Vergelijk functietyperingen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur
schaal 11 schaal 12

Functietypering

44443 43334 43 33 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied
 • (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

Resultaten

Herontwikkeling

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • leveren inhoudelijke expertise op delen van het volledige aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • analyseren van, vormgeven aan en inrichten van operationeel project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • volgen van ontwikkelingen op het eigen deelgebied en het adviseren over mogelijke consequenties voor de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit een deel van het eigen aandachtsgebied
 • bijdragen aan product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. - -verbetering op het eigen (deel) expertisegebied
 • voorbereiden van de inhoudelijke inbreng in inter-departementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen op het eigen deelgebied

Realisatie projectfase

 • bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • toetsen of monitoren of de overeengekomen prestaties worden geleverd op het eigen expertisegebied
 • bijdragen aan inhoudelijke expertise op het eigen (deel) aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurprojecten
 • (bijdragen aan) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied
 • inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd en knelpunten gesignaleerd

Beheer

 • bijdragen aan duurzaam instandhouding van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein t.b.v. delen van een objectportefeuille
 • (bijdragen aan) adviezen over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheidsgebied
 • bijdragen aan ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur
 • uitvoeren van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen
 • bijdragen aan aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving
 • bijdragen aan standaarden voor instandhouding geleverd, geïmplementeerd en beheerd

Inkoop en contractmanagement

 • opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor (onderdelen) van inkoopvragen met een beperkte complexiteit
 • adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden
 • begeleiden van de totstandkoming van (onderdelen van) contracten
 • contractmanagement tijdens de realisatie- en beheerfase voor afgebakende contracten (binnen een inkoopcategorie)

Afstoten

 • (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

Speelruimte/kaders

 • beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan na een paar maanden maar binnen een jaar worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

44443 44434 43 43 (52)

Schaal 12

Algemene omschrijving

 • ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces
 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

Resultaten

Herontwikkeling

 • realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • analyseren van, vorm geven aan en inrichten van tactisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit het volledige eigen aandachtgebied
 • initiëren van product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen expertisegebie
 • inhoudelijke inbreng in interdepartementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen vanuit het volledige eigen aandachtgebied

Realisatie projectfase

 • voorbereiden van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het volledige eigen aandachtsgebied
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen
 • inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur
 • opstellen ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurobjecten
 • opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied
 • inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd op het totale project-beheersingsproces
 • meerjarige projectbeheersing effecten van het project gesignaleerd, inzichtelijk gemaakt en hierover geadviseerd

Beheer

 • duurzaam in stand houden van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein tbv een samenhangend geheel van objecten
 • adviseren over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheids-gebied
 • ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur op het eigen aandachtsgebied
 • inrichten van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen
 • met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden
 • bevorderen vanuit de beheervisie van aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving
 • standaarden voor instandhouding ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerd
 • regie op het uitbestede beheer

Inkoop en contractmanagement

 • ontwikkelen van en adviseren over de inkoopstrategie voor afgebakende onderdelen van een bepaald domein/ bepaalde categorie
 • opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor complexe inkoopvragen
 • adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden
 • coördineren van totstandkoming van contracten inclusief het onderhandelen met marktpartijen
 • contractmanagement tijdens de realisatiefase van complexe contracten binnen een inkoopcategorie

Afstoten

 • adviseren ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed
 • voeren van ambtelijk en bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de rijksoverheid en andere overheden om de benodigde wettelijke en andere voorwaarden vorm te geven
 • voeren van onderhandelingen met gegadigden en contractpartijen over verkoopvoorwaarden
 • initiëren van alternatieve wijzen om vastgoed af te stoten

Speelruimte/kaders

 • beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces
 • het effect van de beslissingen is in beperkte mate voorspelbaar én kan pas na een jaar worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

Kennis en vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

Contacten

 • omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten