Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Operationele werkzaamheden zijn voorbereid en gecoördineerd en/of gerealiseerd conform WIV vanuit het eigen aandachtsgebied
 • Operaties zijn voorbereid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • Producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden zijn inhoudelijk juist beoordeeld en helder onderbouwd en/of gereed voor een volgende stap van het inlichtingenproces
 • Advies conform WIV is uitgebracht ten behoeve van het inlichtingenproces
 • Plannen en adviezen vanuit het eigen aandachtsgebied zijn geïntegreerd in de taken van de organisatie
 • Eigen aandachtsgebied is geborgd in de politiek-bestuurlijke agendavorming /-setting

Omgeving

 • Menselijke bronnen zijn effectief benaderd en de veiligheid is geborgd
 • Inlichting en middelen zijn effectief benut en de veiligheid is geborgd
 • Partijen binnen en buiten het departement / de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Een relevant netwerk is nationaal/internationaal opgebouwd en benut en waarbij de veiligheid van de contacten is gewaarborgd
 • Interactie tussen samenwerkingspartners en afnemers is effectief en efficiënt
 • Adviezen, producten en middelen vanuit verschillende expertises zijn met elkaar verbonden en gericht op het gewenste effect / resultaat
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied

Bedrijfsvoering

 • De relevante kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • Werkprocessen zijn conform geldende (internationale) kaders/spelregels en afspraken
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat waarin individuele veiligheid is geborgd
 • Inhoudelijke aansturing, begeleiding en mentoring van andere medewerkers is conform afspraken uitgevoerd

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is effectief geborgd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn gemonitord en zo nodig tijdig opgepakt
 • Initiatieven tot innovatie zijn genomen
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Komt met analyses van vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken
 • Selecteert en ordent systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie en inlichtingen
 • Stemt de eigen gedragsstijl en handelen af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe en schakelt indien nodig over op een andere aanpak
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan
 • Durft en neemt (ongebruikelijke) beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen en stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Brengt samenhang en structuur aan bij complexe vraagstukken; onderscheidt hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg en schat toepasbaarheid en waarde van de gegevens, informatie en inlichtingen realistisch in
 • Overziet de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes, benoemt voor- en nadelen van deze keuzes, maakt hierbij adequate inschattingen van afbreukrisico’s en hoe deze beperkt kunnen worden
 • Schat mensen en wat er van hen kan worden verwacht in, betrekt het krachtenveld van actoren in het oordeel en neemt een besluit en beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, belangen en bijdragen

Omgeving

 • Is zich bewust van de omgeving, beweegt mee in situaties en stemt de aanpak daarop af
 • Ziet vooruit, onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebeid naar het eigen werkterrein
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht en blijft beheerst, doelmatig en veilig onder tijdsdruk handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag en weet zich te verplaatsen in de positie van de ander
 • Respecteert de normen, waarden en gedragscodes van anderen door hier tactvol en correct mee om te gaan
 • Draagt bij aan wederzijds begrip en/of openheid

Bedrijfsvoering

 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is en speelt tijdig informatie door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van het gemeenschappelijke doel
 • Maakt met medewerkers duidelijke afspraken over hun inhoudelijke bijdragen en maakt medewerkers enthousiast voor het bereiken van resultaten

Vernieuwen en verbeteren

 • Realiseert vernieuwende ideeën door origineel te denken en te handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe

Competenties

 • analyseren
 • besluiten nemen
 • creativiteit
 • flexibiliteit
 • inlevingsvermogen
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • stressbestendigheid

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S11
 • Meerdere jaren ervaring in het vakgebied en succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S11: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

 Overige kennis en vaardigheden

 • S11
 • Kennis van de ontwikkelingen op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Kennis en inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Vaardigheid in het coördineren van een sectie of coveroperaties
 • Vaardigheid in het omgaan met (buitenlandse) relaties, externen en derden
 • Voorbereiden en evalueren van een operatie

en/of

 • Kennis van de technische en marktontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied
 • Kennis van digitale netwerken en informatiebeveiligingstechnieken
 • Kennis van de systematiek van het projectmatig werken
 • Kennis en vaardigheid in het ontwerpen, programmeren en implementeren van operationele systemen
 • Vaardigheid in het opstellen van functionele en technische specificaties
 • Ervaring met researchwerkzaamheden
 • Ervaring met het operationele werk van de dienst

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Besluiten nemen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Samenwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties

 • Resultaatgerichtheid

Ervaring

 • S12
 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en middelen en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S12: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

 Overige kennis en vaardigheden

 • S12
 • Kennis van de ontwikkelingen op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Kennis en inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Vaardigheid in het coördineren van een sectie of coveroperaties
 • Vaardigheid in het omgaan met (buitenlandse) relaties, externen en derden
 • Voorbereiden en evalueren van een operatie

en/of

 • Kennis van de technische en marktontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied
 • Kennis van digitale netwerken en informatiebeveiligingstechnieken
 • Kennis van de systematiek van het projectmatig werken
 • Kennis en vaardigheid in het ontwerpen, programmeren en implementeren van operationele systemen
 • Vaardigheid in het opstellen van functionele en technische specificaties
 • Ervaring met researchwerkzaamheden
 • Ervaring met het operationele werk van de dienst

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden
 

 •  PM

Competenties

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Besluiten nemen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Samenwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties

 • Resultaatgerichtheid

Ervaring

 • S13
 • Ervaring met ontwikkelen en implementeren van producten/diensten en middelen en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S13: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

 Overige kennis en vaardigheden

 • S13
 • Kennis van meerdere specialismen
 • Expert in het inlichtingen- en veiligheidswerk, het aandachtsgebied en de rol

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 •  PM

Competenties

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Besluiten nemen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Samenwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties

 • Resultaatgerichtheid

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44443 43334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • operationele activiteiten in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere kennis op een afgebakend aandachtsgebied
 • sprake van operationele activiteiten met een eigen afbakening en structurering

Resultaten

 • operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld
 • relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd
 • nieuwe producten, diensten ontwikkeld en middelen en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld
 • over nieuwe ontwikkelingen geadviseerd
 • analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • samenhangende wet- en regelgeving, WIV, vastgesteld beleid en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeven van operationele werkzaamheden worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

Functietypering

44443 44344 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • meervoudige operationele activiteiten vanuit meerdere aandachtsgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking
 • sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende onderzoeken en operaties
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling operatie en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor het primaire proces

Resultaten

 • meervoudige operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld die sterk verweven zijn met aanpalende plannen
 • relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd
 • nieuwe producten, diensten en middelen ontwikkeld en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld
 • over nieuwe ontwikkelingen inhoudelijk geadviseerd
 • is autoriteit binnen het vakgebied

Speelruimte / Kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen en WIV vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces
 • werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • multidisciplinaire, complexe operationele activiteiten op een belangrijk (inter-) nationaal of onderzoeksrelevant gebied
 • sprake van een complex karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde (inter-) nationale context van (strategische) beleidslijnen of modellen
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling operatie en beleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst
 • producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een of meerdere primaire processen
 • inspelen op veranderingen in (strategische) beleidsdoelstellingen

 Resultaten

 • multidisciplinaire complexe operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten en middelen
 • ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen
 • draagvlak voor ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten gecreëerd

Speelruimte / Kaders

 • abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen of modellen en WIV vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces
 • werkwijzen en inhoud van te leveren (innovatieve) producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (innovatieve) producten en diensten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van (innovatieve) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden
 • intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen