Vergelijk functietyperingen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur
schaal 13 schaal 14

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie, verbinding en aansturing (en realisering) van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant specialistisch toezichtgebied
 • tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen gestelde (inter-) nationale context van protocollen/richtlijnen die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen
 • directe invloed op ontwikkeling van strategisch(e)  toezichtbeleid en/of -doelstellingen
 • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende complexe (deel)toezichtgebieden

Resultaten

 • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een breed (deel-)toezichtgebied
 • deelgenomen en sturing gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe vraagstellingen
 • inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak kunnen hebben
 • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met beperkt mandaat aan bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
 • ontwikkelingen onderkend en vertaald naar beleidsvoorstellen
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied
 • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van toezichtresultaten en bijdragen toezichtbeleid
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen toezichtgebied en inzicht in aanpalende toezichtgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexetoezichtprocessen/programma’s op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch toezichtgebied
 • tactisch/strategisch karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde  (inter-)nationale context van protocollen/richtlijnen, die het eigen (deel)toezichtgebied overstijgen 
 • sterk verweven zijn met het strategisch beleid
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of -doelstellingen
 • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe (deel)toezichtgebieden 
 • veelheid van verschillende autonome overlegpartners

Resultaten

 • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een zeer complex en breed toezichtgebied
 • sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties met andere inspectiediensten
 • opgesteld inspectieplan met een vertaling en
 • interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en zeer complexe vraagstellingen
 • inspecties gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben
 • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
 • ontwikkelingen onderkend en vertaald naar (strategische) beleidsvoorstellen
 • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht
 • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied
 • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met zeer complexe problematiek 

Speelruimte/ Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (toezicht)doelstellingen
 • wijze van coördinatie,ontwikkeling van toezichtbeleid en realisatie van strategische toezichtresultaten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van toezichtresultaten bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebied en inzicht in aanpalende toezichtgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebied
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig vorm geven en uitvoeren van toezichtactiviteiten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken