Vergelijk functietyperingen tussen schaal 12 en schaal 13 voor de functiegroep Project- / Programmamanager
schaal 12 schaal 13

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van projectresultaten
 • management van (interdepartementale) project(en) met een samengestelde (combinatie van technisch/inhoudelijke problematiek met omgeving) of specialistische problematiek (verdiept inhoudelijk) op primaire en/of ondersteunende werkterreinen met duidelijk aan te geven verbanden (eventueel in internationaal verband)
 • projecten hebben een operationeel en/of tactisch karakter
 • projecten zijn inhoudelijk sterk verweven met en projectresultaten hebben structurele (inhoudelijke) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten, (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • ingespeeld op de verwachtingen van de opdrachtgever en relatie actief onderhouden
 • op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties

Resultaten

project/programmamanagement
 • besturing project
 • omgeving effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en bewaking en monitoring
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming in de verschillende fasen van project
 • verantwoordelijk voor opleveren van management- en sturingsinformatie en geven van advies
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie (programma-/ project)resultaten en doelstellingen
 • accountmanagement op operationeel / tactisch niveau uitgevoerd; kansen voor nieuwe projecten bij bestaande klanten in kaart gebracht
 • advisering opdrachtgever bij opdrachtformulering en vastlegging en over inhoudelijke keuzes project/programma
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen, vertalen naar projectaanpak en –uitvoering; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden; onderzoek naar probleem- en doelstellingen en beoordelen politieke, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid cq. vraagstukken en benoemen risico’s, kritische succesfactoren
 • aangrenzende projecten, beleid en processen getoetst op consequenties voor en van de eigen projecten
 • formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden en (eind)resultaten, kaderstelling en projectafbakening
 • formulering projectopdracht
 • diverse projectdocumenten opgesteld; planning, fasering, middelen bepaald in overleg met opdrachtgever, geadviseerd over inrichting en Governance project
 • realisatie inkoop en contractmanagement
 • (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • processturing en omgevingsmanagement
 • beheersing projecten, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • inhoudelijk geïntegreerd projectresultaat geleverd
 • adviseren over, voorbereiden implementatie in en overdracht aan staande organisatie
 • bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing
 • afstemming met en kennisontwikkeling en -borging bij (bij de realisatie) relevante betrokkenen
 • evaluatie van implementatie en realisatie project en van (effectiviteit) projectresultaten
 • advies voor verbetering en bijstelling (aangrenzend) beleid, processen, producten en diensten
 • beleidsbijdragen geleverd

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen door niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van sturing en realisatie projectresultaten en bruikbaarheid van projectresultaten en op afstemming daarvan op andere projecten, (beleids)terreinen en (organisatie)processen
 • wijze van sturing proces en aansturing mensen worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • de realisatie van projectresultaten komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectrealisatie

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en/of brede kennis van het aandachtsgebied en daarmee samenhangende (beleids)onderwerpen
 • kennis van methoden en technieken voor projectmanagement
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten
 • vaardigheid in het leiden, voorbereiden, implementeren en uitvoeren van projecten
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties

Contacten

 • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van projectresultaten en/of programmadoelstellingen
 • management van samengestelde (interdepartementale) project(en) en/of (verander) programma’s op primaire en/of ondersteunende werkterreinen met ingewikkelde verbanden door brede context en (specialistische) inhoud en diversiteit aan partijen (eventueel in internationaal verband)
 • projecten/programma’s hebben een tactisch karakter
 • projecten/ programma’s worden sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen
 • realisatie projectresultaten/ programmadoelen zijn bepalend voor en hebben structurele (meerjarige) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten/programma’s, (beleids)terreinen en (organisatie)processen
 • afgestemd met de opdrachtgever over de verwachtingen en de baten, effecten en doelen van het project/programma
 • sturing van besluitvorming met diverse partijen met eigen bevoegdheden
 • op tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken
 • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties

Resultaten

project/programmamanagement
 • besturing van programma/project
 • omgeving effectief ingeschakeld en beïnvloed
 • aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en bewaking en monitoring
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • sturing van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming met inbreng vanuit verschillende, inhoudelijk diverse disciplines
 • verantwoordelijk voor opleveren van management- en sturingsinformatie en geven van advies
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie (programma-/ project)resultaten en doelstellingen
 • accountmanagement op tactisch niveau uitgevoerd; ook nieuwe klanten/ opdrachten; leads en kansen in kaart gebracht
 • advisering opdrachtgever bij het initiëren van de opdracht en opdrachtformulering en vastlegging daarvan; advisering over en formulering van projectresultaten/ programmadoelen
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden en onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren
 • inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan project-/ programmadoelen
 • formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van het project/programma en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever
 • realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen
 • typering en beïnvloeding van omgeving (intern en extern), onderhandelen, inschakelen relevante actoren; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, ook in bestuurlijke context
 • beheersing projecten en programma’s, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld naar aanleiding van wezenlijke verschuivingen die ingrijpen op projectresultaten en programmadoelstellingen
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd projectresultaat/programmadoel wordt bereikt
 • adviseren over, voorbereiden implementatie in en overdracht aan staande organisatie
 • opleveren van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing
 • organisatie brede kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied
 • evaluatie van implementatie en realisatie project/programma en van (effectiviteit) projectresultaten/programmadoelen en advies
 • advies voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
 • bijdragen aan ontwikkeling en realisatie van (strategisch) beleid

Speelruimte/kaders

 • abstractere onderwerpen door niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van project/ programmasturing en beïnvloeding betrokken partijen
 • beoordeling op doeltreffendheid van programma/ projecten en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd
 • wijze van sturing proces en aansturing mensen worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • realisatie van projectresultaten/programmadoelen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectrealisatie

Kennis en Vaardigheid

 • brede kennis van en affiniteit met het werkveld en daarmee samenhangende (beleids)onderwerpen en aandachtsgebieden en inzicht in aangrenzende vakgebieden
 • kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus
 • inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten/programma's
 • vaardigheid in het voorbereiden, ontwikkelen en managen van projecten/programma’s
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, (inter)departementaal (eventueel internationaal) vertegenwoordigen en onderhandelen
 • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten/programma’s, projectresultaten/programmadoelstellingen en consequenties

Contacten

 • met opdrachtgever over resultaten/doelen, uitvoering, aanpak, (financiële) kaders en randvoorwaarden om af te stemmen >en te onderhandelen
 • intern en extern over initiatie, voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en realisatie van projecten/programma’s, resultaten/doelstellingen en consequenties om draagvlak te creëren, af te stemmen, te onderhandelen en belangentegenstellingen te overbruggen