Vergelijk functietyperingen tussen schaal 6 en schaal 7 voor de functiegroep Operationeel Medewerker Scheepsmanagement
schaal 6 schaal 7

Functietypering

32232 33223 22 22 (33)

schaal 6

Algemene Omschrijving

 • zorgen voor uitvoeren van gezagvoerende taken ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, ook onder wisselende en bijzondere omstandigheden

Resultaten

 • specifieke vaaropdrachten beoordeeld en veilig en conform vaarplan uitgevoerd
 • toezicht op werkzaamheden door derden uitgevoerd
 • verantwoording gedragen voor (de staat van/onderhoud van) schip en bemanning
 • (eventuele) bemanning geïnstrueerd en aangestuurd
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
  alsmede transporten
 • oplossingen zijn aangedragen bij gangbare zaken en problemen en bijzondere uitvoerende taken waarbij eigen interpretatie is vereist

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstem-ming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33223 23 33 (36)

schaal 7

Algemene Omschrijving

 • voorbereiden en uitvoeren van gezagvoering ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, in afstemming met de wensen en behoeften van de opdrachtgever en waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt om hierop in te spelen
 • zorgen voor nautische instructies
 • tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor schip

Resultaten

 • vaarplan opgesteld
 • vaaropdrachten georganiseerd en uitgevoerd, waarbij afstemming van de werkzaamheden en vaaropdracht met de (vertegenwoordigers van de) opdrachtgevers is gerealiseerd
 • (operationele) leiding gegeven aan de bemanning
 • uitvoering vaaropdracht aangepast aan veranderende omstandigheden
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
  alsmede transporten
 • opgetreden als vraagbaak en troubleshooter
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten/situatie op overeen-stemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies-vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten