Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Vastgoed en infrastructuur zijn ontwikkeld en/of verworven dan wel afgestoten
 • Producten voor specificaties van de vraag en de uitvoering zijn opgeleverd
 • Vastgoed- en infrastructuurprojecten zijn gerealiseerd
 • Eisen en wensen zijn geïnventariseerd en vastgelegd en medewerking, draagvlak en acceptatie voor de verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer en instandhouding, afstoting, vervreemding, via omgevingsmanagement[1] zijn gerealiseerd en gemonitord
 • Expertise over te nemen maatregelen/uit te voeren plannen is geleverd
 • Programma’s, plannen, producten en adviezen zijn gerealiseerd en voldoen aan de gestelde specificaties (tijd, geld en kwaliteit)
 • Regie is gevoerd en diensten, werken en leveringen door derden[2] zijn conform afspraak opgeleverd
 • Beheer en onderhoud van (verzamelingen van) objecten zijn gerealiseerd

[1] De interactie met externe partijen zoals regionale en lokale besturen, ministeries, stakeholders, gebruikers en omwonenden.

[2] Marktpartijen, regionale en lokale besturen, kennisinstituten, e.d.

Omgeving

 • Adviezen over het effect van ontwikkelingen in de directe omgeving, van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen van wet- en regelgeving zijn uitgebracht
 • De juiste randvoorwaarden zijn gecreëerd om gebruiks- en afstootmogelijkheden te maximaliseren
 • Lange termijnontwikkelingen zijn in het proces gewogen en in de besluitvorming geïntegreerd
 • Markt is gestimuleerd op het gebied van vernieuwen en verbeteren

Bedrijfsvoering (werkprocessen, Personeel, financiën)

 • Werkzaamheden zijn conform opdracht en in lijn met wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • De interne werkprocessen (onder andere plan-do-check-act) zijn gevolgd
 • Het team is inhoudelijk aangestuurd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Analyses van werkprocessen en producten en diensten zijn uitgevoerd en adviezen voor het verbeteren van resultaten en werkprocessen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe kennis is ontwikkeld, gedeeld, geïntegreerd en toegepast

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Kan zich verplaatsen in de belangen van andere organisatieonderdelen en/of expertisevelden
 • Benadert opdrachten analytisch en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
 • Draagt vanuit andere invalshoeken alternatieve voorstellen aan
 • Benadert klanten proactief teneinde klantvragen en klantbehoeften uit te vragen en vast te stellen.
 • Is kostenbewust
 • Weet de vraag van de opdrachtgever te specificeren door actief door te vragen

Omgeving

 • Treedt diplomatiek op
 • Neemt initiatief en enthousiasmeert
 • Schat verwachtingen in van alle partijen waarmee wordt samengewerkt
 • Stemt de bijdragen van de verschillende disciplines af, maakt duidelijke afspraken en stuurt hier op
 • Wisselt van beelden om tot een gedragen oplossingen te komen
 • Wekt vertrouwen en overtuigt door het inbrengen van expertise
 • Maakt binnen politiek-bestuurlijke kaders afwegingen tussen onzekere factoren die moeten leiden tot beslissingen of oplossingen waarvan de effecten pas op lange termijn duidelijk worden

Bedrijfsvoering (werkprocessen, personeel, financiën)

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zo nodig de grenzen op van wat mogelijk is
 • Vertaalt werkprocessen naar werkzaamheden
 • Communiceert op heldere wijze opdrachten, voortgang en kaders van de opdracht
 • Begeleidt teamleden

Vernieuwen en verbeteren

 • Evalueert resultaten en bestaande processen
 • Initieert vernieuwde werkwijzen en toetst deze op uitvoerbaarheid/werkbaarheid
 • Stimuleert ontwikkeling van kennis door inbreng van expertise
 • Anticipeert op lange termijnontwikkelingen

Competenties

 • analyseren
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewustzijn
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S11: 3 tot 5 jaar relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • S11: WO.
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • WO
 • Relevant voor het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:

S11:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbinden                                         

Opleiding Departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • P.M. In te vullen per departement
Overige kennis en vaardigheden:
 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, plannen en organiseren, resultaatsgericht, initiatief, samenwerken, integer, analyseren, beïnvloeden

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementssprecifieke competenties (eventueel)

 • PM. In te vullen per departement

 

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende relevante opleidingen op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld bouwrecht, inkoop- of aanbestedingsrecht)
 • Ervaring: ruime ervaring in de bedrijfsvoering van het departement; met project- en/of procesmatig werken; met het opstellen van (beleids)notities, adviezen en rapportages
 • Aantoonbare relevante werkervaring

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitssystemen, risicomanagement
 • Kennis van system engineering/integraal ontwerpen

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding op het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van inkoop- en contractmanagemen

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding op het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • PM

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding Technische Bedrijfskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Verdiepte kennis asstes/objecten en areaal
 • Relevante opleiding: bijv. Technische Bedrijfskunde of technische richting

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding op het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding op het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Certificaat specifieke projectbeheersingsmethodiek
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en risicomanagement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding Ruimtelijke Ordening
Overige kennis en vaardigheden:
 • PM

Omgevingsmanagement

Opleidingsrichting:
 • WO opleiding Bestuurskunde
Overige kennis en vaardigheden:
 • PM

Ervaring

 • S12: 5 tot 7 jaar relevante ervaring
 • S12: Ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten, meerdere klantgebieden; succesvol in projectmatig werken; ruime ervaring met aansturen ontwikkeltraject/klein team

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S12: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • WO
 • Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

S12:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbinden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Beïnvloedend vermogen

Opleiding Departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • P.M. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden:

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, plannen en organiseren, resultaatsgericht, initiatief, samenwerken, integer, analyseren, beïnvloeden

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementssprecifieke competenties (eventueel)

 • PM. In te vullen per departement

 

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende relevante opleidingen op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld bouwrecht, inkoop- of aanbestedingsrecht)
 • Ervaring: ruime ervaring in de bedrijfsvoering van het departement; met project- en/of procesmatig werken; met het opstellen van (beleids)notities, adviezen en rapportages
 • Aantoonbare relevante werkervaring

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitssystemen, risicomanagement
 • Kennis van system engineering/integraal ontwerpen

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van inkoop- en contractmanagement

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Technische Bedrijfskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Verdiepte kennis asstes/objecten en areaal
 • Relevante opleiding: bijv. Technische Bedrijfskunde of technische richting

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Certificaat specifieke projectbeheersingsmethodiek
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en risicomanagement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Ruimtelijke Ordening

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Omgevingsmanagement

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Bestuurskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Ervaring

 • S13: 5 tot 7 jaar relevante ervaring
 • S13: Ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten, meerdere klantgebieden; succesvol in projectmatig werken; ruime ervaring met aansturen ontwikkeltraject/klein team

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S13: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • WO
 • Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

S13:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbinden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Beïnvloedend vermogen

Opleiding Departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • P.M. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden:

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, plannen en organiseren, resultaatsgericht, initiatief, samenwerken, integer, analyseren, beïnvloeden

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementssprecifieke competenties (eventueel)

 • PM. In te vullen per departement

 

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende relevante opleidingen op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld bouwrecht, inkoop- of aanbestedingsrecht)
 • Ervaring: ruime ervaring in de bedrijfsvoering van het departement; met project- en/of procesmatig werken; met het opstellen van (beleids)notities, adviezen en rapportages
 • Aantoonbare relevante werkervaring

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitssystemen, risicomanagement
 • Kennis van system engineering/integraal ontwerpen

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van inkoop- en contractmanagement

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Technische Bedrijfskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Verdiepte kennis asstes/objecten en areaal
 • Relevante opleiding: bijv. Technische Bedrijfskunde of technische richting

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Certificaat specifieke projectbeheersingsmethodiek
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en risicomanagement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Ruimtelijke Ordening

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Omgevingsmanagement

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Bestuurskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Ervaring

 • S14: Meerjarige ervaring met strategische ontwikkeltrajecten

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S14: WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • WO
 • Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

S14:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. sourcing, modulair ontwikkelen, kennisdeling, kwaliteitsborging)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Verbinden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Beïnvloedend vermogen

Opleiding Departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • P.M. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden:

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, plannen en organiseren, resultaatsgericht, initiatief, samenwerken, integer, analyseren, beïnvloeden

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementssprecifieke competenties (eventueel)

 • PM. In te vullen per departement

 

AANDACHTSGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende relevante opleidingen op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld bouwrecht, inkoop- of aanbestedingsrecht)
 • Ervaring: ruime ervaring in de bedrijfsvoering van het departement; met project- en/of procesmatig werken; met het opstellen van (beleids)notities, adviezen en rapportages
 • Aantoonbare relevante werkervaring

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitssystemen, risicomanagement
 • Kennis van system engineering/integraal ontwerpen

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van inkoop- en contractmanagement

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Technische Bedrijfskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Verdiepte kennis asstes/objecten en areaal
 • Relevante opleiding: bijv. Technische Bedrijfskunde of technische richting

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Certificaat specifieke projectbeheersingsmethodiek
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en risicomanagement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Ruimtelijke Ordening

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Omgevingsmanagement

Opleidingsrichting:

 • WO opleiding Bestuurskunde

Overige kennis en vaardigheden:

 • PM

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44443 43334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied
 • (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

Resultaten

Herontwikkeling

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • leveren inhoudelijke expertise op delen van het volledige aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • analyseren van, vormgeven aan en inrichten van operationeel project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • volgen van ontwikkelingen op het eigen deelgebied en het adviseren over mogelijke consequenties voor de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit een deel van het eigen aandachtsgebied
 • bijdragen aan product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. - -verbetering op het eigen (deel) expertisegebied
 • voorbereiden van de inhoudelijke inbreng in inter-departementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen op het eigen deelgebied

Realisatie projectfase

 • bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • toetsen of monitoren of de overeengekomen prestaties worden geleverd op het eigen expertisegebied
 • bijdragen aan inhoudelijke expertise op het eigen (deel) aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurprojecten
 • (bijdragen aan) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied
 • inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd en knelpunten gesignaleerd

Beheer

 • bijdragen aan duurzaam instandhouding van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein t.b.v. delen van een objectportefeuille
 • (bijdragen aan) adviezen over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheidsgebied
 • bijdragen aan ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur
 • uitvoeren van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen
 • bijdragen aan aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving
 • bijdragen aan standaarden voor instandhouding geleverd, geïmplementeerd en beheerd

Inkoop en contractmanagement

 • opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor (onderdelen) van inkoopvragen met een beperkte complexiteit
 • adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden
 • begeleiden van de totstandkoming van (onderdelen van) contracten
 • contractmanagement tijdens de realisatie- en beheerfase voor afgebakende contracten (binnen een inkoopcategorie)

Afstoten

 • (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

Speelruimte/kaders

 • beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan na een paar maanden maar binnen een jaar worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces
 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

Resultaten

Herontwikkeling

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • analyseren van, vorm geven aan en inrichten van tactisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit het volledige eigen aandachtgebied
 • initiëren van product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen expertisegebie
 • inhoudelijke inbreng in interdepartementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen vanuit het volledige eigen aandachtgebied

Realisatie projectfase

 • voorbereiden van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het volledige eigen aandachtsgebied
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen
 • inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur
 • opstellen ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurobjecten
 • opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied
 • inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd op het totale project-beheersingsproces
 • meerjarige projectbeheersing effecten van het project gesignaleerd, inzichtelijk gemaakt en hierover geadviseerd

Beheer

 • duurzaam in stand houden van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein tbv een samenhangend geheel van objecten
 • adviseren over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheids-gebied
 • ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur op het eigen aandachtsgebied
 • inrichten van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen
 • met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden
 • bevorderen vanuit de beheervisie van aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving
 • standaarden voor instandhouding ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerd
 • regie op het uitbestede beheer

Inkoop en contractmanagement

 • ontwikkelen van en adviseren over de inkoopstrategie voor afgebakende onderdelen van een bepaald domein/ bepaalde categorie
 • opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor complexe inkoopvragen
 • adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden
 • coördineren van totstandkoming van contracten inclusief het onderhandelen met marktpartijen
 • contractmanagement tijdens de realisatiefase van complexe contracten binnen een inkoopcategorie

Afstoten

 • adviseren ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed
 • voeren van ambtelijk en bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de rijksoverheid en andere overheden om de benodigde wettelijke en andere voorwaarden vorm te geven
 • voeren van onderhandelingen met gegadigden en contractpartijen over verkoopvoorwaarden
 • initiëren van alternatieve wijzen om vastgoed af te stoten

Speelruimte/kaders

 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar én kan pas na een jaar worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

Contacten

 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördineren van multidisciplinaire inbreng bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • integreren van verschillende aandachtsgebieden en sturen van het proces van totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg
 • belangen verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context

Resultaten

Herontwikkeling

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • inbrengen inhoudelijke expertise op een samengesteld eigen aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Coördineren van multidisciplinaire inbreng bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • analyseren van, vormgeven aan en inrichten van tactisch–strategisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Belangen verdedigen en draagvlak verkrijgen binnen bestuurlijke context
 • integreren van verschillende aandachtsgebieden en sturen van het proces van totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen
 • integratie bij innovatieve product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen expertisegebied
 • richtinggevend inhoudelijke inbreng geleverd in internationale normcommissies

