1. Aard van de werkzaamheden
   • coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma's op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch toezichtgebied
   • sterk verweven zijn met het strategisch beleid
   • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of -doelstellingen
   • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe (deel)toezichtgebieden
   • veelheid van verschillende autonome overlegpartners
   • coördinatie van toezicht op de kwaliteit, uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving op een zeer complex en breed toezichtgebied
   • sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties met andere inspectiediensten
   • opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en zeer complexe vraagstellingen
   • als adviseur/onderhandelaar deelgenomen met vergaand mandaat aan zwaarste vormen van bestuurlijk overleg met regionale overheden, instellingen en bedrijven
   • ontwikkelingen onderkend en vertaald naar (strategische) beleidsvoorstellen
   • inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het totale toezichtgebied
   • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met zeer complexe problematiek
  2. Ervaringseis
   • langjarige en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten, - sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol; ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld; succesvol in het leiden van een (project)team, in coördineren of aansturen van complexe/ politiek of bestuurlijk gevoelige/ interdepartementale toezicht- en/of opsporingstrajecten
  3. Opleidingseis
   • WO
   • relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld
   • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's; ruime of diepgaande / specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving; kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht en opsporing
  4. Kennis en vaardigheden
   • brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende toezichtgebieden.
   • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen (deel-)toezichtgebeid
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het omgaan met belangentegenstellingen tussen de toezichtinstanties en overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van toezichtresultaten
   • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid, -producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • coördinatie, verbinding en aansturing, integreren en realiseren van multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen/programma's op een belangrijk (inter-)nationaal of onderzoeksrelevant zeer specialistisch en complex toezichtgebied
   • strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk toezichtgebied
   • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch(e) toezichtbeleid en/of -doelstellingen
   • sprake van inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van inspecteurs op verschillende zeer complexe en gevoelige (deel)toezichtgebieden
   • veelheid van verschillende autonome overlegpartners
   • sturing gegeven aan gezamenlijke brede acties met andere inspectiediensten met een maatschappelijk en politiek gevoelig karakter
   • opgesteld inspectieplan met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe fundamentele vraagstellingen
   • inspecties gecoördineerd met zeer complexe specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methoden, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak hebben
   • voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht met maatschappelijk en politiek zeer gevoelig karakter
   • zorg gedragen voor opgestelde evaluatierapporten met een complexe maatschappelijk en politiek gevoelige problematiek
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 14
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 14
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en -resultaten
  5. Doel van de contacten
   • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders bij het ontwikkelen en realiseren van strategische toezichtdoelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.