Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep (Inrichtings) Beveiliger
schaal 4 schaal 5

 

Functietypering

22222 12212 22 22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • bewaking en beveiliging van justitiabelen, gebouwen en terreinen
 • er kan worden teruggevallen op bekendheid met situaties waarbij de wijze van handelen wordt bepaald door strakke gedetailleerde kaders
 • sprake van waarneming en afweging van feiten en gedragingen en dit signaleren

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd
 • tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties volgens dienstinstructies en calamiteitenplan

Speelruimte/ Kaders

 • gedetailleerde dienst- en werkinstructies zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften
 • uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

Variant 1. 22222 22222 22 22 (28)

Variant 2. 32222 23222 22 22 (30)

Schaal 5

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging
 • Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht

 

 • bewaking en beveiliging van justitiabelen, gebouwen en terreinen
 • de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen situaties waarbij sprake is van interpretatie van feiten en gedragingen waarop de eigen benadering wordt afgestemd (variant 2)

Resultaten

Bewaking en beveiliging

Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht:

 • orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • adequaat en tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan
 • transport en begeleiding volgens protocol en veilig verlopen
 • inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd
 • visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd
 • materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging: zie alle resultaten schaal 4 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd
 • werkprocessen geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen (variant 2)

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften (de-escalerend communiceren)
 • uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden