Video's met uitleg over de functiefamilies

Bekijk hier alle video's met de uitleg van de 8 functiefamilies. Op het moment dat je aan de slag gaat met het Functiegebouw Rijk kun je de video's altijd nog een keer bekijken door te klikken op één van de 8 functiefamilies.

Functiefamilie Advisering

In de functiefamilie Advisering zet je je als verbindende schakel in voor degenen die actief binnen beleid, uitvoering en toezicht werken. Je levert adviesproducten waar anderen mee verder gaan. Er zijn verschillende typen werk binnen de functiefamilie Advisering denk aan: generalistisch werk, werk dat diepgaande specialisatie vraagt en werk dat vooral een brede blik vraagt. Voorbeelden van functies zijn: Business consultant, strategisch adviseur Kennis en Innovatie en Enterprise Architect. De functieschalen binnen deze functiegroep lopen van schaal 8 tot en met schaal 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties.

Functiefamilie Beleid

In de functiefamilie Beleid ben je steunpilaar voor de politieke en ambtelijke top om de omgevingsontwikkelingen te vertalen naar beleid in samenwerking met maatschappelijke partners. De werkzaamheden vari�ren van het, wanneer nodig, op de hoogte houden van de leiding van incidenten tot lange termijn ontwikkelingen en het geven van advies hoe daarop in te spelen. Daarnaast heb je een regiefunctie, waardoor je zorgt dat de relevante informatie bij elkaar komt en dat de juiste personen bij het onderwerp worden betrokken. Voorbeelden van functies zijn beleidsondersteuner, beleidsmedewerker, co�rdinerend beleidsmedewerker, strategisch beleidsmedewerker. De functieschalen binnen deze functiefamilie lopen van schaal 8 tot en met 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot en met Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij de beleidsdirecties van de kerndepartementen.

Functiefamilie Bedrijfsvoering

Met een functie in de functiefamilie Bedrijfsvoering lever je bijdragen aan de bedrijfsvoeringsprocessen van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan Personeelsaangelegenheden, Informatievoorziening en ICT, Organisatie-ontwikkeling, Financi�n, Communicatie en Huisvesting. Het soort werkzaamheden kan verschillen. Zo heb je binnen deze functiefamilie adviserende functies maar ook functies die meer uitvoerend werk omvatten. Je werk kan bestaan uit het ontwikkelen, implementeren of ondersteunen van het interne proces. Alle functies binnen Bedrijfsvoering werken samen om het primaire proces te ondersteunen en effici�nt in te richten. Een goede bedrijfsvoering functioneert op de achtergrond van het primaire proces en is de smeerolie van de organisatie. Er zijn 13 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot maximaal schaal 15. De bedrijfsvoeringsfuncties komen voor binnen de gehele rijksdienst.

Functiefamilie Uitvoering

Als medewerker in de functiefamilie Uitvoering ben je bezig met de uitvoering van het primaire beleid van jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van beslissingen of besluiten, verslaglegging en taken binnen de gevangenis- en detentiebewaring. Het soort werkzaamheden binnen deze familie is heel divers. Denk hierbij niet alleen aan werkzaamheden achter een bureau... maar ook aan fysieke werkzaamheden zoals; sportinstructeur gevangeniswezen, verkeersmanagent, weginspectie of scheepvaart. Er zijn 26 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot en met schaal 14. De functies komen voor binnen alle ministeries, vooral bij grote uitvoeringsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, Belastingdienst en DJI.

Functiefamilie Kennis en Onderzoek

Als medewerker in de functiefamilie Kennis en Onderzoek werk je mee aan vraagstukken met behulp van wetenschappelijke methoden. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in dialoog met de wetenschap. Je levert onderzoeksresultaten die bijdragen aan het oplossen van deze vraagstukken. Dit kan vari�ren van eenvoudige laboratoriumwerkzaamheden tot en met het richting geven aan complexe wetenschappelijke onderzoeken. De functiefamilie bestaat uit vijf functiegroepen vari�rend van schaal 3 tot en met 17. De functies komen voor in alle wetenschappelijke instituten binnen de rijksdienst zoals het KNMI, het RIVM... het Nederlands Forensisch Instituut, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Cultureel Planbureau.

Functiefamilie Lijnmanagement

In de functiefamilie lijnmanagement ben je mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering... de richting en resultaten van je eigen organisatie-onderdeel, door effectieve inzet van mensen, middelen en budgetten. Je weet je medewerkers te motiveren door op een toegewijde en zichtbare wijze leiding te geven aan je team. Dit doe je door hen te begeleiden en afspraken te maken over de te bereiken teamresultaten en de daaraan verbonden individuele resultaten. Je beweegt je makkelijk in een (politiek-)bestuurlijke omgeving en werkt samen met relevante partijen. Zo nodig kun je delegeren. Deze functie komt binnen de gehele rijksdienst voor: van operationeel tot en met strategisch niveau. Er zijn vier functiegroepen binnen deze functiefamilie. Dat zijn: operationeel manager, schaal 7-11, manager schaal 12-15 en topmanager schaal 16-18. De vierde functiegroep topmanager generaal is niveau 19

Functiefamilie Project- en Programmamanagement

In de functiefamilie Project- en Programmamanagement ben jij verantwoordelijk voor een project- of programmaresultaat. Je geeft hierbij sturing aan een flexibel inzetbaar team. . Het doel is het gevraagde project- of programmaresultaat... dat kan zijn: ontwikkelen en/of implementeren, naar tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdsbestek, met vooraf vastgestelde uitgangspunten en onder duidelijke voorwaarden. Essentieel in het proces is om de opdrachtgever inhoudelijk te betrekken door tussentijdse afstemming. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de kernwaarden van de organisatie. Er zijn drie functiegroepen binnen deze functiefamilie. Dat zijn: Projectleider, Programmamanager en Programmadirecteur. De schalen vari�ren van schaal 9 tot en met schaal 17. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties

Functiefamilie Toezicht

Als medewerker in de functiefamilie Toezicht ben je actief bezig met de handhaving, controle en veiligheid van Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. De werkzaamheden zijn gericht op de controle op naleving van regels en voorschriften. De aard van de werkzaamheden kan voorbereidend ondersteunend zijn, maar ook inhoudelijk of strategisch. Zo kun je actief ongewenste situaties of activiteiten voorkomen of be�indigen. Voorbeelden van functies in deze functiefamilie zijn inspecteur of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Op het hoogste niveau ben je vanuit een strategische rol kaderstellend en normerend aan het werk. Er zijn 5 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 5 tot en met schaal 16. De functies kunnen bij alle ministeries voorkomen... maar vooral bij de ministeries van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit; Infrastructuur en Waterstaat; Onderwijs, Cultuur en wetenschap; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport... denk bijvoorbeeld aan Inspectie Leefomgeving en Transport of de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.