Vergelijk functietyperingen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend Beleidsmedewerker
schaal 13 schaal 14

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces
 • top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen
 • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid)
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid

Besluitvormingsproces

 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
Beleidsimlementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid
 • coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van  (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen

Kennis en Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het vakgebied en inzicht in aanpalende vakgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten 

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces
 • bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen sterk verweven met het strategisch beleid
 • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

Resultaten

Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling
 • coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid)
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
Besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
Beleidsimlementatie en -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid
 • coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking 
Beleidsevaluatie en -monitoring
 • coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering
 • coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen
Projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte/Kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen
 • wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan ontwikkeling strategisch beleid

Kennis en Vaardigheid

 • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen  

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen