren

 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte/Kaders

 • instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden
 • beslissingen genomen op basis van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar in beperkte mate beïnvloeden

Kennis en vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

Contacten

 • uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

 • operationele werkzaamheden met variatie in de problematiek
 • afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld
 • machines, computers, software en overige apparatuur bediend
 • beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd
 • uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied

Vernieuwen en verbeteren

 • mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

Speelruimte/kaders

 • instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis en Vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden
 • vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

Contacten 

 • uitwisselen en overdragen van informatie
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32333  33223  23  32 (37)

Schaal 7

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

 • variatie in operationele werkzaamheden
 • afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van meer complexe operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld
 • machines, computers, software en overige apparatuur bediend
 • beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd
 • uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op locatie en in crisissituaties
 • uitvoerende maatwerkoplossingen vervaardigd
 • (operationele) medewerkers geïnstrueerd in het gebruik van apparatuur

Vernieuwen en verbeteren

 • mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

Speelruimte/kaders

 • instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen
 • beoordeling op eindproducten in overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis en Vaardigheden

 • toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied
 • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties
 • vaardigheid in het organiseren

Contacten 

 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32333  332333 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten en onderzoeken in een afgebakend gebied

 • variatie in operationele werkzaamheden en onderzoeken
 • geëigende beslissingen genomen in risicovolle situaties
 • afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van meer complexe operationele activiteiten

Resultaten

Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

 • producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld
 • machines, computers, software en overige apparatuur bediend
 • complexe beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd
 • specialistische uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op locatie en in crisissituaties
 • uitvoerende maatwerkoplossingen vervaardigd
 • (operationele) medewerkers geïnstrueerd in het gebruik van apparatuur

Operaties en veiligheidsonderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied
 • (veiligheids)onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • (specialistische) operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • eenvoudige operationele acties gecoördineerd

Vernieuwen en verbeteren

 • mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen
 • knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen
 • praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

Speelruimte/kaders

 • WIV/WVO, samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op eindproducten in overeenstemming met normen, criteria of specificaties
 • keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt
 • beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis en Vaardigheden

 • algemeen theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties
 • vaardigheid in het organiseren
 • vaardigheid in het coördineren

Contacten 

 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen
 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek