Een profiel geldt voor meer schalen. Hoe weet ik welke schaal bij een functie hoort?

In de functietypering staat de onderbouwing voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. De typering is gebaseerd op de functiewaarderingssystemen die voor de rijksoverheid gelden (FYWASYS, FUWAUIT).

Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan inzichtelijk worden gemaakt (en kan aan een medewerker worden uitgelegd) waarom een functie is ingedeeld in schaal x. De verschillen tussen de schalen worden duidelijk weergegeven.

Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing wanneer de niveaubepalende aspecten van de functietypering in overwegende mate en duurzaam en bestendig onderdeel uitmaken van het samenstel van aan de medewerker opgedragen werkzaamheden. Zowel leidinggevende als medewerker zullen in de vertaling van het globale functieprofiel naar maatwerk (in het personeelsgesprek, conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) dan ook aandacht moeten hebben voor de vraag of de opgedragen werkzaamheden passen bij de functiefamilie, functiegroep en functietypering en welke voor de medewerker van toepassing is. In de downloads op de website van het Functiegebouw is een toelichting over de toepassing van de functietyperingen opgenomen.