Vergelijk functietyperingen tussen schaal 9 en schaal 10 voor de functiegroep Projectleider
schaal 9 schaal 10

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • leiding van standaardproject(en) met (overwegend) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders en vastomschreven opdracht op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en routinematig karakter
 • projecten moeten inhoudelijk afgestemd worden met andere projecten, maar hebben nauwelijks invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten
 • integreren van informatie, duiden van gegevens en leggen van verbanden
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

Resultaten

Projectleiding

 • sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden
 • relevante partijen effectief ingeschakeld
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking
 • (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • adequate (interne) communicatie
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) over projectvoortgang en –resultaten in de vorm van het leveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies (op basis van duiding en integratie van gegevens en leggen van verbanden

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en -realisatie en -evaluatie

 • overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten
 • verzameling en duiding van relevante gegevens en informatie
 • bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten
 • opstellen gestandaardiseerde projectdocumenten
 • inhoudelijke ondersteuning bij formuleren inkoopspecificaties voor onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen
 • bijdragen aan aanbestedingsprocedures
 • afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen
 • bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • opleveren projectresultaat
 • bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling processen, producten en diensten

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende (project)onderwerpen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten
 • wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding
 • vaardigheid in het realiseren van projecten
 • vaardigheid in het aansturen van een projectteam
 • vaardigheid in het signaleren en
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en signaleren

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • leiding test van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel (en/of tactisch) karakter
 • projecten moeten inhoudelijk worden afgestemd met andere projecten en hebben in de uitvoering invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • op operationeel niveau onderhouden van contacten
 • inhoudelijke analyses gemaakt en op basis hiervan geadviseerd
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

Resultaten

Projectleiding

 • sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden
 • relevante partijen effectief ingeschakeld
 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking
 • (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • adequate (interne) communicatie
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) en geven van advies op basis van inhoudelijke analyses

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en-realisatie en -evaluatie

 • overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten; geadviseerd over aanpak
 • inhoudelijke analyse van relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen en vertalen naar projectuitvoering
 • bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten
 • opstellen projectdocumenten
 • inhoudelijke ondersteuning en advies bij onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen
 • bijdragen aan aanbestedingsprocedures
 • afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen
 • bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • opleveren projectresultaat
 • bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling  processen, producten en diensten
 • kennisdeling vanuit projectuitvoering

Speelruimte/Kaders

 • afgebakende (project)onderwerpen
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten
 • wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectvoorbereiding en -uitvoering

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding
 • vaardigheid in het realiseren van projecten
 • vaardigheid in het aansturen van een projectteam
 • vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen, signaleren en adviseren