Vergelijk functietyperingen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur
schaal 5 schaal 6

 Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden beoordeeld
 • er moet worden ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op een bekende en eerder beproefde aanpak
 • er is de vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit verschillende bekende mogelijkheden
 • ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatie wat betreft de staat van de apparatuur/installaties
 • verrichten van correctief en preventief onderhoudeveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar

 Resultaten

 • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van minder complexe installaties op componentenniveau, waarbij algemeen inzicht in de werking is vereist

 • de in de installatie verwerkte hydraulische, pneumatische, mechanische en elektrotechnische componenten vormen één geheel

 •  begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

 • beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

 

Kennis en vaardigheid

 

 • vaktechnische kennis voor het oplossen van storingen in minder complexe installaties
 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces
 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie
 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden
 • kennis van de organisatie
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemenkennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

Contacten

 • Informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd
 • er moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek en hiervoor kan worden gerulgevallen op beschikbaree kennis over of ervaring met de vereiste aanpak; er is inventiviteit nodig om deze kennis en ervaring toe te passen
 • er is vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken
 • ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatiewat betreft de staat van de apparatuur/installaties
 • verrichten van correctief en preventief onderhoud

 

Resultaten

 • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een verscheidenheid van complexe installaties, inclusief het voorstellen van modificaties ten behoeve van een ongestoorde werking
 • het met behulp van testprogramma's testen van installaties, interfaces en schakel-/datanetwerken; het interpreteren van de resultaten en het lokaliseren en opheffen van storingen in de betreffende installaties
 • begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen
 • het vanuit de praktijk signaleren en het doen van verbetervoorstellen

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens

 • inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

 • beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheid

 • verdergaandevaktechnische kennis wat betreft het oplossen van storingen in complexe installaties

 • inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces

 • inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

 • nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

 • kennis van de organisatie

 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

Contacten

 • Informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden