Welke voordelen biedt het Functiegebouw mij?

Het Functiegebouw bestaat uit 61 functieprofielen. In een functieprofiel staat kort en duidelijk welke soort resultaten, competenties, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker in die functie worden verwacht. Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen. Op de website van het FGR wordt de koppeling gemaakt naar vacatures, zodat direct zichtbaar is waar de betreffende functies vacant zijn.

Het Functiegebouw helpt bij het voeren van een personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk), bij het maken van de juiste resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers, bij het zoeken naar mogelijkheden voor hun loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Uiteindelijk kan de leidinggevende hierdoor beter sturen op de doelen uit het jaarplan en op de ontwikkeling van de organisatie/afdeling op langere termijn.


Het FGR biedt vooral ook flexibiliteit. Medewerkers worden aangesteld op een FGR-profiel. Dit profiel biedt de basis voor leidinggevenden en medewerker om in het personeelsgesprek (conform de Regeling personeelsgesprek sector Rijk) heldere en concrete afspraken te maken. Functies hoeven bij een wijziging in aan de medewerker opgedragen werkzaamheden of te behalen resultaten dus niet steeds opnieuw te worden beschreven en gewaardeerd met het Functiewaarderingssysteem.