Vergelijk functietyperingen tussen schaal 6 en schaal 7 voor de functiegroep Inrichtingswerker
schaal 6 schaal 7

Functietypering

32232 33222 23 32 (34)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie
 • begeleiding van justitiabelen gericht op resocialisatie en terugdringing van recidive
 • sprake is van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Begeleiding en zorg
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
 • mentorschap richting indiciduele justitiabelen vervuld en deelrapportages geleverd
Arbeid
 • overeengekomen productie behaald binnen de mogelijkheden
 • kennis, vaardigheden en werkhouding bij justitiabelen bevorderd
 • veilige werkomgeving gewaarborgd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleveing van regels en afspaken
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • Inzicht in intermenselijk gedrag
 • vaardigheid in motiverende bejegening

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, en hiermee tactvol omgaan
 • informatieuitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen

Functietypering

Variant 1: 32332 33222 23 32 (35)

Variant 2: 32232 33223 23 33 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap inrichtingswerk/ arbeid
 • Variant 2. Individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie

 

 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie
 • begeleiding van justitiabelen gericht op resocialisatie en terugdringing van recidive
 • forensisch psychiatrische observatie (variant 2)
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Begeleiding en zorg
 • Variant 2. Individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie:
 • vakinhoudelijke bijdragen aan begeleiding- en observatieplannen en relevante (gedrags)rapportages
 • interventies/begeleiding en (forensisch psychiatrische) observaties afgestemd op genoemde plannen
 • activiteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Arbeid
 • overeengekomen productie behaald binnen de mogelijkheden
 • kennis, vaardigheden en werkhouding bij justitiabelen bevorderd
 • veilige werkomgeving gewaarborgd
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap inrichtingswerk/arbeid: zie alle resultaten schaal 6 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling van observaties en interventies op afstemming met de begeleidings-/observatieplannen (variant 2)
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding en (forensisch psychiatrische) observatie
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende vaardigheden (variant 1)
 • vaardigheid in motiverende bejegening

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, en hiermee tactvol omgaan
 • informatieuitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met in- en externe disciplines (variant 2)