Vergelijk functietyperingen tussen schaal 15 en schaal 16 voor de functiegroep Topwetenschappelijk Medewerker
schaal 15 schaal 16

Functietypering

45445 45545 54 45 (63)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • wetenschappelijke visievorming gericht op innovatie / grensverleggende vraagstukken
 • eindverantwoordelijk voor het eigen onderzoek(programma) in een wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigt de rijksoverheid, verdedigt standpunten en overbrugt tegenstellingen
 • het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Resultaten

Onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering
 • wetenschappelijke visievorming ontwikkeld en besluitvorming voor de politieke en ambtelijke top
 • sturing en coördinatie verzorgd ten aanzien van de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeks-programmering en wetenschappelijk onderzoek
 • inhoudelijke resultaten getoetst en samengebracht op een wetenschappelijk aandachtsgebied binnen bijzondere maatschappelijke vraagstukken
Onderzoeksrapportage, evaluatie en uitdragen
 • onderzoeksproces voorbereid, uitgevoerd en bewaakt
 • partijen en spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en internationaal niveau effectief betrokken bij de uitvoering
 • onderzoeksproces en –resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd in relatie tot de onderzoeksvraag, cq. -doelstelling en getoetst op politieke en ambtelijke gevoeligheid
 • optimale kennisontwikkeling en –uitwisseling geïnitieerd en gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • initiatieven, genomen voor het ontwikkelen van kennisthema’s gericht op maatschappelijke relevantie
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie en vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • beslissingen kunnen (inter)nationaal consequenties hebben
 • beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en op maatschappelijke en politieke relevantie

Vaardigheid

 • fundamenteel-wetenschappelijke kennis van een werkveld en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische, en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen
 • inzicht in de gevolgen van het wetenschappelijke aandachtsgebied voor de internationale verhoudingen en de (politiek-maatschappelijke) consequenties
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek 
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s
 • vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen en bij de politiek en ambtelijke top
 • vaardigheid in het benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk 

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • het richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van wetenschappelijke doelen
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van de inhoudelijke onderzoeksresultaten en/of de resultaten van onderzoeksprogrammering

Functietypering

55445 45555 54 45 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • aansturen, ontwikkelen en vorm geven van de wetenschappelijke visievorming en het in beweging krijgen van het onderzoeksveld gericht op innovatieve/ grensverleggende wetenschappelijke brede/complexe thema’s/ programma’s
 • eindverantwoordelijk voor het eigen onderzoek(programma) in een breed wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigt de rijksoverheid als gezaghebbende autoriteit en is gemandateerd om bindende afspraken te maken over het onderzoek(programma)
 • het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Resultaten

Onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering
 • (eind)verantwoordelijkheid voor (fundamenteel) wetenschappelijke visievorming voor besluitvorming door de ambtelijke en politieke top
 • sturing en coördinatie verzorgd ten aanzien van de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
 • inhoudelijke resultaten getoetst en samengebracht op een breed/complex wetenschappelijk aandachtsgebied met politieke of maatschappelijke relevantie
Onderzoeksrapportage, evaluatie en uitdragen
 • (eind)verantwoordelijk voor zelf geïnitieerd onderzoeksproces voorbereid, uitgevoerd en bewaakt
 • partijen en spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en internationaal niveau effectief betrokken bij de uitvoering en als gezaghebbende autoriteit bindende standpunten ingenomen 
 • onderzoeksproces en –resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd in relatie tot de onderzoeksvraag, cq. -doelstelling en getoetst op politieke en ambtelijke gevoeligheid
 • optimale kennisontwikkeling en –uitwisseling geïnitieerd en gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • Voor de politieke en/of ambtelijke top worden fundamentele richtinggevende concepten geformuleerd welke de basis zijn voor de strategische beleidslijnen of modellen die moeten worden ontwikkeld
 • initiatieven, genomen voor het ontwikkelen van kennisthema’s gericht op maatschappelijke relevantie
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie en vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • vertegenwoordigt als autoriteit de rijksoverheid in (inter)nationaal overleg en is gemandateerd bindende afspraken te maken over breed/specialistisch onderzoek(sprogramma) rekening houdende met de politiek/bestuurlijk gevoelige strategische wetenschappelijke aangelegenheden
 • beslissingen kunnen (inter)nationaal) consequenties hebben voor het publieke vertrouwen in (de organisatie op) het werkveld en/of in het optreden van de rijksoverheid
 • beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en op maatschappelijke en politieke relevantie

Kennis & Vaardigheid

 • fundamenteel-wetenschappelijke kennis van een werkveld en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische, en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
 • sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen
 • inzicht in de gevolgen van het wetenschappelijke aandachtsgebied voor de internationale verhoudingen en de (politiek-maatschappelijke) consequenties
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek met als doel het onderzoeksveld in beweging te krijgen
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s /thema’s
 • vaardigheid in uitdragen en verdedigen van de onderzoeksresultaten en daarvoor draagvlak creëren in (inter)nationaal verband en bij de politiek en ambtelijke top
 • vaardigheid in het als gezaghebbende autoriteit innemen van bindende standpunten
 • vaardigheid in het benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk 

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • het richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van wetenschappelijke doelen en/of thema’s
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia (innemen van bindende standpunten)
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van de inhoudelijke onderzoeksresultaten en/of de resultaten van onderzoeksprogrammering