Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33332 33233 33 33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen een deel-toezichtgebied met een afgebakend toezichtgebied (eventueel in samenwerkings-verband)
 • meer voorbereidend en ondersteunend van karakter en/of met een beperkte vakinhoudelijke problematiek
 • extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • (deel)inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, bijdragen geleverd aan vaststelling inspectie/ onderzoeksbevindingen en positieve en negatieve interventies ondernomen (interventies: onder andere: voorlichting geven, afstemmen van bedrijven om niet-aanvaardbare situaties te voorkomen, dan wel maatregelen nemen om deze situaties te beëindigen, belonen door toezichtlast te verminderen, waarschuwingen uitdelen en (i.o.m. het OM) sancties opleggen).
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • bijdragen geleverd: aan systeemgericht toezicht: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, bijdragen geleverd aan vaststelling inspectie/ onderzoeksbevindingen en voorstellen geleverd tav positieve en negatieve interventies (Systeemgericht toezicht is: intern beheersingssysteem dat een (overheids)organisatie onder eigen verantwoordelijkheid opzet ter voorkoming van onrechtmatig handelen binnen die (overheids)organisatie)

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op inhoud
 • werkwijzen aan het eigen inzicht over gelaten; extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen tijdens inspecties controlerend en verbaliserend van aard

Contacten

 • extern omgaan met verschillende belangen (tactvol, invoelen, afstemmen, overtuigen gemeenschappelijke belangen)
 • extern optreden is beperkt tot technisch inhoudelijke contacten van praktijk-adviserende en/of controlerende of verbaliserende aard.
 • intern en extern over gegevens en informatie uitwisselen, toe te lichten en afspraken maken over de wijze van te leveren ondersteuning aan (deel)inspecties 

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen (een deel-toezichtgebied van) een afgebakend toezichtgebied dat aanraking heeft met andere  (deel-)toezichtgebieden

Resultaten

direct toezicht Inspectie (broncontroles)
 • inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeks-bevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • voorlichting geven over toezicht en het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied
indirect toezicht (toezicht op afstand dmv audits)
 • systeemgericht toezicht gehouden op de kwaliteit en effectiviteit van de door de keten uitgevoerde inspecties d.m.v. audits (Keten: alle bij het werkveld betrokken organisaties, inclusief de toeleveranciers)
 • informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen (interventies: onder andere: voorlichting geven, afstemmen van bedrijven om niet-aanvaardbare situaties te voorkomen, dan wel maatregelen nemen om deze situaties te beëindigen, belonen door toezichtlast te verminderen, waarschuwingen uitdelen en (i.o.m. het OM) sancties opleggen)
 • voorlichting geven over systeemgericht toezicht met betrekking tot het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op inhoud
 • werkwijzen aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
 • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties
 • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het overtuigen van burgers, bedrijven, etc. tot het nemen van maatregelen ter oplossing van ongewenste situaties
 • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
 • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
 • vaardigheid in het uitvoeren van (deel)inspecties en audits
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen  

Contacten

 • intern en extern om toelichting te geven op en af te stemmen over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde (deel)inspecties en aanbevelingen
 • intern inhoudelijk mede afstemmen over toezichtactiviteiten van het afgebakende toezichtgebied