Vergelijk functietyperingen tussen schaal 7 en schaal 8 voor de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker
schaal 7 schaal 8

Functietypering

32332  33222  33  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan, doorgaans onder supervisie
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
Begeleiding en zorg
 • interventies/begeleiding afgestemd op behandel-/begeleidingsplan
 • bijdragen aan gedragsverandering volgens erkende methodieken
 • bijdragen aan stabilisatie van justitiabelen in crises
 • orde, structuur en hygiëne gewaarborgd
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • activiteiten afgestemd met multidisciplinair team
 • (gedrags)rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Speelruimte/ Kaders

 • begeleidingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het behandel- en begeleidingsplan
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen 

Functietypering

Variant 1. 33332  33223  33  32 (38)

Variant 2. en 3. 33332  33233  33  33 (40)

Schaal 8

Algemene Omschrijving

In dit schaalniveau worden 3 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap zorg-/behandel- inrichtingswerk
 • Variant 2. Sociotherapeutische/pedagogische begeleiding
 • Variant 3. Verpleegkundige zorg

 

 • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen
 • inhoudelijke participatie in multidisciplinaire team en bijdragen leveren aan behandelplan (variant 2)
 • de vertaling van behandelplan naar sociotherapeutisch/pedagogisch begeleidingsplan (variant 2)
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
Begeleiding en zorg
 • begeleidingsplan afgestemd op behandelplan en zorgbeleid (variant 2)
 • bijdragen aan gedragsverandering volgens erkende methodieken
 • bijdragen aan stabilisatie van justitiabelen in crises
 • orde, structuur en hygiëne gewaarborgd
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • begeleidingsplan afgestemd met multidisciplinair team
 • (gedrags)rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
 • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabele (variant 2)
 • verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen (variant 3)
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap zorg-/behandel- inrichtingswerk: zie alle resultaten schaal 7 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/kaders

 • begeleidingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • zorgbeleid en behandelplan zijn kaderstellend (variant 2)
 • beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het behandel- en begeleidingsplan
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • verpleegkundige handelingen worden verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG (variant 3)

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van verpleegkundige handelingen (variant 3)
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek
 • coördinerende vaardigheden (variant 1)

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met andere betrokken disciplines (variant 2 en 3)