Vergelijk functietyperingen tussen schaal 16 en schaal 17 voor de functiegroep Topmanager
schaal 16 schaal 17

Functietypering

55445 45545 54 45 (64)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • het gaat om verschillende samenhangende werkterreinen met een strategisch karakter
 • integrale aansturing en (eind)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie en/of doelstellingen
 • er is sprake van brede primaire dan wel organisatorische vraagstukken
 • het vakgebied is sturend voor andere terreinen en (organisatie)processen
 • aansturing van vakinhoudelijk, ondersteunend en leidinggevende medewerkers
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
 • de maatschappelijke opgave en de daartoe te bereiken concrete resultaten steeds als kompas nemen
 • initiëren, leiden en stimuleren van netwerken en co-creatie; bouwen en onderhouden van contacten met mensen en partijen binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of langere termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen
 • als publiek waardedrager, rolmodel en boegbeeld van de organisatie het voorbeeld geven

Resultaten

Intregrale aansturing
 • verantwoordelijkheid voor initiëring, ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische doelstellingen, plannen en begroting
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en bewaking van de kwaliteit en voortgang op hoofdlijnen
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • initieert en stuurt veranderingsprocessen gericht op realisatie van de strategie en visie van de organisatie
 • uitdragen bedrijfscultuur door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat 
Ontwikkeling en realisatie strategische organisatiedoelstellingen
 • bepalende invloed op ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid en bijdragen aan realisatie van strategische organisatiedoelstellingen
 • strategische doelstellingen van het eigen organisatieonderdeel vorm gegeven en aangepast in relatie tot interne en externe ontwikkelingen 
Vertegenwoordiging en netwerken
 • op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
 • strategisch onderhandelen en innemen van standpunten
 • richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • integrale aansturing en wijze waarop strategisch beleid is ontwikkeld en gerealiseerd komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integrale aansturing van de organisatie en doeltreffendheid van ontwikkelde strategische (beleids)doelstellingen en/of de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) managementmethodieken en –technieken
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen, trends en andere ontwikkelingen
 • fundamentele kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie
 • vaardigheid in het integraal managen
 • vaardigheid in het initiëren, ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen
 • vaardigheid in het initiëren, bouwen, leiden, stimuleren en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de overkoepelende organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategische (beleids)doelstellingen en door het met beperkte discretionaire bevoegdheden uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategisch beleid, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten, en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

 

Functietypering

55455 45555 54 55 (67)

Schaal 17

Algemene omschrijving

 • domein: structurele beleids, toezicht-, kennis- en onderzoeks-, uitvoerings- of bedrijfsvoeringsorganisatie
 • het gaat om verschillende samenhangende complexe werkterreinen met een strategisch karakter
 • er moet worden ingespeeld op fundamenteel politiek-bestuurlijke problemen en maatschappelijke ontwikkelingen en bij de aanpak hiervan zijn strategische vraagstukken in het geding
 • integrale aansturing en (eind)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie en/of doelstellingen
 • er is sprake van complexe, brede primaire dan wel organisatorische vraagstukken
 • het vakgebied is fundamenteel bepalend en sturend voor andere terreinen en organisatie(processen)
 • aansturing van vakinhoudelijk, ondersteunend en leidinggevende medewerkers
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of ingrijpende organisatorische ontwikkelingen en fundamentele vraagstukken
 • de maatschappelijke opgave en de daartoe te bereiken concrete resultaten steeds als kompas nemen
 • initiëren, leiden en stimuleren van netwerken en co-creatie; bouwen en onderhouden van contacten met mensen en partijen binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of langere termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen
 • als publiek waardedrager, rolmodel en boegbeeld van de organisatie het voorbeeld geven

Resultaten

Intregraal aansturing
 • verantwoordelijkheid voor initiëring, ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische doelstellingen, plannen en begroting
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten aspecten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en bewaking van de kwaliteit en voortgang op hoofdlijnen
 • personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken uitgevoerd
 • initieert en stuurt veranderingsprocessen gericht op realisatie van de strategie en visie van de organisatie
 • uitdragen bedrijfscultuur door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat

Ontwikkeling en realisatie strategische organisatiedoelstellingen

 • bepalende invloed op ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid en structurele bijdragen aan de strategische visie en (realisatie van) beleid van de overkoepelende organisatie
 • strategische doelstellingen van het eigen organisatieonderdeel vorm gegeven en aangepast in relatie tot interme en externe ontwikkelingen

 Vertegenwoordiging en netwerken

 • op strategischniveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
 • strategisch onderhandelen en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten waarbij  sprake is van omgaan met fundamenteel tegengestelde politieke of maatschappelijke belangen of fundamenteel verschillende inzichten in strategische doelstellingen
 • richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau

Speelruimte/kaders

 • fundamentele richtinggevende concepten door het politiek en/of ambtelijk topniveau geformuleerd vormen het kader voor de ontwikkeling van strategische doelstellingen, beleidslijnen of modellen
 • integrale aansturing en formulering van strategische doelstellingen, beleidslijnen of modellen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integrale aansturing van de organisatie en doeltreffendheid van ontwikkeld strategische doelstellingen en/of de mate waarin strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd
 • beoordeling op bruikbare bijdragen aan visie en strategie van de overkoepelende organisatie

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) managementmethodieken en –technieken
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen, trends en andere ontwikkelingen
 • fundamentele kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie
 • vaardigheid in het integraal managen
 • vaardigheid in het initiëren, ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen
 • vaardigheid in het initiëren, bouwen, leiden, stimuleren en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de overkoepelende organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door in- en externe fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak, door politiek, maatschappelijk of organisatorisch diepgaande belangentegenstellingen en door het met discretionaire bevoegdheden autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids)standpunten
 • intern en extern over strategisch beleid, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om fundamentele belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten, en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders