Vergelijk functietyperingen tussen schaal 16 en schaal 17 voor de functiegroep Project- / Programmadirecteur
schaal 16 schaal 17

Functietypering

55445 45545 54 45 (64)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project/programma doelstellingen/portfolio
 • management van samengestelde strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)
 • portfolio gericht op langjarige, zeer complexe, strategische organisatie brede (interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met grote impact op de strategische doelen van de organisatie en met grote financiële consequenties
 • het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sturend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en binnen in- en externe ketens
 • richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
 • uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband met beperkte discretionaire bevoegdheden

Resultaten

Integraal project-/programmamanagement
 • besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten
 • opdrachtgever en omgeving richtinggevend beïnvloed
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
Voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie strategische (programma-/project)resultaten en doelstellingen
 • strategisch account- en relatiemanager
 • advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering van strategische projectresultaten/programmadoelen
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden en het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld en met de impact op strategische doelen en financiële consequenties
 • onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren
 • inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio
 • formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever
 • realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement
 • typering en richtinggevende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, in politiek-bestuurlijke context
 • beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement
 • portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel wordt bereikt
 • richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie
 • zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  
 • organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied
 • richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
 • invloed op ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid en bijdragen aan realisatie van strategische organisatiedoelstellingen
 • strategische onderhandeling en innemen van standpunten in- en extern
 • op strategisch niveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

Speelruimte / Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen vormen het kader
 • integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten
 • beoordeling op doeltreffendheid van vormgeving programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen
 • brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector
 • vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het(inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategische (programma-/ project) doelstellingen en doorhet met beperkte discretionaire bevoegdheden uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
 • intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Functietypering

55455 45555 54 55 (67)

Schaal 17

Algemene omschrijving

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van langjarige visie en strategische doelstellingen; verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische project-/ programmadoelstellingen/portfolio
 • management van samengestelde  strategische projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden)
 • portfolio gericht op langjarige, zeer complexe organisatie brede(interdepartementale) primaire dan wel organisatorische vraagstukken in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld met bepalende impact op de strategische doelen van de organisatie en/of voor het werkveld/aandachtsterrein als geheel, ook in financiële zin
 • het effect van programma’s c.q. resultaten van projecten zijn sterk bepalend en richtinggevend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen en in- en externe ketens
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders, waarbij diepgaande belangentegenstellingen en fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak aan de orde zijn
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of diep ingrijpende organisatorische ontwikkelingen en fundamentele vraagstukken
 • uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten in nationaal en internationaal verband met discretionaire bevoegdheden en autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids) standpunten

Resultaten

Integraal project-/programmamanagement
 • besturing van programma’s/ projecten(portfolio) en aansturing op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie, gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten vanuit een brede en integrale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke visie
 • opdrachtgever en omgeving richtinggevend en gezaghebbend beïnvloed
 • integrale aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en informatievoorziening
 • relevante medewerkers op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
 • richting geven aan en sturing van strategische besluitvorming(sprocessen)
 • bedrijfscultuur uitgedragen door voorbeeldgedrag en zorg dragen voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat
Voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie strategische (programma-/project)resultaten en doelstellingen
 • strategisch account- en relatiemanager
 • advisering en richtinggevend beïnvloeden van de opdrachtgever; richtinggevende advisering over en formulering strategische doelen voor de portfolio
 • analyse relevante (internationale) context, markten, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; rekening gehouden met specifieke (lokale) omstandigheden
 • onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid en benoemen risico’s, kritische succesfactoren en bepalen strategie van de portfolio
 • inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan strategische project-/ programmadoelen en portfolio
 • formulering (eind)resultaten, kaderstelling, afbakening, scope, inrichting en Governance van de project/programmaportfolio en de randvoorwaarden bepaald in overleg met opdrachtgever
 • realisatie inkoop en contractmanagement, ook innovatieve contractvormen; richtinggevende beïnvloeding van strategische inkoop en contractmanagement
 • typering en richtinggevende en gezaghebbende beïnvloeding van omgeving (intern en extern), ook gericht op alliantievorming, onderhandelen, inschakelen relevante actoren en ketens; samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht
 • proces- en ketensturing en omgevingsmanagement, ook in politiek-bestuurlijke context op het hoogste niveau
 • beheersing portfolio, doen uitvoeren risicoanalyses en zorg dragen voor het risicomanagement
 • portfolio, daarin opgenomen programma’s en onderliggende projecten en doelen, bijgesteld naar aanleiding van fundamentele ontwikkelingen en verschuivingen die ingrijpen op de beoogde effecten en baten van de portfolio
 • kwaliteitsborging op te leveren resultaten
 • bewaking dat inhoudelijk geïntegreerd strategisch projectresultaat / programmadoel en effecten/baten van de portfolio als totaal worden bereikt
 • richting geven aan implementatie en overdracht aan staande organisatie
 • zichtbaarheid baten/effecten van management en realisatie van de portfolio geëvalueerd  
 • organisatie brede, (inter)departementale en nationale kennisontwikkeling en –borging op het vakgebied
 • richting geven aan verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten
 • structurele bijdragen aan en fundamentele invloed op de strategische visie en (realisatie van) beleid van de departementale organisatie
 • op strategisch topniveau vertegenwoordiging en netwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • strategisch onderhandeling en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten in- en extern

Speelruimte / Kaders

 • fundamentele richtinggevende concepten door het politiek en/of ambtelijk topniveau geformuleerd vormen het kader
 • integrale aansturing programma-/ projectenportfolio en wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van integraal management van de portfolio en van effectiviteit van programma’s c.q. bruikbaarheid resultaten van projecten
 • beoordeling op bruikbare bijdragen aan en fundamentele invloed op visie en strategie van de departementale organisatie
 • beoordeling op doeltreffendheid van programma’s/ projecten en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd 

Kennis & Vaardigheid

 • kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en management van portfolio
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen
 • brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector)
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector
 • vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door in- en externe fundamentele verschillen op beleidsmatig vlak, door politiek, maatschappelijk of organisatorisch diepgaande belangentegenstellingen en door het met discretionaire bevoegdheden autonoom innemen van bindende (Nederlandse) (beleids)standpunten
 • intern en extern over strategische (programma-/ project) doelstellingen, de realisatie van de portfolio om fundamentele belangentegenstellingen te overbruggen, te onderhandelen, contracten af te sluiten en samenwerkingsverbanden te realiseren
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders