Vergelijk functietyperingen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker
schaal 8 schaal 9

Functietypering

33232 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie
 • het verkrijgen van medewerking van de verschillende betrokken partijen
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Resultaten

Materiële dienstverlening
 • risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en vertaling van resocialisatie/re-integratietraject naar concrete activiteiten en daarbij betrekken van (gemeentelijke) instanties
 • inventarisatie van individuele materiële situatie
 • fungeren als intermediair richting (gemeentelijke) instanties voor de justitiabele
 • opbouw, herstel en betrokkenheid van het dienstverleningsnetwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan detentieplan
Immateriële hulpverlening
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • trajectplan en/of re-integratieplan en protocollen
 • beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde (traject)begeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van (materiële) hulpvraag van individuele justitiabele en vertaling naar concrete activiteiten ten behoeve van voortgang van het resocialisatie/re-integratietraject

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen
 • vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken
 • inzicht in intermenselijk gedrag

Contacten

 • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met individuele justitiabelen in relatie tot de verleende materiële dienstverlening (nazorg) waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie
 • (traject)begeleiding in het kader van resocialisatie/re-integratie en het verkrijgen van medewerking van de verschillende partijen
 • verlenen van psychosociale begeleiding
 • coördineren van psychosociale zorgverlening aan justitiabelen buiten detentie
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Resultaten

Materiële dienstverlening
 • risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en trajectplan, begeleidingsplan en/of re-integratieplan opgesteld en afgestemd op behandel-/ detentieplan en andere disciplines
 • inventarisatie van individuele sociale en materiële situatie
 • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan behandel-/ detentieplan
Immateriële hulpverlening
 • regierol uitvoering trajectplan
 • toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd
 • optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale omgeving
 • fungeren als intermediair met de sociaal-maatschappelijke context (systeem) in brede zin van de justitiabele
 • opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • omstandigheden en medewerking worden gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele met de omgeving
 • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • behandelplan-/detentieplan en protocollen
 • beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde trajectbegeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosociale situatie en resocialisatie/re-integratie mogelijkheden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening en toegepaste kennis van psychopathologie
 • kennis van methodieken op het gebied van psychosociale begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen (omgaan met psychosociale problematiek)
 • vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen bij de (traject)begeleiding ten behoeve van het resocialisatie/re-integratietraject waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokken uit de sociaal-maatschappelijke context (systeem) ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking