Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Onderzoeksmedewerker
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33232 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning geleverd d.m.v.

 • bijdragen leveren aan het toepassen van methoden en technieken op (deel)aspecten van een specifiek onderzoeksterrein
 • kwaliteitsbewaking van de eigen bijdrage/ onderzoeksondersteuning

en/of

 • uitvoeren van complexe en gespecialiseerde verrichtingen/ bepalingen/ analyses
 • analyseren van specifieke data en toepassen van software

en/of

 • uitvoeren van praktische ondersteuning bij (wetenschappelijk) onderzoek

Resultaten

onderzoeksondersteuning
 • plan van aanpak opgesteld in overleg met de onderzoeker(s)/  projectleider/afdelingshoofd
 • onderzoek uitgevoerd en in overleg keuzes gemaakt uit gangbare technieken, methoden en werkwijze
 • voortgang en vorderingen van het deelonderzoek besproken
 • bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en testen van nieuwe apparatuur op basis van concrete opdrachten
 • rapportage/verslaglegging verzorgd conform randvoorwaarden en geldende kaders
 • bijdragen geleverd aan het uitdragen van informatie door middel van het geven van toelichtingen
 • analisten, bezoekers, promovendi en/of stagaires begeleid in het onderzoeksveld

en/of

 • compexe en gespecialiseerde samengestelde analyses verricht en voorstel gedaan voor de aanpak op basis van monsterindicatie, protocollen, literatuur e.d.
 • op basis van analyseresultaten eventuele vervolgstappen toegepast
 • gerapporteerd over de resultaten van de werkzaamheden o.a. in grafieken / overzichten

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen, kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van geleverde onderzoeksondersteuning op de vooraf overeengekomen criteria
 • aanpak en keuze van methoden, technieken en werkwijzen worden in overleg aan het eigen inzicht overgelaten 

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte (en theoretische) kennis t.b.v. onderzoeksondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • kennis van onderzoeks-ondersteunende technieken/ methoden, databestanden en enige kennis van het werkveld
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het bespreken van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken
 • de werkzaamheden worden veelal samen met anderen uitgevoerd

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning en/of uitvoeren van (deel-)onderzoeken d.m.v.

 • bijdragen leveren aan het ontwikkelen van methoden en technieken binnen een bepaald onderzoeksgebied
 • kwaliteitsbewaking van de eigen bijdrage/ onderzoeksondersteuning

Resultaten

onderzoeksondersteuning
 • plan van aanpak opgesteld op basis van afstemming met de onderzoeker(s), projectleider/afdelingshoofd over inhoud en uitvoering van het onderzoek
 • specialistisch onderzoek uitgevoerd en daarbij keuze gemaakt uit gangbare technieken, methoden en werkwijzen
 • voortgang en vorderingen van het onderzoek besproken en suggesties gedaan voor het vervolg van het onderzoek
 • bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en testen van nieuwe apparatuur op basis van (aangereikte) literatuur
 • rapportage/verslaglegging verzorgd conform randvoorwaarden en geldende kaders
 • resultaten van de werkzaamheden uitgedragen door middel van het geven van toelichtingen tijdens presentaties
 • bijdrage aan publicaties over wetenschappelijk onderzoek
 • analisten, bezoekers, promovendi en/of stagiaires begeleid in het onderzoeksveld

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van geleverde onderzoeksondersteuning en de suggesties voor vervolgonderzoek
 • aanpak en keuze van methoden, technieken en werkwijzen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte (en theoretische) kennis t.b.v. onderzoeksondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • kennis van onderzoeks-ondersteunende technieken/ methoden, databestanden en kennis van het werkveld
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen
 • resultaten uitdragen door middel van het toelichten van uitgevoerde onderzoeken tijdens lezingen en voordrachten en bijdrage aan publicaties over deze onderzoeken

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het afstemmen van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken
 • de werkzaamheden worden veelal in interne samenwerkings-verbanden uitgevoerd