Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Expert Iv
schaal 11 schaal 12

Functietypering

43443 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • ontwerpen en ontwikkelen van informatie-voorzieningsproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) voor klantdomein en/of Iv-programma
 • analyses van Iv-vraagstukken en -problemen (ontwikkelen/ configureren/implementeren) die minder gangbaar zijn, waarvoor niet de standaardaanpak kan worden gekozen maar waarvoor in multidisciplinair werkverband afwijkende oplossingen moeten worden bedacht
 • informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • IV-(deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen en ontwikkelen van informatie-voorzieningsproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) voor klantdomein en/of Iv-programma
 • analyses van Iv-vraagstukken en -problemen (ontwikkelen/ configureren/implementeren) die minder gangbaar zijn, waarvoor niet de standaardaanpak kan worden gekozen maar waarvoor in multidisciplinair werkverband afwijkende oplossingen moeten worden bedacht
 • verantwoordelijk voor implementatie van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten
 • informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • inventarisatie van wensen en eisen van gebruikers, op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van applicaties
 • adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • procesverantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor het onderhouden van de relatie met leveranciers (leveranciers-management), evenals het managen en beheersen van afspraken/ prestaties vastgelegd in contracten

Contractmanagement

 • geleverde dienstverlening getoetst aan gecontracteerde dienstverlening gedurende looptijd
 • offertes opgevraagd en beoordeeld
 • producten, diensten, software, licenties, etc. inkoopbaar gemaakt
 • aan Europese aanbestedingen deelgenomen
 • financiële begrotingen opgemaakt en bijgehouden
 • configuratienummers beschikbaar gesteld

Algemeen

 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

 • IV-(deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)
 • deelname (inter)departementale IV-projecten

Speelruimte / Kaders

 • afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • werkwijzen en inhoud van te leveren technisch inhoudelijke producten worden aan het eigen inzicht over gelaten

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van het Iv-aandachtsgebied
 • inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het Iv-aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen Iv-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van Iv-ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het technisch inhoudelijk, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van Iv-producten, diensten,- beleid en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het Iv-aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van Iv-producten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het Iv-aandachtsgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwerpen en ontwikkelen van complexe informatievoorzieningproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) over klantdomeinen en/of Iv-projecten heen of over meerdere platformen
 • complexe, dan wel nog niet eerder voorgekomen complexe IV-vraagstukken en –problemen (ontwikkelen/ configureren/ implementeren) waarvoor in multidisciplinair werkverband, oplossingen voor moeten worden aangedragen en waarvoor geen standaardoplossingen zijn
 • verantwoordelijk voor de beoordeling van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten in complexe technische platforms, bedrijfskritische klantsystemen
 • complexe, multidisciplinaire IV-projecten (voorbereiding en uitvoering)

Resultaten

ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

 • ontwerpen en ontwikkelen van complexe informatievoorzieningproducten (producten, diensten en bedrijfsprocessen) over klantdomeinen en/of Iv-projecten heen of over meerdere platformen
 • complexe, dan wel nog niet eerder voorgekomen complexe IV-vraagstukken en –problemen (ontwikkelen/ configureren/ implementeren) waarvoor in multidisciplinair werkverband, oplossingen voor moeten worden aangedragen (o.a. technisch inhoudelijke rapportages) en waarvoor geen standaardoplossingen zijn
 • verantwoordelijk voor de beoordeling en implementatie van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten in complexe technische platforms, bedrijfskritische klantsystemen
 • complexe informatievoorziening in samenhang met de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • inventarisatie van wensen en eisen van gebruikers, op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van complexe applicaties
 • adequaat functioneren (beheer) van complexe systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

 • procesverantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor het onderhouden van de relatie met leveranciers (leveranciers-management), evenals het managen en beheersen van afspraken/ prestaties vastgelegd in contracten

Contractmanagement

 • geleverde dienstverlening getoetst aan gecontracteerde dienstverlening gedurende looptijd
 • overlegstructuur voor de contracten gedefinieerd en geïmplementeerd
 • ICT-contract gerelateerde overleggen gecoördineerd
 • prestatie-indicatoren voor het vaststellen van de performance ontwikkeld en over gerapporteerd
 • ICT contractstrategie opgesteld en uitgevoerd
 • overlegstructuren met leveranciers ingericht
 • alignment van de werkwijze bewaakt

 Licentiemanagement

 • naleving licentiebeheer bewaakt zoals het realiseren van compliancy (balans tussen het gebruik van softwareproduct en het ingekochte aantal licenties)
 • externe licentie-audits projectmatig begeleid

Demandmanagement

 • vraagvoorspelling tbv demandplannen met een sourcingstrategie opgesteld
 • overeenstemming bereikt met stakeholders in de keten
 • processen van uitbesteden dienstverlening begeleidt, vraag en aanbod afgestemd
 • afhandeling van demands gecoördineerd
 • demandteam van contractmanagers en productbeheerders inhoudelijk aangestuurd

Algemeen

 • klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht
 • plannen en (management) rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

 • complexe, multidisciplinaire IV-projecten (voorbereiding en uitvoering)
 • deelname complexe (inter)departementale IV- projecten

Speelruimte / Kaders

 • meer abstracte kaders binnen afgebakende onderwerpen
 • wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen
 • beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid van niet duidelijk begrensde keuzefactoren en de beslissingen hebben zodanig samenhang dat sprake is van een besluitvormingsproces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar en kan pas na een jaar worden vastgesteld

Kennis en Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen Iv- en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen Iv-aandachtsgebied(en)
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van Iv-ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van Iv-producten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
 • vaardigheid in het technisch inhoudelijk, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
 • vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van Iv-producten, diensten,- beleid en -processen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het Iv-aandachtsgebied
 • interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van Iv-producten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het Iv-aandachtsgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering