Vergelijk functietyperingen tussen schaal 12 en schaal 13 voor de functiegroep Manager
schaal 12 schaal 13

 

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met een afgebakend primair of ondersteunend terrein
 • vertaling van hoger beleid naar eenheid
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten
 • inspelen op ontwikkelingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie waarbij er nog geen sprake is van verschuiving in beleidsdoelen

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd 
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op tactisch niveau deelnemen aan en vertegenwoordigen en onderhouden van contacten
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

Speelruimte/kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, richtlijnen
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het terrein van het organisatieonderdeel
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling en/of realisatie van producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving 

 • domein: structurele beleids-, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • organisatieonderdeel met meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen die sterk beïnvloed worden door verschuivingen in (beleids)doelstellingen
 • vertaling van hoger beleid naar eenheid
 • het terrein van het organisatieonderdeel is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere terreinen en (organisatie) processen
 • aansturing van vakinhoudelijke, ondersteunende en/of leidinggevende medewerkers
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten en producten en processen
 • inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-) doelstellingen van de organisatie

Resultaten

Aansturing
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd in de uitvoering van hun werk
 • gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie
Kwaliteit en kwantiteit (bedrijfs)processen van de eenheid
 • afgesproken resultaten behaald en producten opgeleverd conform geldende kaders en geïmplementeerd
 • ontwikkelingen en verbetermogelijkheden geanalyseerd en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel en vertaald naar het terrein van het organisatieonderdeel, veranderingen en nieuwe producten en processen
 • meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opgesteld
 • afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving
 • veranderingen begeleid, geïmplementeerd en evaluaties uitgevoerd 
Bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden
 • structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op tactisch niveau vertegenwoordigen en onderhouden van contacten
 • inhoudelijk toelichten en verdedigen van doelstellingen en standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie
 • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen
 • wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van  producten en vormgeving en implementatie van processen

Kennis en Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het hiërarchisch leiding geven
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzingen in o.a. doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen