Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Inspecteur
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44343 44334 43 43 (50)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • toezichtactiviteiten binnen een deel-toezichtgebied in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere technische kennis op een afgebakend toezichtgebied
 • sprake van inspecties/onderzoek met een eigen afbakening en structurering
 • mogelijkheid tot ruggespraak, beraad en discussie met hoger echelon of binnen samenwerkingsverband

Resultaten

 • opgesteld inspectieplan op basis van geïnterpreteerde vraagstelling
 • inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)
 • resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld
 • geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan
 • proces verbaal opgesteld
 • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • (deel)inspecties aangestuurd
 • opgestelde evaluatierapporten
 • gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • bijgedragen aan het adviseren van (inter)nationale toezichtorganisaties
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

 • (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties en de adviezen m.b.t. het toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het uitvoeren en aansturen van (deel) inspecties
 • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

Contacten

 • intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • multidisciplinaire toezichtactiviteiten vanuit meerdere toezichtgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking
 • sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende inspecties/onderzoeken
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst

Resultaten

 • opgestelde inspectieplannen of -programma’s met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerpnaar aard van diverse inhoudelijke en multidisciplinaire vraagstellingen
 • inspectieplannen of -programma’s en inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) dan wel gecoördineerd
 • resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld
 • geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan
 • proces verbaal opgesteld
 • deelgenomen en leiding gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • inspecties aangestuurd (landelijk minder complex en regionaal complex)
 • opgestelde evaluatierapporten
 • gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • (inter)nationale toezichtorganisaties geadviseerd
 • inbreng geleverd aan de ontwikkeling van beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling van het toezichtbeleid op het aandachtsgebied

Speelruimte / Kaders

 • (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht
 • beoordeling van bevindingen, aanbevelingen, inspectieplannen of -programma’s op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden
 • werkwijzen en inhoud van de inspecties en de (internationaal georiënteerde) adviezen m.b.t. (internationaal) toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
 • inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het aansturen van multidisciplinaire inspecties
 • vaardigheid in het geven van inhoudelijke toelichtingen met internationale oriëntatie

Contacten

 • intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied en toezichtbeleid met internationale oriëntatie