Realisatie projectfase

 • coördineren van de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises en aandachtsgebieden met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen en belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context
 • inbrengen inhoudelijke expertise op samengestelde aandachtsgebieden bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur
 • opstellen ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuur-objecten
 • (doen) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied
 • coördinatie van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen op het totale (project) beheersingsproces
 • meerjarige projectbeheersing effecten van het project gesignaleerd, inzichtelijk gemaakt en hierover geadviseerd

Beheer

 • (inhoudelijke) coördinatie van en regie op duurzaam functioneel (maatschappelijk) instandhouding van vastgoed en infrastructuur binnen een (regionaal en/of functioneel) beheersgebied
 • integrale advisering over bijstelling visie, ontwikkeling, en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement ten behoeve van een (regionaal en/of functioneel) beheersgebied
 • integreren van verschillende aandachtgebieden en sturen van het proces van ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur
 • met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context
 • regie op het uitbestede beheer
 • coördinatie van ontwikkeling, implementatie en beheer van standaarden voor instandhouding

Inkoop en contractmanagement

 • coördineren van de ontwikkeling van en advisering over de inkoopstrategie voor een bepaald domein/bepaalde categorie
 • coördinerenvan hetopstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor zeer complexe inkoopvragen
 • coördineren van totstandkoming van grootschalige contracten inclusief het onderhandelen met marktpartijen
 • contract- en leveranciersmanagement tijdens de realisatiefase van complexe (innovatieve) contracten voor een inkoopcategorie (categoriemanagement)
 • voeren van contractmanagement van grote infrastructurele beheer- en onderhouds-contracten met langjarige grote maatschappelijke afbreukrisico’s en met bijzondere beheersaspecten

Speelruimte/kaders

 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar én kan pas na een jaar worden vastgesteld
 • strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg

Contacten

 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben
 • verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid of voor nieuwe werkmethoden, technieken, ontwerpen, theorieën, visies en dergelijke

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • richting geven van de totstandkoming van structuur- en ontwikkelings-plannen en rijksbrede kaders. Omgaan met en adviseren over strategische en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen, waarbij met gezag en autoriteit moet worden opgetreden. Trendsettend
 • richtinggevend beïnvloeden van de realisatie van (organisatiebrede) strategische doelen
 • zeer grootschalige, langjarige strategische contracten met een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component
 • beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces én betreffen het ontwikkelen, helpen vaststellen en/of realiseren van strategische doelen

Resultaten

Herontwikkeling

 • richting geven aan ontwikkeling van plannen, programma’s gericht op de (her)ontwikkeling van strategische doelen
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • inrichten en onderhouden van brede strategische netwerken in het kader van strategisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Belangen verdedigen en draagvlak verkrijgen binnen bestuurlijke context ten aanzien van ontwikkelingen met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte
 • richting geven van de totstandkoming van structuur- en ontwikkelings-plannen. Omgaan met en adviseren over strategische en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen, waarbij met gezag en autoriteit moet worden opgetreden. Trendsettend
 • integratie bij innovatieve product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen expertisegebied ten behoeve van de sector
 • richtinggevend inhoudelijke inbreng geleverd in internationale normcommissies ten aanzien van strategische onderwerpen en beleids-/ uitvoerings-vraagstukken

Realisatie projectfase

 • richtinggevend beïnvloeden van de realisatie van (organisatiebrede) strategische doelen
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • coördineren van de voorbereiding van de planmatige uitvoering vangrootschalige, strategische projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement
 • binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises en aandachtsgebieden en met de strategie van de organisatie met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen innen bestuurlijke context ten aanzien van projecten met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte
 • als autoriteit optreden op het eigen expertisegebied

Beheer

 • richting geven aan de ontwikkeling van de formulering van (rijksbrede) kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur
 • met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context ten aanzien van beheervraagstukken met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte

Inkoop en contractmanagement

 • coördineren van de ontwikkeling van en advisering over de inkoopstrategie voor een bepaald domein/ bepaalde categoriemet een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component
 • coördinerenvan hetopstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor zeercomplexe inkoopvragen
 • management van zeer grootschalige, langjarige strategische contracten en leveranciersmanagement met een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component
 • voeren van contractmanagement van grote infrastructurele beheer- en onderhouds-contracten met langjarige grote maatschappelijke afbreukrisico’s en met bijzondere beheersaspecten en met een strategische impact

Speelruimte/kaders

 • keuzefactoren zijn niet bepaald. De beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces én betreffen het ontwikkelen, helpen vaststellen en/of realiseren van strategische doelen
 • het effect van de beslissingen is pas na enige jaren in te schatten
 • strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisatiesen/of de sector door het voeren van overleg

Contacten

 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben
 • verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid of voor nieuwe werkmethoden, technieken, ontwerpen, theorieën, visies en dergelijke