Vergelijk functietyperingen tussen schaal 2 en schaal 3 voor de functiegroep Medewerker Beveiliging
schaal 2 schaal 3

Functietypering

22121 11112  12  11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende routinematige en  beveiligingswerkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd onder supervisie van andere beveiligers
 • inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd
 • toezicht is gehouden op geparkeerde auto's
 • onregelmatigheden zijn gesignaleerd
 • toegangspasjes zijn gecontroleerd
 • bezoekers zijn gefouilleerd
 • in beslag genomen goederen zijn geregistreerd
 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • bij ongevallen is de bedrijfshulpverlening ingeschakeld

Speelruimte

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen beveiligings-werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak, de verleend assistentie en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van gangbare procedures en kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • verkrijgen en verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

Functietypering

22122 12112  221 (23)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende enbeveiligingswerkzaam-heden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak.
 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd
 • inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd
 • toezicht is gehouden op geparkeerde auto's
 • onregelmatigheden zijn gesignaleerd
 • toegangspasjes zijn gecontroleerd
 • bezoekers zijn gefouilleerd
 • in beslag genomen goederen zijn geregistreerd
 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/ BHV-plan tijdig opgetreden
 • er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Speelruimte

 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening