Resultaten

Opdrachtgever (ambtelijk)

 • Object-, natuur- en milieubeheer op technisch, juridisch en zakelijk gebied zijn op orde (correctief en preventief onderhoud zijn uitgevoerd en storingen opgelost)
 • Gegevens in de beheersystemen [1] zijn actueel, op orde en ontsloten
 • Informatie over de planning en realisatie is beschikbaar
 • Informatie over verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer, inspectie [2], instandhouding en afstoten is beschikbaar, actueel en betrouwbaar
 • Bijdragen aan rapportages over de realisatie, beheer en instandhouding (overzichten, tekeningen, etc.) zijn geleverd
 • Deelproducten voor specificaties van de vraag en uitvoering zijn geleverd [3]
 • Overeenkomsten zijn administratief afgehandeld

Omgeving

 • Realisatie, beheer en instandhouding zijn door derden volgens afspraak uitgevoerd/aangepast
 • Planning en uitvoering zijn afgestemd met interne en externe partijen
 • In- en externe partijen hebben de informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten
 • Ontwikkelingen in de omgeving zijn gesignaleerd
 • Noodzaak inzet externe en interne partijen is beoordeeld

Bedrijfsvoering (werkprocessen, personeel en financiën)

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de werkinstructies, geldende wet- en regelgeving, procedures en (financiële en andere) afspraken
 • De administratie is op orde
 • Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan de eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld
 • Kwaliteitssystemen zijn toegepast

Vernieuwen en verbeteren

 • Knelpunten zijn gesignaleerd en voorstellen voor het verbeteren van resultaten, werkprocessen en beheersystemen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen en/of procedures op basis van periodieke evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt

[1] Bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen en vastgoedinformatiesystemen

[2] O.a. veiligheidsaspecten

[3] Informatie ten behoeve van de specificatie van de vraag op de aspecten kwaliteit, planning, techniek, constructie, ontwerp, informatie, financiën/kosten, Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), beveiliging, juridisch, ‘minder hinder’ enz. Voorbeelden zijn bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen, inventarisaties t.b.v. producten.

 

Gedragsindicatoren

Opdrachtgever (ambtelijk)

 • Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, termijnen en routing
 • Controleert de voortgang van activiteiten en de kwaliteit van de producten en bewaakt de naleving van afspraken
 • Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en voortgang van werken en informatie
 • Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en kwaliteit
 • Handelt proactief en spreekt anderen op tactvolle wijze aan op naleving van afspraken
 • Levert de afgesproken resultaten tijdig en binnen gemaakte afspraken
 • Is zich bewust van het belang betrouwbare en veilige resultaten te leveren als onderdeel van het werkproces
 • Richt zich actief op het behalen van de gewenste resultaten

Omgeving

 • Is zich bewust van de belangen [4] van in- en externe partijen
 • Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen
 • Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken
 • Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en opdrachtuitvoering
 • Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en opdrachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te brengen

Bedrijfsvoering (werkprocessen, personeel en financiën)

 • Is zich bewust van procedures, wet- en regelgeving, certificering en autorisaties, en het belang van veilig werken en leeft deze na dan wel zorgt dat deze worden nageleefd
 • Gaat geordend en planmatig te werk; komt interne afspraken na
 • Werkt oplossingsgericht in het licht van de continuïteit en voortgang van de processen

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt ontwikkelingen, opleidingen en trainingen binnen het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten en deelt deze met anderen en levert verbeterpunten aan

 

[4] Gebruiksgereedheid en beschikbaarheid vastgoed en infrastructuur

Competenties

 • accuraat werken
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

S5: Relevante ervaring in het oplossen van storingen in minder complexe [5] installaties op het gebied van werktuigbouw en/of elektrotechniek

Werk- en denkniveau

 • S5: VMBO/MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of diensten

Overige kennis en vaardigheden

 • zie aandachtsgebied technisch beheer en ontwerp van vastgoed en infrastructuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

 

Departementspecifieke competenties (eventueel)

Competenties vastgoedspecifiek

 • Inzet
 • Ordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • Initiatief
 • Plannen en organiseren

 [5] De complexiteit wordt bepaald door de hoeveelheid afzonderlijke componenten in een systeem en de vormen van interactie hiertussen. De complexiteit loopt op met de hoeveelheid componenten in een systeem, de interactie tussen de componenten en invloed van de wijzigingen in een component op de rest van het syteem en de werking ervan.

 

AANDACHTSGEBIED

Technisch ontwerp en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

S5-6

 • VMBO of MBO-opleiding op het aandachtsgebied VMBO-PIE (Produceren, Installeren en Energie) of een vergelijkbare opleiding uit eerdere opleidingsstelsels aangevuld met vaktechnisch opleidingen en -cursussen

Overige kennis en vaardigheden:

S5-6

 • Kennis van het technische werkveld
 • Vaktechnische opleidingen en cursussen die, aanvullend op de basisopleiding en ervaring, kwalificeren voor de uitvoering van het technische beheer en vastgoed en infrastructuur
 • Vakopleiding MBI/MSI (VEV) en relevante aanvullende opleidingen
 • Cursus VCA
 • Voldoende Onderricht Persoon (VOP) volgens NEN 3140

 

Ervaring

S6: Minimaal drie jaar relevante werkervaring in het oplossen van storingen in complexe installaties waarvan werktuigbouw en elektrotechniek en de aansturing vergaand zijn geintegreerd 

Werk- en denkniveau

 • S6: VMBO/MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of diensten

Overige kennis en vaardigheden

 • zie aandachtsgebied technisch beheer en ontwerp van vastgoed en infrastructuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

 

Departementspecifieke competenties (eventueel)

Competenties vastgoedspecifiek

 • Inzet
 • Ordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • Initiatief
 • Plannen en organiseren

  

AANDACHTSGEBIED

Technisch ontwerp en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

S5-6

 • VMBO of MBO-opleiding op het aandachtsgebied VMBO-PIE (Produceren, Installeren en Energie) of een vergelijkbare opleiding uit eerdere opleidingsstelsels aangevuld met vaktechnisch opleidingen en -cursussen

Overige kennis en vaardigheden:

S5-6

 • Kennis van het technische werkveld
 • Vaktechnische opleidingen en cursussen die, aanvullend op de basisopleiding en ervaring, kwalificeren voor de uitvoering van het technische beheer en vastgoed en infrastructuur
 • Vakopleiding MBI/MSI (VEV) en relevante aanvullende opleidingen
 • Cursus VCA
 • Voldoende Onderricht Persoon (VOP) volgens NEN 3140

Ervaring

S7: Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Werk- en denkniveau

 • S7: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S7
 • Relevante kennis van de AWB

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, communiceren, initiatief, nauwkeurig, samenwerken, integer, plannen en organiseren

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

 

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding  op financieel, economisch of juridisch gebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed rijk
 • Aanvullende opleiding NEVI 1 (of daarmee overeenstemmend)

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van processen en procedures van inkoop-, contract- en leveranciersmanagement

Publiek- en privaat rechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed en infrastructuur Rijk

Technische ontwerp en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het technische werkveld

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur:

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden: 

 • Kennis van projectondersteunende werkwijzen
 • Kennis van projectbewaking en budgetbeheer

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het werkveld

Ervaring

S8: Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Werk- en denkniveau

 • S8: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S8
 • Relevante kennis van de AWB

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, communiceren, initiatief, nauwkeurig, samenwerken, integer, plannen en organiseren

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Zelfontwikkeling

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding  op financieel, economisch of juridisch gebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed rijk
 • Aanvullende opleiding NEVI 1 (of daarmee overeenstemmend)

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van processen en procedures van inkoop-, contract- en leveranciersmanagement

Publiek- en privaat rechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed en infrastructuur Rijk

Technische ontwerp en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het technische werkveld

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur:

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden: 

 • Kennis van projectondersteunende werkwijzen
 • Kennis van projectbewaking en budgetbeheer

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het werkveld

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

 Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden beoordeeld
 • er moet worden ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op een bekende en eerder beproefde aanpak
 • er is de vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit verschillende bekende mogelijkheden
 • ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatie wat betreft de staat van de apparatuur/installaties
 • verrichten van correctief en preventief onderhoudeveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar

 Resultaten

 • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van minder complexe installaties op componentenniveau, waarbij algemeen inzicht in de werking is vereist

 • de in de installatie verwerkte hydraulische, pneumatische, mechanische en elektrotechnische componenten vormen één geheel

 •  begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

 • beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

 

Kennis en vaardigheid

 

 • vaktechnische kennis voor het oplossen van storingen in minder complexe installaties
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden
 • kennis van de organisatie
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemenkennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

Contacten

 • Informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd
 • er moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek en hiervoor kan worden gerulgevallen op beschikbaree kennis over of ervaring met de vereiste aanpak; er is inventiviteit nodig om deze kennis en ervaring toe te passen
 • er is vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken
 • ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatiewat betreft de staat van de apparatuur/installaties
 • verrichten van correctief en preventief onderhoud

 

Resultaten

 • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een verscheidenheid van complexe installaties, inclusief het voorstellen van modificaties ten behoeve van een ongestoorde werking
 • het met behulp van testprogramma's testen van installaties, interfaces en schakel-/datanetwerken; het interpreteren van de resultaten en het lokaliseren en opheffen van storingen in de betreffende installaties
 • begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen
 • het vanuit de praktijk signaleren en het doen van verbetervoorstellen

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens

 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

 • beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheid

 • verdergaandevaktechnische kennis wat betreft het oplossen van storingen in complexe installaties

 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces

 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

 • kennis van de organisatie

 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

Contacten

 • Informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

32332  33223  23  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd
 • er is vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende en minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken
 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten dan wel uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden

Resultaten

 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • (laten) verrichten van correctief en preventief onderhoud
 • bewaken kwaliteit en voortgang van de uitvoering van (technisch) onderhoud (preventief, correctief en storingen) binnen de afgesloten contracten
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • bijdragen aan planningen, bewaken voortgang, knelpunten oplossen
 • verwerken van informatie in planningsdocumenten en het leveren van bijdragen ten behoeve van rapportages

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • (vaktechnische) kennis van de processen met betrekking tot onderhoud, beheer en inspectie van vastgoed en infrastructuur en aanverwante processen
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden en/of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332  332333  33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

Resultaten

 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • operationele ondersteuning in complexe aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • opstellen standaard verhuurovereenkomsten op basis van de aangeleverde informatie
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken van informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • (laten) uitvoeren van eenduidige contracten en overeenkomsten
 • opstellen van planningsdocumenten en samenstellen periodieke rapportages op basis van aangeleverde informatie
 • toetsen verkeersmaatregelen, actueel houden verkeermaatregelen planning
 • uitvoeren van schouwen, feitelijke inspecties en controles

Speelruimte

 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • er is sprake van uiteenlopende belangen
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten