Wat zijn de voordelen van het Functiegebouw voor HRM?

Het Functiegebouw biedt een overzichtelijk functielandschap binnen het Rijk met daarbinnen transparantie over loopbaanmogelijkheden en het faciliteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Het biedt eveneens een basis voor sturen op resultaten en ontwikkeling. Het functiegebouw bestaat uit 61 functieprofielen; in een functieprofiel staat kort en duidelijk welke soort resultaten, competenties, gedragsindicatoren, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker worden verwacht.

Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen. Op de website van het FGR wordt de koppeling gemaakt aan vacatures, zodat direct zichtbaar is waar de betreffende functies vacant zijn.

Het FGR biedt vooral ook flexibiliteit. Medewerkers worden aangesteld op een FGR-profiel. Dit profiel biedt de basis voor leidinggevenden en medewerker om in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) heldere en concrete afspraken te maken. Functies hoeven bij een wijziging in aan de medewerker opgedragen werkzaamheden of te behalen resultaten dus niet steeds opnieuw te worden beschreven en gewaardeerd met het Functiewaarderingssysteem.

Door deze eigenschappen helpt het Functiegebouw Rijk de HRM-adviseur bij het adviseren van leidinggevenden over resultaatgericht sturen, over de gewenste ontwikkeling van medewerkers, hun loopbaan en mobiliteit en over organisatieontwikkeling.

Het Functiegebouw Rijk zorgt voor samenhang in het HRM-beleid omdat het kan worden toegepast bij de meeste HRM-processen en -instrumenten. Denk aan het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk), werving en selectie, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en personeelsplanning.